Tarım Alanlarının Sınıflandırılmasında Doğruluğu Arttırmak İçin Çeşitli Füzyon Metodlarının Optik, Radar Ve Hiperspektral Verilere Uygulanması

2008-12-31
Büyüme süreci boyunca ürünlerin tahmin edilmesi, tarımla ilgilenen topluluklar için önemli bir ekonomik değere sahiptir. Bu nedenle uzaktan algılama verileri kullanılarak ürün tahmini için büyük bir çaba harcanmaktadır. Bu amaç için kullanılan ortak yöntem otomatik görüntü sınıflandırmasıdır. Ürünlerin büyüme süreçleri boyunca yapılan görüntü sınıflandırması, uzaktan algılama verilerinden tematik bilgi çıkartmak amacıyla kullanılan işlem olarak tanımlanır. Günümüzde var olan optik sistemler görüntü sınıflandırma işlemi için kesin sonuçlar sağlayamamaktadır. Bu sistemlerin kullanımı sonucu ortaya çıkan boşluklar aktif mikro dalga verilerinin (SAR, ASAR, vb.) yüksek atmosferik geçirgenlik özellikleri sayesinde doldurulabilmektedir. Uydu verilerinin daha geniş entegrasyonu için siyah-beyaz veya SAR verilerinin renkli görüntülerle birleştirilebilmesi amacıyla çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Literatürde son yıllarda yapılmış yayınlar, tarımsal ürünlerin biyofiziksel karakterlerinin belirlenmesinde dar aralığa sahip bantların geniş aralıklı bantlara oranla daha fazla bilgi içermesi nedeniyle önemli olabileceğini göstermiştir. Bu amaçla çeşitli hiperspektral bitki indeksleri türetilmiş ve bunların tarımsal ürünler ile olan ilişkileri belirlenmiştir.Bu çalışma, Türkiye'nin Karacabey (Bursa) ilçesinde bulunan bir tarım alanı üzerinde optik, radar ve hiperspektral görüntülerinin birlikte kullanılması yoluyla sınıflandırma doğruluğunu arttıracak yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Çalışmada kullanılacak olan veriler 5m SPOT5 siyah-beyaz, 10m SPOT5 renkli, 2,5 m ALOS PRISM, 10 m ALOS AVNIR-2, 7 m ALOS PALSAR, 12,5m ENVISAT ASAR ve 17m hiperspektral Chris uydu görüntülerini içermektedir. Görüntü çekim tarihleri, alanda yetiştirilen ürünlerin gelişim süreçleri dikkate alınarak 2008 yılının Şubat ve Mart aylarının ortası ve Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının erken ve geç dönemleri olarak belirlenmiştir. Geliştirilecek olan yaklaşım, uzaktan algılama verilerinden tarım ürünlerinin etkili bir şekilde sınıflandırılarak tespit edilmesi esasına dayanmaktadır. Tarımsal ürün sınıflandırması, ürün türlerinin spektral değerleri kullanılarak görüntünün biçim ve doku özelliklerine göre belirlenmesidir. Başarılı bir ürün tespiti, alanda bulunan ürünlerin gelişim süreçlerini bilmekten geçer. Çünkü belli bir tarihte çekilmiş görüntüden elde edilmiş olan ürün karakteristikleri kısa bir süre sonra değişiklik gösterecektir. Bu nedenle zaman içinde ürün karakterlerinde meydana gelen değişimler, ürünlerin büyüme süreçleri boyunca farklı tarihlerde görüntülenmesini gerektirir. Önerilen metodoloji ile daha başarılı bir ürün sınıflandırılması hedeflenmektedir. Böylece ürüne uygun sulama yöntemi ve politikalarının önerilmesi hedeflenmektedir.

Suggestions

Kentsel Alanlarda Zemin Büyüme Faktörlerinin Alernatif Yöntemlerle Tayini.
Askan Gündoğan, Ayşegül(2010-12-31)
Amac: Bu çalışmanın temel amacı, deprem riski yüksek olan kentsel bölgelerde zeminlerin dinamik özelliklerini pratik ve gerçekçi olarak elde etmek için karma bir yöntem geliştirmektir. Bu amaçla pilot bölge olarak seçilen sahadaki zemin özellikleri literatürde varolan jeofizik ve geoteknik esaslara dayanan deneysel ve teorik yöntemlerle araştırılacak; farklı yöntemlerden elde edilen sonuçlar karşılaştırılacak ve ileride zemin büyütme analizlerinde kullanılmak üzere karma bir yaklaşım önerilecektir. Kapsam v...
Kentsel Mekânın Üretim Ve Değerleme Süreçlerine Marksist Emek-Değer Kuramı’nın Uygulanması
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2021-05-01)
Kapitalist sistem içinde mekân, toplumsal yapıyı oluşturan güç ilişkilerinin bir yansıması olarak görülmekte ve bu ilişkiler çerçevesinde şekillenmektedir. Sistem, aynı zamanda mekân algısını ve mekâna yönelik yaklaşımları da etkileyerek mekânı ancak belirli bir düşünce sistemi içinde tartışmaya olanak sağlamaktadır. Bu kısıtı aşmak için başta Marksist düşünce olmak üzere pek çok alternatif düşünce sisteminden yararlanılmaktadır. Sunulan çalışma da Marksizm’den esinlenerek kullanılmakta olan “mekân üretimi”...
Connecting Rural Change and Local Crafts: Rebranding Sock Knitting in Yenikaraağaç
Veryeri Alaca, Ilgım; Aktaş, Bilge Merve; Gürel, Burak (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-12-31)
Rural development literature has demonstrated that in modern times, farming alone is usually unable to provide sufficient returns to develop a rural economy and keep the processes of outmigration and aging of the rural population in check. The development of non-farm activities such as small-scale industries, handicrafts, and rural tourism has been recognized as an indispensable method of providing relatively sufficient income to villagers, preventing rural exodus, and maintaining a lively village culture w...
Mahalle Sakinlerinin Kentsel Dönüşüm Dinamiklerine Yaklaşımının Değerlendirilmesi: 100. Yıl Mahallesi Örneği
Şengül, Hüseyin Tarık; Poyraz, Ufuk(2015-12-31)
Bu araştırma, kentsel dönüşüm süreçlerini ve çevre üzerindeki etkilerini devlet sermaye ilişkisi özelindeki seçici politikalar ve tamamlayıcı rol paylaşımı üzerinden geniş çaplı ve esaslı dönüşümlerin emarelerini takip ederek ele almaktadır. Bu anlamda son dönemdeki müdahaleler de göz önünde bulundurulduğunda Ankara’nın mevcut en eski işçi blokları arasında yer alan konutların da içerisinde yer aldığı 100. Yıl Mahallesi’nin öngörülen dönüşümünün araştırılması önem arz etmektedir. Mahalleye komşu olan Orta D...
Ekonomik Aktivite Analizi için Öncü Göstergelerin İncelenmesi ve Ekonomik Aktivite Tahmini: Türkiye Örneği
Yıldırım Kasap, Dilem(2015-12-31)
Ekonomik aktivite tahmininin önemi göze alındığında, bu çalışma sanayi üretim endeksini ekonomik aktivite için bir gösterge olarak alarak, sanayi üretim endeksi için güvenilir öngörüler yaratmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, Ocak 2001 – Nisan 2012 dönemini kapsayan veriler kullanılarak öncelikle sanayi üretim endeksinin öngörüsü için kullanılabilinecek makro ekonomik ve finansal veriler literatürden de faydalanılarak belirlenecektir. Sonrasında, yaratılan veri grubu içerisinden olası tüm kombinasyonlar olu...
Citation Formats
S. Z. Akyürek, “Tarım Alanlarının Sınıflandırılmasında Doğruluğu Arttırmak İçin Çeşitli Füzyon Metodlarının Optik, Radar Ve Hiperspektral Verilere Uygulanması,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59815.