Multipl Miyelomda Serum Açlığına Bağlı Otofajiden Sonra MikroRNA İfade Analizi

2018-12-31
Bir kemik iliği kanseri olan Multipl Miyelom (MM) tüm kanserlerin %1 ini ve hematolojik kanserlerin %13 ünü oluşturur.Sıklıkla karşılaşılan nüksler ve kemoterapiye geliştirilen direnç gibi sebeplerden dolayı tedavisi olmayan bir hastalıktır.MM patofizyolojisinin anlaşılmasına yönelik araştırmalar, yeni ilaç hedeflerinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacaktır.Hücresel strese yanıt olarak gerçekleşen otofazi, MM patofizyolojisinde önemli rol oynamaktadır.Otofaji enerji geri dönüşümü için aşırı/yanlış katlanmış proteinleri parçalayarak MM hücrelerinin homeostazını korunmasında görev alır.MM hücreleri yüksek miktarda, fonksiyonel olmayan Ig üretikleri için, bazal otofajik aktiviteleri oldukça yüksektir.Otofaji regülasyonunda rol aldığı bilinen mikroRNA’lar (miRNA’lar), protein kodlamayan RNA molekülleridir.miRNA'ların hedef mRNA'lara bağlanması, hedeflerin stabilitesinin azalmasına veya translasyonunun inhibe edilmesine sebep olur.MM'de otofajinin önemi göz önüne alındığında, otofaji kontrolüne katılan miRNA’ların çalışılması, hastalığın daha iyi anlaşılmasına ve yeni terapötik stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.Proje kapsamında, mikrodizin çalışması ile MM hücrelerinde serum açlığına bağlı otofajiden sonra ifadesi kontrol grubuna göre değişen miRNA’lar tespit edilecektir.Analiz sonrası, ifade seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı fark olan miRNA’lar için veritabanları kullanılarak hedef ve yolak analizi çalışmarı yürütülecektir.

Suggestions

Kolorektal kanser hücrelerinde Siklooksijenaz -2 (COX-2)’nin sodyum bütirat aracılı transkripsiyon sonrası regülasyonu.
Banerjee, Sreeparna; Terzi Çizmecioğlu, Nihal; Muyan, Mesut; Erson Bensan, Ayşe Elif(2017-12-31)
Bir histon deasetilaz inhibitörü (Histone Deacetylase Inhibitor-HDACi) olan sodyum bütirat (Sodium Butyrate-NaBt), dört karbonlu kısa zincirli bir yağ asiti (Short-Chain Fatty Acid-SCFA)dir ve diyetle alınan liflerin, kolonda bulunan kommensal mikrobiyota aracılığı ile fermentasyonu ile oluşur. NaBt, kolonositler için ana enerji kaynağıdır ve özellikle kolorektal kanserde (colorectal cancer-CRC) tümör baskılayıcı ve anti-inflamatuvar rolü olduğu bilinmektedir. Bir HDACi olarak NaBt tarafından tetiklenen baş...
Meme dokusunun gelişim aşamalarının APA açısından analizi
Erson Bensan, Ayşe Elif; Kiriş, Erkan; Muyan, Mesut; Gürsel, Mayda; Banerjee, Sreeparna; Terzi Çizmecioğlu, Nihal(2018-12-31)
Farklı kanserlerin altında yatan mekanizmaların anlaşılmasında gen anlatım çalışmaları çok önemli olmuştur. Bu çalışmalar sayesinde anlatım düzeyleri bozulan pek çok mRNA bulunmuştur. Ancak, geleneksel gen anlatım çalışmaları, mRNA izoformlarının tespitinde ve miktarlarının ölçülmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu projenin amacı, geliştirmiş olduğumuz özel bir yazılımla meme dokusunun gelişim aşamalarındaki değişimleri incelemektir.
Yeni nesil moleküler veri analizi yoluyla genom ve transkriptom evriminin incelenmesi
Somel, Mehmet; Ghalichi, Ayshin; Alici, Ahmet Yetkin; Turan, Zeliha Gözde; Izgi, Hamit; Baloğlu, Onur; Sağlican, Ekin; Parvizi, Poorya; Dönertaş, Handan Melike(2016-12-31)
Tüm genom dizileme verisi, genom çapında veya ekzom çapında polimorfizm verisi, mikrodizin ve RNA-dizileme verisi, GC-MS metabolit verisi gibi geniş çaplı moleküler veri setlerinin hesaplamalı analizi yoluyla uzun zamandır biyologları meşgul eden çok sayıda sorunun cevaplanması bugün mümkün hale gelmiştir. Araştırma grubumuzda genom ve transkriptom evrimi üzerine şu soruları gelecek yıl içinde cevaplayamaya çalışacağız:- Primatlar arasında testis transkriptomu niye ve nasıl evrilmektedir? - Türler arasında ...
Gaussian grafiksel modelinin ve lasso regresyonuna dayalı grafiksel modelinin uyarlanmış en çok olabilirlik metoduyla model parametre tahmini
Ağraz, Melih; Purutçuoğlu Gazi, Vilda(2018-12-31)
Proje karmaşık sistemlerin durağan hallerini modellemede kullanılan Gaussian grafiksel modelinin model parametrelerini tahmin etmede, literatürde var olan ancak sistem biyolojide lasso regresyon analizlerinde henüz hiç uygulanmamış olan uyarlanmış en çok olabilirlik metodunu kullanarak parametre tahmin etmeyi, model dağılım varsayımını hem çok değişkenli normal hem de simetrik konum-ölçek dağılım ailesi altında değerlendirmeyi kapsamaktadır.
Hücre içi VEGF trafiğinin kanser gelişimi ve anjiyogenezine etkisinin incelenmesi.
Banerjee, Sreeparna; Tunçer, Sinem(2016-12-31)
Anjiyogenez, var olan damarlardan yeni kan damarı oluşumu süreci olup, kanser büyümesi ve yayılımı için gerekli bir basamaktır. Anjiyogenik faktörler içinde VEGF (Vasküler Endotel Büyüme Faktörü), tümör anjiyogenezinin en önemli aktivatörüdür. Anjiyogenezin inhibe edilmesi, hem tumor büyümesini hem de metastazını engelleyeceğinden, kanser tedavisi için son derece önemlidir.Bu projede, hücre sitoplazması ve çekirdeği arasındaki VEGF traifiği incelenecek, VEGF’in hücre içi hareketinin anjiyogeneze etkileri ay...
Citation Formats
C. Özen and S. Banerjee, “Multipl Miyelomda Serum Açlığına Bağlı Otofajiden Sonra MikroRNA İfade Analizi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61395.