Kolorektal kanser hücrelerinde Siklooksijenaz -2 (COX-2)’nin sodyum bütirat aracılı transkripsiyon sonrası regülasyonu.

2017-12-31
Bir histon deasetilaz inhibitörü (Histone Deacetylase Inhibitor-HDACi) olan sodyum bütirat (Sodium Butyrate-NaBt), dört karbonlu kısa zincirli bir yağ asiti (Short-Chain Fatty Acid-SCFA)dir ve diyetle alınan liflerin, kolonda bulunan kommensal mikrobiyota aracılığı ile fermentasyonu ile oluşur. NaBt, kolonositler için ana enerji kaynağıdır ve özellikle kolorektal kanserde (colorectal cancer-CRC) tümör baskılayıcı ve anti-inflamatuvar rolü olduğu bilinmektedir. Bir HDACi olarak NaBt tarafından tetiklenen başlıca olaylar kromatin yeniden modelenmesi ve transkripsiyonel düzenlenmelerdir. Siklooksijenaz-2 (Cyclooxygenase-2, COX-2), araşidonik asiti prostaglandinlere çevirmesinden dolayı inflamatuar yanıtta son derece önemli bir enzimdir. Pek çok inflamatuvar hastalıkta ve CRC’de yüksek COX-2 ifadesi ve artan aktivitesi görülmüştür.COX-2 ifadesinin NaBt tarafından post-transkripsiyonel (transkripsiyon sonrası) mekanizmalar ile düzenlendiği hipotezini oluşturduk. İnflamatuvar proteinlere dönüştürülen mRNA mesajı yaygın olarak, bu mRNA’ların 3’ translasyona uğramayan bölge (3’ Untranslated Region-3’UTR)lerindeki AU bazlarınca zengin elementler (AU Rich Elements-AREs) vasıtası ile post-transkripsiyonel mekanizmalar ile düzenlenir. ARE’lere bağlanarak COX-2 mRNA stabilitesini düzenleyen (mRNA’nın hızlı yıkımı veya kararlılığını etkileyen) HuR, TTP, TIA-1, TIAR gibi proteinlerin varlığı bilinmektedir (Dixon vd., 2013). Bütirik asit, besin kaynaklı liften, Firmicutes bakterisinin Cl

Suggestions

Multipl Miyelomda Serum Açlığına Bağlı Otofajiden Sonra MikroRNA İfade Analizi
Özen, Can; Banerjee, Sreeparna(2018-12-31)
Bir kemik iliği kanseri olan Multipl Miyelom (MM) tüm kanserlerin %1 ini ve hematolojik kanserlerin %13 ünü oluşturur.Sıklıkla karşılaşılan nüksler ve kemoterapiye geliştirilen direnç gibi sebeplerden dolayı tedavisi olmayan bir hastalıktır.MM patofizyolojisinin anlaşılmasına yönelik araştırmalar, yeni ilaç hedeflerinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacaktır.Hücresel strese yanıt olarak gerçekleşen otofazi, MM patofizyolojisinde önemli rol oynamaktadır.Otofaji enerji geri dönüşümü için aşırı/yanlış katla...
Meme dokusunun gelişim aşamalarının APA açısından analizi
Erson Bensan, Ayşe Elif; Kiriş, Erkan; Muyan, Mesut; Gürsel, Mayda; Banerjee, Sreeparna; Terzi Çizmecioğlu, Nihal(2018-12-31)
Farklı kanserlerin altında yatan mekanizmaların anlaşılmasında gen anlatım çalışmaları çok önemli olmuştur. Bu çalışmalar sayesinde anlatım düzeyleri bozulan pek çok mRNA bulunmuştur. Ancak, geleneksel gen anlatım çalışmaları, mRNA izoformlarının tespitinde ve miktarlarının ölçülmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu projenin amacı, geliştirmiş olduğumuz özel bir yazılımla meme dokusunun gelişim aşamalarındaki değişimleri incelemektir.
Kolorektal kanser hücrelerinde Siklooksijenaz -2 (COX-2)’nin sodyum bütirat aracılı transkripsiyon sonrası regülasyonu
Gurbanov, Tunçer Sinem; Banerjee, Sreeparna(2019)
Kısa zincirli yag asitleri bagırsakta komensal bakteriler tarafından üretilmektedir ve bunlarıninflamasyonu azalttıkları bilinmektedir. Saptanan mekanizmalar içerisinde, siklooksigenaz-2(COX-2) gibi inflamatuvar proteinlerin ve sitokinlerin ifadesinde transkripsiyonel inhibasyonbulunmaktadır. Birkaç çalısma bütiratın inflamatuvar genlerin mRNA kararlılıgınıdegistirebilecegini belirtmektedir; fakat mekanizmalar açıklanmamıstır. Bu projede, kolonkanseri hücre hatlarının sodyum bütirat ile muamele edilmesi...
Metal İyonları Katkılanmış Çeşitli Borat Bileşiklerinin Luminesan Özelliklerinin Ve Metal Yüzeyler Üzerinde Oluşturulmuş Karborantiol Filmlerin İncelenmesi
Yılmaz, Ayşen; Yazıcı, Necmeddin Ahmet; Esentürk, Okan; Çırpan, Ali; Danışman, Mehmet Fatih; Mete, Ersen; Araz, Ocak Şule(2016)
Projemizde üç değişik iş paketi çalışıldı: 1) LaBO3, GdBO3 ve YBO3 bileşikleri iki değişiksentez yöntemiyle, mikrodalga yardımlı katı hal sentez yöntemi ve hidrotermal sentez yöntemiile sentezlenip içlerine değişen miktarlarda Dy3+, Tb3+ ve Sm3+ iyonları katkılanıpfotolüminesan özellikleri incelendi. Sentez yöntemi değiştiğinde elde edilen ürününmorfolojisinin ve fotolüminesan şiddetinin değiştirdiği görüldü. Farklı iyon katkılama ile farklırenkte ışıma elde edildi. 2) Radyasyon ölçümlerinde kişisel dozimet...
Klorotoksin Peptit Yapısına Dayalı Matriks Metalloproteinaz-2 İnhibitörlerinin Geliştirilmesi
Özen, Can; Özçubukçu, Salih(2017)
Bu projenin amacı, kanser gibi temel hastalıkların terapisinde önemli bir moleküler hedef olanMMP-2 enzimine spesifik, klorotoksin peptit yapısına dayalı, yüksek etkinlikte ve seçicilikteözgün bir inhibitör geliştirmektir.Geliştirilmeye çalışılan inhibitör, 36 amino asitten oluşan (4 kDa) ve akrep zehrinden izoleedilmiş seçici bir MMP-2 inhibitörü olan klorotoksin (CLTX) peptidinin yapısınadayanmaktadır. Proje stratejisi, ön çalışmalarımız sonucu CLTX yapısında belirlediğimiz dörtkritik pozisyonda (H10, K15...
Citation Formats
S. Banerjee, N. Terzi Çizmecioğlu, M. Muyan, and A. E. Erson Bensan, “Kolorektal kanser hücrelerinde Siklooksijenaz -2 (COX-2)’nin sodyum bütirat aracılı transkripsiyon sonrası regülasyonu.,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58873.