KURGULANMIŞ GERÇEK ÖYKÜLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM - MATERYAL GELİŞTİRME VE PİLOT UYGULAMA –

2016-12-31
Sürdürebilir kalkınma için eğitim küresel çevre problemlerinin çözümünde önemli bir girişimdir. Bu kapsamda gerçekleştirilmekte olan uluslararası ve ulusal girişimlere katkıda bulunmak amacı ile ODTÜ öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik farkındalık ve tutum kapasitesinin artırılması amacı ile "kurgulanmış gerçek öyküler" yöntemi kullanılacaktır. Kullanılacak yöntemin kazanımları özgün bir değerlendirme materyali belirlenecektir. Uygulama Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde verilmekte olan bir ders kapsamında gerçekleştirlecektir. Projenin çıktıları, beş adet “kurgulanmış gerçek öykü” ve “değerlendirme yöntemi“materyalinden oluşan bir Yüksek Öğretim SKE Materyali ve materyalin pilot denemesidir. Ayrıca derlenecek proje web-sitesi ile oluşturulacak materyalin ilgili kişilerle paylaşılması sağlanacaktır.

Suggestions

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenleri ile Sistemsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi: İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum
Teksöz, Gaye(2017-12-31)
Bu projede sürdürülebilir bir gelecek için, sistemsel düşünme yetenekleri gelişmiş öğretmenler yetiştirilmesi için çağımızın en önemli küresel problemi olan iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusu temel alınmıştır. Projede ek olarak, öğretmen adaylarının sistemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik ders planı hazırlama yeteneklerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Projenin uygulaması Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde Bahar dönemlerinde “seçmeli ders” kategorisinde açılmakt...
Neolitik ve Kalkolitik Yerleşim Merkezi Ulucakhöyük’ün Eski Tarım Tekniklerine Dayanarak Arkeobotanik Açıdan Araştırılması
Pişkin, Evangelia(2016-12-31)
Bu araştırmanın amacı, doktora tezindeki eksik olan kısımları tamamlamak üzerinedir. Doktora tezinin başlığı; ‘ Geçiş Aşamasındaki İki Köprü: Neolitik ve Kalkolitik Ege ve Marmara kazı merkezlerinde Kullanılmış Eski Dönem Tarım Teknikleri.’dir. İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Neolitik ve Kalkolitik tabakaları olan Ulucakhöyük kazısından makrobotanik kalıntıların analizi bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Bu analizlerden çıkan sonuç, Ege, Marmara, İç Anadolu bölgeleriyle Balkanlar’daki diğer Neolitik ...
Açık Alan Rekreasyon Kampı Deneyimlerinin 7-15 Yaşındaki Çocukların Çok Boyutlu Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi
Koçak, Mehmet Settar(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı doğada gerçekleştirilen ve rekreatif aktiviteler sunan bir kamp programının öğrenciler üzerindeki etkisini öğrencilerin görüşlerine dayanarak incelemektir. Araştırma kapsamında; 7-15 yaş arasındaki çocukların açık alan rekreasyon kampı öncesi ve kamp sonrası pozitif kimlik, sosyal, fiziksel becerileri algıları anketler yoluyla değerlendirilecektir. Tek grup öntest – sontest modelin uygulanacağı bu araştırmada 5 günlükkamp programına gelen ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kampa ilk geld...
Oylum Höyük arkeolojik kazı yerinden çıkartılmış insan diş ve kemiklerinden mtDNA ekstraksiyonu, antik DNA dizileme ve buna bağlı haplogrup tayini
Togan, İnci Zehra; Somel, Mehmet; Dağtaş, Nihan Dilşad; Pişkin, Evangelia; Yaka, Reyhan; Ekşi, Elçin(2015-12-31)
Bitki ve hayvan evcilleştirilmesi ile yaklaşık 12.000 yıl önce yeni bir çağ, Neolitik Çağ, Güneydoğu Anadolu ve civarında başlamıştır. Evcilleşmenin başlama ve gelişmesi ile evcilleşmiş canlılara eşlik eden insanların da önce Anadolu içinde sonra da diğer kıtalara örneğin Avrupa’ya yayılmalarına neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu göçlerin detayları insanlık tarihi açısından uzun yıllardır araştırılmaktadır. Bu göçlerin ilk başladığı yerler, zamanları, yönleri, tempoları, beraber götürülen canlılar ve kült...
Sürdürülebilir Kırsal Ekonomi ve Yoksulluk: Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Politikalarına Eleştirel Bir Bakış
Topal Yılmaz, Aylin(2014-12-31)
Bu araştırma projesi kırsal kalkınma yaklaşımları ve politikalarına ilişkin eleştirel bir bakış geliştirme amacını taşıyor. Sürdürülebilirlik kavramı yerel nüfusun ihtiyaçları ve yaşamsallığı kriterlerine yapılan vurguyla kalkınma literatüründe yerini alırken zamanla bir vurgu kaymasına uğrayarak küresel ekonominin ihtiyaçları ve yerel ekonomilerin bunun içinde nasıl yer alabileceği konuları tartışmanın merkezi haline geldi. Bu piyasa uyumlu kırsal kalkınma yaklaşımlarının iki temel amacı olduğu söylenebili...
Citation Formats
G. Teksöz and E. Şahin, “KURGULANMIŞ GERÇEK ÖYKÜLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM - MATERYAL GELİŞTİRME VE PİLOT UYGULAMA –,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59782.