Türkiye-Çin İkili İlişkileri İnceleme Projesi

2009-12-01
1980'lerde ekonomik olarak dışa açılmaya başlayan Çin Halk Cumhuriyeti gerek siyasi gerek ekonomik olarak gün geçtikçe önem kazanan uluslararası bir aktör haline gelmiştir. Soğuk Savaş sonrası artan Türk-Çin ilişkileri daha ziyade ticaret eksenli bir gelişme göstermiştir. Buna rağmen, Türkiye ve Çin arasındaki ilişkileri konu alan kapsamlı ve sistematik akademik çalışmalar yok denecek kadar azdır. Teklif edilen bu proje, Türkiye'deki Çin'e yönelik algıların iki ülke ilişkileri üzerindeki etkisini araştıracaktır. Bunu yaparken özellikle son yıllarda Türk işadamları arasında yaygınlaştığı varsayılan ticari “Çin tehdidi” iddiasının geçerliliği sorgulanacak ve olası bir tehdit algısının firsata dönüştürülmesinin olasılığı incelenecektir. Bu sebeple, Türk işadamlarının ve politikacılarının algılarının belirlenebilmesi amacıyla T.C. Pekin Büyükelçiliği ve Şanghay Bağkonsolosluğu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı, DEİK, Türk-Çin Ticaret Odası, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Yatırım Promosyon Ajansı, Devlet İstatistik Enstitüsü ve benzeri kurumlarda mülakatlar yapılacak ve algıların ilişkileri nasıl etkilediği araştırılacaktır. Sözkonusu çalışma ilişkilerin sadece ekonomik ve ticari yönlerini değil ayrıca jeopolitik ve kültürel boyutları da değerlendirme kapsamına alacaktır. Proje çerçevesinde öncelikle ikili ilişkilerin 1989'dan bu yana geldiği noktanın saptaması yapılacak; ithalat-ihracat dengesizliğinden kaynaklanan bir tehdit algısı olup olmadığı araştırılacak; eğer varsa sözkonusu algının ilişkileri ne yönde etkilediği incelenecek; ve son olarak tehdit algısının fırsat algısına dönüştürülebilmesi için ne gibi adımlar atılabileceği saptanacaktır.

Suggestions

Evaluating Rail Passengers Sector in Turkey
Ekici, Üsame; Tüydeş Yaman, Hediye; Department of Civil Engineering (2022-1)
With the rapid development of railways in Turkey, the research of railway passenger demand forecasting has gained much importance in the recent years. Passenger demand forecasting for transport services is essential for better management and better resource planning. In this study, a time-series-model was established using Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) forecasting method and then a regression model was formed to forecast the intercity railway passenger flow in Turkey. The daily passenger...
Türkiye’de doğrudan yatırımların belirleyicileri üzerine bir analiz: CCC-MGARCH Modeli ile tahmin
Bozkurt, Hilal (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Doğrudan yabancı yatırımlar, 1970’li ve 1980’li yıllarda gelişmiş ekonomiler arasında şekillenirken, 1990’lı yıllardan itibaren gelişmekte olan ekonomilere yönelmeye başlamıştır. Gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye de artan bu yatırımlardan payını almıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde doğrudan yabancı yatırımların belirleyicilerini, iten (push) ve çeken (pull) faktörler yaklaşımı ile incelemektir. Çalışma 1992.01-2008.03 dönemini kapsamaktadır. CCC-MGARCH modeli kullanılarak, sabit koşu...
Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Dış Ticaret İlişkilerinin Gelişimi ve Türkiye İmalat Sanayii Üzerine Etkileri
Saraçoğlu, Dürdane Şirin (null; 2017-04-27)
Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) arasındaki dış ticaretin hız kazanmaya başladığı 1990‟lı yıllardan itibaren, bu iki ülke arasındaki dış ticaret dengesi sürekli olarak Türkiye aleyhine bozulmaktadır. Bu çalışmada, süregelen bu dengesizliğin temelleri ve Türkiye ekonomisine etkileri, sektörel yoğunluk, endüstriiçi ticaret ve faktör içerik analizleri gibi farklı araçlar yardımıyla irdelenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, iki ülke arasındaki dış ticaretin canlanmaya başlamasından beri, Türkiye‟nin ÇHC...
Political Economy of Renewal of Heritage Places in Turkey
Özçakır, Özgün; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz; Mignosa, Anna (2018-01-01)
The construction industry has often been used to boost the economy in time of crises and constitutes one of the most important profit making sector in Turkey. As a result of the current economic growth model which focuses on construction activities, urban spaces have been subjected to uncontrollable pressure in Turkey. Hence, developing new construction land and increasing construction rights in existing settlement areas have become common among local and central authorities in the last years. As priceless ...
Türkiye’de Kullanıcı Deneyimi Tasarımının Doğuşu ve Gelişimi Sürecinde Endüstriyel Tasarımcıların Rolü
Hamurcu, Ahmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
İnternet tabanlı sunulan ürün ve hizmetlerin, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) gömülü cihazlar üzerinden kullanımının ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaştığı ve günlük hayatımızda daha çok yer kapladığı aşikârdır. Hemen her fonksiyonun yazılımlarla çözülmeye başlandığı bu ürünlerde fiziki görünüm giderek sadeleşmekte ancak yapılabilen işlev sayısı artmaktadır. Bu durum ise ürünlerin kullanımının daha karmaşık bir hale gelmesine neden olmaktadır. Bu süreçte ise ürünlerin maddesel olmayan bileşenleri de end...
Citation Formats
Ç. Topal, “Türkiye-Çin İkili İlişkileri İnceleme Projesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61399.