Tarım Alanlarının Sınıflandırılmasında Doğruluğu Arttırmak İçin Çeşitli Füzyon Metodlarının Optik, Radar Ve Hiperspektral Verilere Uygulanması

2008-12-31
Büyüme süreci boyunca ürünlerin tahmin edilmesi, tarımla ilgilenen topluluklar için önemli bir ekonomik değere sahiptir. Bu nedenle uzaktan algılama verileri kullanılarak ürün tahmini için büyük bir çaba harcanmaktadır. Bu amaç için kullanılan ortak yöntem otomatik görüntü sınıflandırmasıdır. Ürünlerin büyüme süreçleri boyunca yapılan görüntü sınıflandırması, uzaktan algılama verilerinden tematik bilgi çıkartmak amacıyla kullanılan işlem olarak tanımlanır. Günümüzde var olan optik sistemler görüntü sınıflandırma işlemi için kesin sonuçlar sağlayamamaktadır. Bu sistemlerin kullanımı sonucu ortaya çıkan boşluklar aktif mikro dalga verilerinin (SAR, ASAR, vb.) yüksek atmosferik geçirgenlik özellikleri sayesinde doldurulabilmektedir. Uydu verilerinin daha geniş entegrasyonu için siyah-beyaz veya SAR verilerinin renkli görüntülerle birleştirilebilmesi amacıyla çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Literatürde son yıllarda yapılmış yayınlar, tarımsal ürünlerin biyofiziksel karakterlerinin belirlenmesinde dar aralığa sahip bantların geniş aralıklı bantlara oranla daha fazla bilgi içermesi nedeniyle önemli olabileceğini göstermiştir. Bu amaçla çeşitli hiperspektral bitki indeksleri türetilmiş ve bunların tarımsal ürünler ile olan ilişkileri belirlenmiştir.Bu çalışma, Türkiye'nin Karacabey (Bursa) ilçesinde bulunan bir tarım alanı üzerinde optik, radar ve hiperspektral görüntülerinin birlikte kullanılması yoluyla sınıflandırma doğruluğunu arttıracak yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Çalışmada kullanılacak olan veriler 5m SPOT5 siyah-beyaz, 10m SPOT5 renkli, 2,5 m ALOS PRISM, 10 m ALOS AVNIR-2, 7 m ALOS PALSAR, 12,5m ENVISAT ASAR ve 17m hiperspektral Chris uydu görüntülerini içermektedir. Görüntü çekim tarihleri, alanda yetiştirilen ürünlerin gelişim süreçleri dikkate alınarak 2008 yılının Şubat ve Mart aylarının ortası ve Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının erken ve geç dönemleri olarak belirlenmiştir. Geliştirilecek olan yaklaşım, uzaktan algılama verilerinden tarım ürünlerinin etkili bir şekilde sınıflandırılarak tespit edilmesi esasına dayanmaktadır. Tarımsal ürün sınıflandırması, ürün türlerinin spektral değerleri kullanılarak görüntünün biçim ve doku özelliklerine göre belirlenmesidir. Başarılı bir ürün tespiti, alanda bulunan ürünlerin gelişim süreçlerini bilmekten geçer. Çünkü belli bir tarihte çekilmiş görüntüden elde edilmiş olan ürün karakteristikleri kısa bir süre sonra değişiklik gösterecektir. Bu nedenle zaman içinde ürün karakterlerinde meydana gelen değişimler, ürünlerin büyüme süreçleri boyunca farklı tarihlerde görüntülenmesini gerektirir. Önerilen metodoloji ile daha başarılı bir ürün sınıflandırılması hedeflenmektedir. Böylece ürüne uygun sulama yöntemi ve politikalarının önerilmesi hedeflenmektedir.

Suggestions

Kentsel Alanlarda Zemin Büyüme Faktörlerinin Alernatif Yöntemlerle Tayini.
Askan Gündoğan, Ayşegül(2010-12-31)
Amac: Bu çalışmanın temel amacı, deprem riski yüksek olan kentsel bölgelerde zeminlerin dinamik özelliklerini pratik ve gerçekçi olarak elde etmek için karma bir yöntem geliştirmektir. Bu amaçla pilot bölge olarak seçilen sahadaki zemin özellikleri literatürde varolan jeofizik ve geoteknik esaslara dayanan deneysel ve teorik yöntemlerle araştırılacak; farklı yöntemlerden elde edilen sonuçlar karşılaştırılacak ve ileride zemin büyütme analizlerinde kullanılmak üzere karma bir yaklaşım önerilecektir. Kapsam v...
Intraurban Locational Process And The Spatial Behavior Of Manufacturing Establishments
Acar, Ahmet C. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1977)
In this paper, the objective is not to provide a standard review of the literature on the theory and empirical studies of intraurban manufacturing location; such reviews are published periodically in several sources. Instead, this paper reports an approach that has proved to be useful in studying the location of manufacturing industries in a metropolitan area. As the title suggests, the approach provides an explanation of a given location pattern, as well as the changes in it, in terms of the spatial behavi...
Ten Years With Seventeen-Ten: A Decade In The Conservation Of Traditional Vernacular Houses: 1973-1983
Üstünkök, Okan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
The period from 1973 to 1983 occupies a special place in Turkey's relatively long history of the care and conservation of cultural property for a number of reasons. Perhaps the first and foremost of these was the enactment, in 1973, of the Antiquities Law numbered 1710 (Eski Eserler Kanunu) the provisions of which, at least in theory, broadened the coverage of conservation decisions to embrace the examples and ensembles of the traditional vernacular buildings and were in force until 1983. However, despite t...
Sustainable design implications for alternative food networks: A case on Güneşköy's community supported agriculture (CSA) model
Kaplan, Ayşe; Doğan, Çağla; Department of Industrial Design (2021-6)
The global food system consists of complex processes (i.e., food production, distribution, consumption, and disposal) and contains several environmental, economic, and social sustainability challenges. As a result of the food system's problems, some producers and consumers have taken actions that have resulted in the emergence of alternative food networks. These are primarily bottom-up initiatives led by creative and innovative groups of people collaborating to develop alternative food-system solutions. Dif...
Kentsel Mekânın Üretim Ve Değerleme Süreçlerine Marksist Emek-Değer Kuramı’nın Uygulanması
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2021-05-01)
Kapitalist sistem içinde mekân, toplumsal yapıyı oluşturan güç ilişkilerinin bir yansıması olarak görülmekte ve bu ilişkiler çerçevesinde şekillenmektedir. Sistem, aynı zamanda mekân algısını ve mekâna yönelik yaklaşımları da etkileyerek mekânı ancak belirli bir düşünce sistemi içinde tartışmaya olanak sağlamaktadır. Bu kısıtı aşmak için başta Marksist düşünce olmak üzere pek çok alternatif düşünce sisteminden yararlanılmaktadır. Sunulan çalışma da Marksizm’den esinlenerek kullanılmakta olan “mekân üretimi”...
Citation Formats
S. Z. Akyürek, “Tarım Alanlarının Sınıflandırılmasında Doğruluğu Arttırmak İçin Çeşitli Füzyon Metodlarının Optik, Radar Ve Hiperspektral Verilere Uygulanması,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59815.