Kanser Hücre Hatlarında Sirna Yüklü Manyetik Nanoparçacıklar Yoluyla Survivin İfadesinin Engellenmesi

2014-12-31
Kanser tedavisinde uygulanan mevcut kemoterapi yöntemindeki en önemli sorun, kullanılan anti-kanser ilaçların kanserli hücreyi ayırt edici özelliğe sahip olmamaları ve sağlıklı hücrelerin üzerinde de toksik etki göstermeleridir. Bu nedenle, son yıllarda kanser tedavisine yönelik ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmektedir. Çalışmada amaçlanan, anti- kanser ajan olarak kullanılacak olan siRNA’nın, dendrimer ile modifiye edilmiş manyetik nanoparçacıklara yüklenerek, kanser hücre hatlarına uygulanması ve hücreler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışmada, manyetik özellikli nanoparçacıklar sentezlenecek ve bu nanoparçacıkların yüzeyi dendrimer ile kaplanarak, aktif hale getirilecektir. Sentezlenen nanoparçacıklara, anti-apoptotik bir protein olan Survivin’in sentezini mRNA düzeyinde durdurması beklenen bir siRNA molekülü bağlanacak ve manyetik alanda in vitro koşullarda dirençli ve duyarlı MCF-7 meme kanseri hücre hatlarına uygulanacaktır. Daha sonra bir anti-kanser ilaç olan Doksorubisin, siRNA uygulanmış ve uygulanmamış hücrelere eklenerek siRNA’nın apoptoz üzerindeki etkileri belirlenecektir. Manyetik nanoparçacık (MNP) sentezi için manyetit (Fe3O4) parçacıkları çekirdek olarak kullanılacaktır. Bu parçacıklar Poly(amidoamine) (PAMAM) dendrimerik yapılar ile kaplanacaktır. Sentezlenen dendrimerik MNP’lerin karakterizasyonu yapıldıktan sonra, siRNA molekülleri yüklenecektir. siRNA’in, oluşturulan yapıya bağlanma özellikleri, salımı ve yönlendirilebilme özellikleri in vitro koşullarda incelenecektir. Ayrıca siRNA yüklü dendrimerik MNP’lerin MCF-7 meme kanseri hücre hattı üzerindeki toksik etkileri belirlenecektir. Bu çalışma kanser kemoterapisindeki gelişmelere önemli katkı sağlayabilme potansiyeline sahiptir.

Suggestions

Anti Kanser İlaç Hedeflemesi Amacı İle Hazırlanmış Polimer Kaplı Manyetik Monoparçacıkların İn Vivo Toksisite Analizleri.
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2014-12-31)
Kanser tedavisinde uygulanan mevcut kemoterapi yöntemindeki en önemli sorun, kullanılan anti-kanser ilaçların kanserli hücreyi ayırt edici özelliğe sahip olmamaları ve sağlıklı hücrelerin üzerinde de toksik etki göstermeleridir. Bu nedenle, son yıllarda kanser tedavisine yönelik ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmektedir. Çalışmada amaçlanan, çeşitli polimerler ile modifiye edilmiş manyetik nanoparçacıkların sıçanlar üzerindeki sistemik etki...
Anti Kanser İlaçYüklü Poli-Hidroksibütirat (PHB) Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2015-12-31)
Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) kanser tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar, manyetik alan varlığında istenilen bölgeye hedeflenebilme özellikleri sayesinde ilaç hedefleme ve kontrollü salıma yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu çalışmada manyetik özellikli PHB kaplı nanoparçacıkların...
Antikanser İlaç İçeren Ve Cd 20 Karşıtı Antikor İle Hedefli Lipozomal Sistemin Lösemi Ve Lenfoma Hastalıkları Tedavisinde In Vitro Etkinliğinin Araştırılması.
Keskin, Dilek; Dalgıç, Ali Deniz; Tezcaner, Ayşen(2013-12-31)
Bu projede, kan kanseri (Lösemi) tedavisinde kullanılan ilaçlardan istenilen özellikteki iki ilacın birlikte kullanılmasıyla çift etkili ve aynı zamanda hedefli lipozom ilaç sistemi geliştirilmesi ve özelliklerinin incelenmesi planlanmaktadır. Geliştirilecek sistemin kanserli hücrelere hedeflendirme başarısının optimizasyonu için kanserli ve sağlıklı hücrelerde in vitro araştırmaların yapılması ve konvansiyonel ilaç uygulamaları ile karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Lipozom sistemine eklenecek PEG molekül...
ESSİTALOPRAM’IN SPİNGOMYELİN MODEL MEMBRANLARI İLE ETKİLEŞMESİNİN YAPISAL VE İŞLEVSEL AÇIDAN BİYOFİZİKSEL YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI
Severcan, Feride; Ergün, Seza(2013-12-31)
Psikiyatrik bozukluklar değişen yaşam koşulları ve artan stres faktörü nedeniyle günümüzde görülen en yaygın hastalıklar arasında yer almaktadır. Yeme ve uyku bozuklukları, madde bağımlılığı, hareket bozuklukları, şizofreni, bipolar bozukluk (manik depresyon), anksiyete bozuklukları, dikkat ve konsantrasyon sağlama güçlükleri ve depresyon gibi bozukluklar psikiyatrik hastalıkların en bilinen örnekleri arasında yer almaktadır Psikiyatrik hastalıkların, özellikle depresyonun, tedavisi için kullanılan en etkil...
Kan Beyin Bariyeri Ötesine Kontrollü Salım Sistemleri ile İlaç Taşınması
Keskin, Dilek; Tezcaner, Ayşen(2014-12-31)
Parkinson hastalığı beyinde dopamin miktarının azalmasından kaynaklanmaktadır. Dopamin vücut hareketlerini ve dengesini düzenleyen bir kimyasaldır ve eksikliğinde hasta hareket kabiliyetini yitirmeye başlar.Bu projede amaç beyine hedeflenmiş L-Dopa yüklü lipozomal sistemler hazırlanmasıdır. Nano boyutlarda hazırlanacak olan lipozomlar yüzey modifikasyonu ile beyine hedeflendirilecek ve KBB’yi geçmesi sağlanacaktır. Bu sistem ile daha az miktarda ilaç kullanılarak ilacın hedef dokuda istenilen doza ulaşması ...
Citation Formats
U. Gündüz, A. Tezcaner, and P. Mutlu, “Kanser Hücre Hatlarında Sirna Yüklü Manyetik Nanoparçacıklar Yoluyla Survivin İfadesinin Engellenmesi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59861.