KİMYA ÖĞRETİM PROGRAMINDA VE DERS KİTAPLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM İÇERİĞİ ANALİZİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

2018-12-31
Sürdürülebilir kalkınma (SK) birleşmiş milletlerin kapsayıcı hedeflerinden bir tanesidir. Üye ülkeler dünyanın karşılaştığı küresel sorunlara çevresel, sosyal ve ekonomik açılardan yaklaşarak, çözümler bulmak ve sürdürülebilir bir gelecek için sistemin bütün seviyelerinde eğitime yeniden yön vermektedirler. Bu kapsamda Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim(SKE), eğitimin tüm seviyeleri ve alanları ile bütünleştirilmektedir. Kimya öğretim programları da içerik ve amaçları itibarı ile SKE’nın entegre edilmesi gereken programlardan birisidir. Dolayısı ile, Türkiye’de uygulanmakta olan Kimya öğretim programının da SKE açısından irdelenmesi gerekmektedir. Dolayısı ile, orta öğretim kimya programındaki SKE içeriğinin incelenmesi, hem mevcut durumun değerlendirilmesi, hem de gelecekte yapılacak program revizyonlarına altyapı sağlanması açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, MEB tarafından hazırlanmış olan 2017 Kimya Öğretim Programında yer alan kazanımların SKE ile ilgisi bakımından analiz edilmesidir.

Suggestions

Okul Öncesi ve Ortaokul Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Beslenme Düzenine İlişkin İnanç ve Davranışlarının İncelenmesi
Şahin, Elvan(2017-12-31)
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için takip edilecek yollardan biri olarak belirlenmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve bu bağlamda yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda bireylerin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi görevini üstlenmekte ve bir katalizör olarak görülmektedir (Vladimirova & Le Blanc, 2015). Bu bağlamda sürdürülebilir beslenme eğitim çerçevesinde işlenerek öğrencilerin sürdürülebilir beslenme düzeni gel...
Çok Boyutlu Duygusal İstismar Ölçeği’nin Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Sümer, Zeynep(2013-12-28)
Flört şiddeti söz konusu olduğunda kullanılan en yaygın ölçeklerden biri olan Çatışma Yöntemleri Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu (Straus, Hamby, Boney-McCoy ve Sugarman, 1996) psikolojik şiddetin ölçülmesinde eksik kalmaktadır. Ölçek fiziksel şiddeti ölçmek üzere geliştirilmiş, flört şiddetinin tek boyutlu değil çok boyutlu bir kavram olduğu (cinsel ve psikolojik boyut) eleştirileri üzerine yeniden gözden geçirilmiş ve eklemeler yapılmıştır. Ancak eklenen psikolojik ve cinsel şiddet boyutları, bu kavramları ...
okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan hareket eğitimi programlarının incelenmesidir.
Hürmeriç Altunsöz, Irmak; Yazıcı, Tuba(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan hareket eğitimi programlarının incelenmesidir. Okul öncesi eğitim kurumları hareket eğitimi programlarını düzenlerken birçok unsuru göz önüne almalıdırlar. Hareket eğitimi programının içeriği, süresi, kalitesi, kullanılacak olan iç ve dış mekânlar, ekipmanlar, programın değerlendirilmesi veya uygulanan programın MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine olan uygunluğu veya hedeflenen kazanımlara ulaşılması gibi bir çok konu göz önünde bulund...
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERE SUNULAN İMKAN VE HİZMETLERİN SOSYAL ADALET SAĞLAMADAKİ ROLÜ
Kondakçı, Yaşar; Şenay, Hanife Hilal(2016-12-31)
Bu proje kapsamında önerilen çalışmanın amacı, dezavantajlı toplum kesimlerinin temsilcisi olarak Türkiye’deki eğitim fakültesi öğrencilerinin (1) Türkiye’de yükseköğretime erişim ve yükseköğrenim sırasından sunulan imkanlar hakkındaki düşüncelerini ortaya koymayı ve (2) eğitim fakültesi öğrencilerinin hem öğrenim gördükleri üniversiteler tarafından verilen imkan ve hizmetler (örnek, burs, yurt, ulaşım, vb.) hem de ulusal düzeyde geliştirilen yükseköğretim politikaları (örnek, burs, yurt, öğrenim ücretinden...
DERSİMLİ SANATÇILAR ÖRNEĞİNDE DÜNYA MÜZİĞİ
Şen, Mustafa(2016-12-31)
Çalışma, toplumsal cinsiyet ilişkileri ve müzik icrası arasındaki ilişkiyi, Dünya Müziği kategorisi üzerinden piyasa ve dinleyici beğenileri faktörleri ile de ilintilendirerek Dersimli sanatçılar örneğinde ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Citation Formats
Y. Boz and G. Teksöz, “KİMYA ÖĞRETİM PROGRAMINDA VE DERS KİTAPLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM İÇERİĞİ ANALİZİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59793.