Sıcak ve Soğuk Stresi Altındaki Rhodobacter capsulatus bakterisinin Hidrojen Üretim Mekanizmasında Rol Alan Genlerinin İfadesinin QPCR Yöntemi İle İncelenmesi

2014-12-31
Yücel, Ayşe Meral
Eroğlu, İnci
Koku, Harun
Gürgan Eser, Muazzez
Günümüzde enerji ihtiyacı büyük oranda fosil yakıtların tüketimi ile karşılanmaktadır. Fosil yakıtların yoğun kullanımı hem bu kaynakların azalmasına hem de çevre ve hava kirliliği ve küresel ısınmaya yol açmaktadır. Bu nedenle fosil yakıtlara alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yakıldığında yalnız su açığa çıkarması ve diğer yakıtlarla karşılaştırıldığında en yüksek gravimetrik enerji yoğunluğuna sahip olması (142 MJ/kg) hidrojeni iyi bir alternatif haline getirmektedir. Hidrojen hem biyolojik hem kimyasal yollarlar üretilebilir, ancak hidrojen üretebilen mikroorganizmaların kullanıldığı biyolojik yöntemler hem daha ucuz hem de daha çevreci olduğundan daha iyi birer alternatif olarak kabul edilmektedir. Fotosentetik, mor kükürtsüz bir bakteri olan Rhodobacter capsulatus biyolojik yollarla hem küçük hem büyük ölçekli hidrojen üretimi çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır.Önerilen projede, R. capsulatus bakterisinin sıcak ve soğuk stresi altında hidrojen üretiminden sorumlu temel genlerinin ifadelenmesi gerçek zamanlı kantitatif PCR (Real time QPCR) yöntemi ile incelenecektir. Çalışma kapsamında yürütülecek çalışmalarda bakteriler anaerobik ortamda hidrojen üretim koşullarında (30 mM Asetat/2 mM Glutamat) büyütülecek, sonrasında sıcak ve soğuk stresi uygulanacaktır. İki stres grubu ile kontrol grubunun gen ifadelerinin karşılaştırılması, bu koşullar altında bakterilerin metabolik değişimleri hakkında bilgi verecektir. Bu çalışmadan elde edilecek veriler dış ortamda kurulacak olan büyük ölçekli fotobiyoreaktörlerde hidrojen üretim verimliliğini artırmaya yönelik olarak soğuk ve sıcak stresine dayanıklı Rhodobacter capsulatus suşlarının geliştirilmesine yardımcı olacaktır.
Citation Formats
A. M. Yücel, İ. Eroğlu, H. Koku, and M. Gürgan Eser, “Sıcak ve Soğuk Stresi Altındaki Rhodobacter capsulatus bakterisinin Hidrojen Üretim Mekanizmasında Rol Alan Genlerinin İfadesinin QPCR Yöntemi İle İncelenmesi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60149.