Hide/Show Apps

Titanyumsilikat Ets-10 Nano Kristallerinin Modifiye Edilmesi Ve İnce Film Yapımının Araştırılması

Teklif edilen projenin genel amacı, güneş pilleri ve sensörler gibi farklı uygulama alanlarına yönelik olarak optik açıdan duyarlı ve kontrol edilebilir özelliklere sahip yeni malzemelerin geliştirilmesi için ilk olarak ETS-10 ince film yapımının üç farklı yöntemle araştırılmasıdır. ETS-10 kristallerinden cam veya iletkenlik sağlama özelliği açısından ITO kaplanmış cam yüzeyler üzerinde ince film yapılacak ve bu filmlerin yapısal özellikleri SEM, XRD, TEM, XRF, XPS, UV-vis ve Raman spektroskopisi yöntemleriyle araştırılacaktır. ETS-10 kristali grubumuz tarafından modellenecektir. Bütün bu deneysel çalışmalara ek olarak ETS-10 ve gümüş nanoparçacıklarının etkileşiminin atomik boyuttaki detayları ise yük yoğunluğu fonksiyoneli teorisi (density functional theory – DFT) ile hesaplanacaktır. Bu çalışmanın teorik kısmında ETS-10 yapısını oluşturan gözeneklerde gümüş oluşumunun atomik ölçekteki detayları Quantum-ESPRESSO program süiti yardımıyla daha önce literatürde kullanılmış olan model birim hücre kullanılarak incelenecektir. Mikrogözenekli malzemelerin bu amaçlar doğrultusunda araştırılması konusunun literatürde başka bir örneği daha yoktur ve böyle bir çalışma kimya mühendisliği, malzeme mühendisliği, fizik ve elektrik mühendisliği alt yapısından gelen bilim insanlarının nanoteknoloji interdisiplini şemsiyesinde ilk defa olarak grubumuz tarafından yapılmış olacaktır.