Oylum Höyük arkeolojik kazı yerinden çıkartılmış insan diş ve kemiklerinden mtDNA ekstraksiyonu, antik DNA dizileme ve buna bağlı haplogrup tayini

2015-12-31
Togan, İnci Zehra
Somel, Mehmet
Dağtaş, Nihan Dilşad
Pişkin, Evangelia
Yaka, Reyhan
Ekşi, Elçin
Bitki ve hayvan evcilleştirilmesi ile yaklaşık 12.000 yıl önce yeni bir çağ, Neolitik Çağ, Güneydoğu Anadolu ve civarında başlamıştır. Evcilleşmenin başlama ve gelişmesi ile evcilleşmiş canlılara eşlik eden insanların da önce Anadolu içinde sonra da diğer kıtalara örneğin Avrupa’ya yayılmalarına neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu göçlerin detayları insanlık tarihi açısından uzun yıllardır araştırılmaktadır. Bu göçlerin ilk başladığı yerler, zamanları, yönleri, tempoları, beraber götürülen canlılar ve kültür ile ilgili sorulara yanıtları verecek aDNA (antik DNA) kaynakları ağırlıklı olarak Türkiye sınırları içindedir. Kazı alanlarının (sadece Neolik çağ için 403) ve bu kazılardan elde edilen aDNA kaynaklarının zenginliğine rağmen Türkiye’deki aDNA çalışmaları yok denecek kadar azdır. Bunun en temel sebepleri olarak antropologlar, arkeologlar ve moleküler biyologlar tarafından yürütülecek disiplinlerarası projelerin geliştirilmemiş olması, aDNA araştırmalarının yürütüleceği özel laboratuvarların bulunmaması ve aDNA çalışmalarını yürütecek yetişmiş araştırmacıların olmaması sayılabilir.Evrensel koşullarda ve sadece aDNA çalışmalarına adanan bir laboratuar 2012 yılında Modsimmer binasında ODTÜ de çalışmaya başlamış ve koyunda elde edilmiş aDNA sonuçları yayınlamak üzere kabul almıştır. Önerilen proje ile Oylum Höyük kazı alanından toplanan insan diş ve kemik örneklerinden, kirlenme olmaması için alınacak önlemler eşliğinde, yurt dışında bu alanda bire bir deneyim kazanmış b

Suggestions

Açık Alan Rekreasyon Kampı Deneyimlerinin 7-15 Yaşındaki Çocukların Çok Boyutlu Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi
Koçak, Mehmet Settar(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı doğada gerçekleştirilen ve rekreatif aktiviteler sunan bir kamp programının öğrenciler üzerindeki etkisini öğrencilerin görüşlerine dayanarak incelemektir. Araştırma kapsamında; 7-15 yaş arasındaki çocukların açık alan rekreasyon kampı öncesi ve kamp sonrası pozitif kimlik, sosyal, fiziksel becerileri algıları anketler yoluyla değerlendirilecektir. Tek grup öntest – sontest modelin uygulanacağı bu araştırmada 5 günlükkamp programına gelen ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kampa ilk geld...
İŞLER BELLEK KAPASİTESİNDEKİ EKSİKLİĞİN ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRKİYE KÖKENLİ İKİDİLLİ ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİM BOZUKLUKLARINA ETKİSİ
Cedden, Gülay(2016-12-31)
Bu proje kapsamında Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli Türkçe-Almanca iki dilli çocukların konuşma bozukluklarının işler bellek kapasitesi ile bağlantısı araştırılmaya çalışılacaktır. İşler bellek kapasitesindeki düşüklük ile konuşma bozuklukları arasındaki bağlantı tek dilli çocuklarda bilimsel çalışmalarla saptanmış, ancak ikidilli çocuklarda bu etkinin ayrı iki dilde nasıl ortaya çıktığı henüz bilinmemektedir.Bu proje kapsamında yapılması düşünülen çalışma, hem terapi yöntemlerinin daha etkin hale getiri...
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenleri ile Sistemsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi: İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum
Teksöz, Gaye(2017-12-31)
Bu projede sürdürülebilir bir gelecek için, sistemsel düşünme yetenekleri gelişmiş öğretmenler yetiştirilmesi için çağımızın en önemli küresel problemi olan iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusu temel alınmıştır. Projede ek olarak, öğretmen adaylarının sistemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik ders planı hazırlama yeteneklerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Projenin uygulaması Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde Bahar dönemlerinde “seçmeli ders” kategorisinde açılmakt...
Üniversite Öğrencilerinin Nüfus Artışına Yönelik İnançları
Şahin, Elvan; Teksöz, Gaye; Demirci, Sinem(2013-12-31)
Tıptaki gelişmeler ve tarımdaki verimlilik sonucunda insan nüfusunda son 50 yılda önemli bir artış yaşanmıştır. Ancak nüfus artışıyla birlikte yeni problemler de gündeme gelmiştir. Tatlı su kıtlığı, doğal kaynakların hızla tükenmesi, hava ve su kirliliğinde artış, ormansızlaşma, çölleşme, fakirlik ve açlık ortaya çıkan sorunlardan sadece bir kısmıdır (Raven & Berg, 2006). Bu eğilimler bilim insanlarını dünyanın taşıma kapasitesi ile ilgili değerlendirmelere ve Sürdürülebilir Kalkınma (SK) sürecine yönlendir...
Eymir ve Mogan Gölleri Ekolojik izlenme
Beklioğlu, Meryem(2017-12-31)
Orta Doğu teknik Üniversitesi Limnoloji Laboratuvarınca 1997 yılında başlayan ve günümüze kadar 2 hafta da bir sıklığı ile devam eden bu göllerin ekolojik yönetim planlarının hazırlanmasına ve ayrıca özellikle Eymir Gölü restorasyonu projesine altlık oluşturan bu ekolojik izleme proğramına devam edilmesi hedeflenmiştir. İzleme proğramı kapsamında her 2 gölde ve göllere girdi olan dereler ve göllerin çıktılarında oluşan toplam 11 örnekleme istasyonunda alınacak su örneklerinde sıcaklık, çözünmüş oksijen, ile...
Citation Formats
İ. Z. Togan, M. Somel, N. D. Dağtaş, E. Pişkin, R. Yaka, and E. Ekşi, “Oylum Höyük arkeolojik kazı yerinden çıkartılmış insan diş ve kemiklerinden mtDNA ekstraksiyonu, antik DNA dizileme ve buna bağlı haplogrup tayini,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61966.