Sıcak ve Soğuk Stresi Altındaki Rhodobacter capsulatus bakterisinin Hidrojen Üretim Mekanizmasında Rol Alan Genlerinin İfadesinin QPCR Yöntemi İle İncelenmesi

2014-12-31
Günümüzde enerji ihtiyacı büyük oranda fosil yakıtların tüketimi ile karşılanmaktadır. Fosil yakıtların yoğun kullanımı hem bu kaynakların azalmasına hem de çevre ve hava kirliliği ve küresel ısınmaya yol açmaktadır. Bu nedenle fosil yakıtlara alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yakıldığında yalnız su açığa çıkarması ve diğer yakıtlarla karşılaştırıldığında en yüksek gravimetrik enerji yoğunluğuna sahip olması (142 MJ/kg) hidrojeni iyi bir alternatif haline getirmektedir. Hidrojen hem biyolojik hem kimyasal yollarlar üretilebilir, ancak hidrojen üretebilen mikroorganizmaların kullanıldığı biyolojik yöntemler hem daha ucuz hem de daha çevreci olduğundan daha iyi birer alternatif olarak kabul edilmektedir. Fotosentetik, mor kükürtsüz bir bakteri olan Rhodobacter capsulatus biyolojik yollarla hem küçük hem büyük ölçekli hidrojen üretimi çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır.Önerilen projede, R. capsulatus bakterisinin sıcak ve soğuk stresi altında hidrojen üretiminden sorumlu temel genlerinin ifadelenmesi gerçek zamanlı kantitatif PCR (Real time QPCR) yöntemi ile incelenecektir. Çalışma kapsamında yürütülecek çalışmalarda bakteriler anaerobik ortamda hidrojen üretim koşullarında (30 mM Asetat/2 mM Glutamat) büyütülecek, sonrasında sıcak ve soğuk stresi uygulanacaktır. İki stres grubu ile kontrol grubunun gen ifadelerinin karşılaştırılması, bu koşullar altında bakterilerin metabolik değişimleri hakkında bilgi verecektir. Bu çalışmadan elde edilecek veriler dış ortamda kurulacak olan büyük ölçekli fotobiyoreaktörlerde hidrojen üretim verimliliğini artırmaya yönelik olarak soğuk ve sıcak stresine dayanıklı Rhodobacter capsulatus suşlarının geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

Suggestions

Sucul biofilm bakterilerinin arsenik, nikel ve kadmiyum dirençlerinin belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu
Gözen, Ayşe Gül; Gündüz, Ufuk; Özcengiz, Gülay; Bilgin, Cemal Can; Beklioğlu, Meryem; Gürsel, Mayda; Önde, Sertaç; Yücel, Ayşe Meral; Doğan, Musa; Öktem, Hüseyin Avni; İzgü, Kadri Fatih; Togan, İnci Zehra; Somel, Mehmet; Kalvenas, Jennifer Elizabeth; Coppens, Jan Emma Pieter; Bucak, Tuba; Levi, Eti Ester; Filiz, Nur(2014-12-31)
Sanayileşmedeki aşırı artış, tarımsal ve insan kaynaklı aktiviteler toprakta önemli miktarda ağır metalleride içeren toksik element birikimine sebep olmuştur. Ağır metal ve zehirli element etkisi altında kalan çeşitli mikroorganizmalardan bazıları, çevresel ortamdaki yüksek toksik konsantrasyonlara karşı direnç mekanizmaları geliştirmiştirir. Bu sebeple, bu tür mikroorganizmalar, bu tip elementler içeren toprakların bu toksik maddelerden arındırılmasında ve toprağın temizlenmesinde kullanılabilirler.Bu proj...
Anti Kanser İlaçYüklü Poli-Hidroksibütirat (PHB) Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2015-12-31)
Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) kanser tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar, manyetik alan varlığında istenilen bölgeye hedeflenebilme özellikleri sayesinde ilaç hedefleme ve kontrollü salıma yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu çalışmada manyetik özellikli PHB kaplı nanoparçacıkların...
Bal Arılarının Virüs Ve Patojenlerinin Belirlenmesi Ve Bal Arılarının Bunlardan Bir Kısmına Tepkilerinin Ölçülmesi.
Muyan, Mesut(2013-12-01)
Araştırmanın kapsamı Çalışmamız arı ırklarının belirlenmesi ve etkenlere tepki deneyleri olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Çalşmamızda ODTÜ Biyoloji Bölümü ortak bahçe arılığında yetiştirilen arılar kullanılacaktır. Arı ırklarının belirlenmesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Prof. Dr. Aykut Kence’nin laboratuvarında geliştirilmiş olan morfometrik, enzim elektroforezi, ve mikrosatelit analizine dayalı ayrıştırma tekniği ile örneklenen tüm kovanlardaki arıların toraks kısmı (kanat, bacak ve kas doku) ırk ve...
Kurşun ve Kadmiyum Ağır Metallerinin Yüksek Derişimlerine alıştırılmış Çevresel Bakterilerde Maruziyet Altındaki Fizyolojik Uyumlamanın Moleküler Kökenleri
Gözen, Ayşe Gül; Özcengiz, Gülay; Bilgin, Cemal Can; Beklioğlu, Meryem; Önde, Sertaç; Gürsel, Mayda; Gündüz, Ufuk; Doğan, Musa; İzgü, Kadri Fatih(2016-12-31)
Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) çevre kirliliği ve insan sağlığı açısından tehlikeli ağır metallerden ikisidir. Bu metallerin yüksek derişimlerine maruz kalan ortamlarda bulunan bakteriler metalin varlığında yaşayabilmek ve büyüyebilmek için çeşitli moleküler uyumlamalar yaparlar. Bu uyumlama mekanizmaları metal kirliliği altındaki çevrelerin temizlenmesinde (biyoremediasyon) uygulanabilir ve örnekleri vardır. Çevre kirliliği yaratan agır metallerin ortamdan uzaklaştırılmasında kimyasal çöktürme, oksidasyon-...
Eybek Graniti’nin (Biga Yarımadası) Deformasyonu ve Cevherleşmeyle İlişkisi
Bozkurt, Erdin; Tokay, Bülent(2017-12-31)
Granodiyoritik kayalar Biga Yarımadasında yüzlek veren önemli kaya topluluklarından birini oluşturmaktadır. Bu topluluk, çoğunlukla metamorfik temel içine sokulan irili-ufaklı plütonlar şeklinde gelişirken, plütonlar etraflarını saran kontak metamorfik hale ve cevher oluşumları ile de karakterize olurlar. Granodiyoritik magmatizma ve yerleşimlerinin bölgede etkin olan Tersiyer genişlemeli tektonizma ile eşzamanlı olarak geliştikleri için granodiyoritik magmatizmanın yaşı ve kökeni genişlemeli tektonizmanın...
Citation Formats
A. M. Yücel and H. Koku, “Sıcak ve Soğuk Stresi Altındaki Rhodobacter capsulatus bakterisinin Hidrojen Üretim Mekanizmasında Rol Alan Genlerinin İfadesinin QPCR Yöntemi İle İncelenmesi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60149.