Amasya İlindeki Kaya Düşmeleri Ve Kaya Şevi Kaymaları İçin Kültürel Envantere Dayalı Risk Azaltma İçin Mühendislik Çözümlerinin Değerlendirilmesi

2012-04-01
Düzgün, Hafize Şebnem
Bu proje kapsamında yapılacak olan çalışmalar sonucunda, elde edilecek veriler hem araştırmacılar hem de yerel yönetimlerin uygulamada kullanabileceği ekonomik ve uygulanabilir verileri ve önerileri de içerecektir. Ayrıca, çeşitli yöntemler kullanılarak ve en iyi sonucu veren yöntem baz alınarak bir tehlike haritası üretilerek, farklı risk durumları için olası mühendislik önlemleri önerilecektir. • İş Planı Proje kapsamında izlenecek çalışma adımlarına ilişkin bir akış şeması Şekil 3'de verilmiştir. Buna göre çalışmalar 4 ana grup altında toplanabilir: IP1. Saha çalışmaları, veri toplama ve laboratuvar çalışmaları IP2. Kayma ve düşme olasılıklarının bulunması ve kültür varlıklarının analizi IP3. Kayma ve düşme durumları sonucunda ortaya çıkacak kayıpların analizi ve kültür varlıklarının hasargörebilirliğinin belirlenmesi. IP4. Alternatif mühendislik çözüm önerilerininin kültür varlıklarının korunması ile ilgili uyumluluklarının değerlendirilmesi.

Suggestions

Depremlere ilişkin sosyal-bilişsel süreçler: Dehşet yönetimi ve sistemi meşrulaştırma bakış açısı
Doğulu, Canay; Sakallı, Nuray (null; 2018-11-17)
Amaç: Dehşet yönetimi ve sistemi meşrulaştırma süreçleri ile bu süreçler arasındaki motivasyonel etkileşim, afetlerin de içinde bulunduğu çeşitli uygulamalı alanlar bağlamında yapılan araştırmalarla anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu yazına katkıda bulunmak amacıyla sistemi meşrulaştırma süreçleri Türkiye’de depremler özelinde ve dehşet yönetimi çerçevesinde ele alınarak depremlere dair algı ve tepkilerin altında yatan sosyal-bilişsel süreçler incelenmiştir. Çalışma kapsamında ölümlülük u...
İstanbul’da Deprem Yardım Malzemelerinin Önceden Konumlandırılması
Konu, Ayşe Sinem; Duran, Serhan; Yakıcı, Ertan (2018-01-01)
Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen olası bir depremde, depremin neden olacağı kırılganlık etkisinin de incelenerek insani yardım malzemelerinin önceden konumlandırılması maksadıyla bir çerçeve oluşturmak ve bu doğrultuda İstanbul için hazırlanmış JICA Raporu’nda (2002) yer alan bilgi ve verileri kullanarak afet müdahale ve yardım merkezi konumları önermektir. Sunulan modelde 29 talep noktası ve 29 potansiyel afet müdahale ve yardım merkezi bulunmaktadır. Model ulaşım ağı kırılganlığını ...
Samsun ili Terme İlçesi için 1-B ve 2-B Entegre Taşkın Modellemesi
Akyürek, Sevda Zuhal(2014-12-31)
Samsun ili Terme ilçesinde oluşabilecek taşkın probleminin önüne geçilmesi için öncelikle bölgeden elde edilecek 1/25000 ölçekli haritalar üzerinde çalışmalar yapılarak havza alanı belirlenecek ve yağış-akış ilişkisi baz alınarak hidroloji çalışmaları
Legal Frameworks and Housing Environments in North Cyprus
Önal Hoşkara , Şebnem; Öngül, Zehra; Tevfikler Çavuşoğlu , Banu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009)
This article aims to explore the effects of laws and regulations on the development of housing environments in North Cyprus, with the aim of opening up some discussions on their future design and planning. Accordingly, the article consists of seven main sections. In the first two, the main and the general concepts of the article are defined, the research field is explained and the problem is specified. In the third section, the issue of housing in North Cyprus, concentrating on its historical development, s...
Askeri harcama ve ekonomik büyüme ilişkisi: Ortadaoğu ülkeleri ve Türkiye için doğrusal olmayan Panel veri analizi
Öcal, Nadir(2017-12-31)
Bu proje yazında ilk defa yumuşak geçişli panel veri modelleri kullanarak savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi toplam 11 ortadogu ülkesi için 1988-2014 dönemini kapsayacak şekilde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Temel amaç iktisadi büyüme ile savunma harcamaları arasındaki muhtemel doğrusal olmayan yapıyı ortaya çıkarmak ve doğrusal modellerle ulaşılan karmaşık sonuçların nedenlerini ortaya koymaktır.
Citation Formats
H. Ş. Düzgün, “Amasya İlindeki Kaya Düşmeleri Ve Kaya Şevi Kaymaları İçin Kültürel Envantere Dayalı Risk Azaltma İçin Mühendislik Çözümlerinin Değerlendirilmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59853.