Sağlık Biyoteknolojisi Ürün/hizmetleri, Toplum Üzerinde Yarattığı Etik Sorunlar Ve Riskler

2009-12-31
DNA şifresinin çözülmesiyle ve biyoteknolojinin getirdiği yeniliklerle birlikte bazı etik tartışmalar da gelişmeye başlamıştır. Gen teknolojisi, doğum, öjeni, yapay üreme, kürtaj ve bunlarla birlikte canlılarla ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sonuçları, sınırları ve kullanım ilkeleri biyo-etiğin olduğu kadar sosyolojinin ve diğer bazı sosyal bilimlerin de ilgilendiği belli başlı konu başlıklarıdır. Dolayısıyla bu tür konuların herhangi bir meslek grubunun tekelinde olamayacak disiplinler arası konular olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, bir anakent (Ankara) ile birlikte iki taşra kentinde (Samsun ve Bursa) yaşayan insanların sağlık biyoteknolojisi ürün/hizmetleri hakkındaki farkındalıklarının ve eleştirel yaklaşım becerilerinin; diğer bir deyişle tutumlarının karşılaştırılması yapılmak istenmektedir. Kesin olmayan bazı amaçlar aşağıdaki gibidir: 1. Görüşme yapılan örneklemin genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve sağlık biyoteknolojisi gibi konular hakkındaki farkındalığı ve bilinç seviyesini belirlemek, 2. Sağlık biyoteknolojisinin toplumsal risklerini açıklamak; örneğin, doğmamış bebeğin özelliklerini öğrenme ile oluşabilecek riskler, embriyo seçimi ve hatta istenilen özellikte bebek tasarımı, genetik testlerin sağlık sigortaları için veya işyerlerinde işyeri çalışanlarına karşı kullanılması, öjeni, vb. 3. İnsanların sağlık biyoteknolojisinin toplumsal risklerine yönelik tutumlarını araştırmak, 4. Bu insanların yaşadıkları yerler, cinsiyetleri, sosyo-ekonomik düzeyleri gibi farklı değişkenlere göre tutumları arasındaki farkları saptamak. Bu çalışma bir yüksek lisans tez konusunu oluşturmakta olup, bu konuda ülke içinde yapılmış araştırma sayısının oldukça az olduğuna dikkat edilirse, gelişmekte olan ülkelerin biyoteknolojiyi daha etkili ve sağlıklı bir şekilde kullanmak adına, benzer konudaki veya daha kapsamlı olarak yapılacak diğer disiplinler arası çalışmalara referans olacağı düşünülmektedir.

Suggestions

Sağlık Alanında Mobil ve Giyilebilir Teknolojilerin Benimsenmesini Etkileyen Faktörler: Ampirik İncelemeler
Özkan Yıldırım, Sevgi; Pancar, Tansu(2018-12-31)
Mobil ve giyilebilir teknolojilerin sağlık alanında kullanımı, teknolojik ilerlemeler neticesinde, özellikle mobil işlem gücü ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte hızla önem kazanmaktadır. Mobil ve giyilebilir teknolojilerin sağlık alanında uygulamarının hayatımızda giderek daha fazla yer alması ile kullanıcıların kendilerine sunulan bu teknoloji ürün veya uygulamalarını benimsemelerini etkileyen faktörler araştrımacıların dikkatini çekmiştir. Bu bağlamda kullanıcıların mobil ve giyilebilir sağ...
Sağlık Bilişleri Anketi-COVID-19 Formu: Adaptasyon Çalışması
Karaköse, Selin; Akçinar, Berna (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2021-10)
Bu çalışma Sağlık Bilişleri Anketi’nin (Health Cognition Questionnaire) COVID-19 kapsamında kullanımı için uyarlanması ve COVID-19 tanısı alan ve almayan örneklem için psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Ölçeğin COVID-19 Formu ile sağlık kaygısıyla ilişkili COVID-19 pandemisine özgü işlevsel olmayan inançların belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın örneklemini, COVID-19 tanısı almış 18-87 yaş arasındaki 372 (220 Kadın, 152 Erkek), COVID-19 tanısı almamış 18-75 yaş aralığındaki 37...
Sağlıkla ilgili fiziksel aktivite eğitimi sonunda öğrenmeyi yaşama aktarmayı içeren aktif hafta uygulamasında üniversite öğrencilerinin deneyimleri
Sarıkaya, Serap; İnce, Mustafa Levent (2017-11-18)
Sağlık için fiziksel aktivite eğitimi sağlık, zindelik ve fiziksel uygunluk kavramlarının temellerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı “Sağlık için fiziksel aktivite ve spor” dersine katılan üniversite öğrencilerinin ders yılı sonunda günlük 10.000 adım hedefini içeren “Aktif Hafta Uygulaması” sırasındaki deneyimlerini incelemektir. Araştırma; 1) aktif hafta uygulaması boyunca öğrencilerin ne kadarı günlük 10.000 adım hedefine ulaşmıştır? 2) öğrencilerin günlük 10.000 adım hedefine ulaşmasını k...
Sağlık Sektöründe Özelleşme Ve Metalaşmanın Uzmanlık Üzerindeki Etkileri: İstanbul'daki Uzman Doktorlar Üzerine Bir Çalışma
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2009-12-31)
Amaç: Türkiye'de sağlık sektöründe son 20-25 yılda yaşanan özelleşme ve metalaşmanın doktorluk mesleğinde yarattığı etkileri, İstanbul kentinde uzman doktorlarla yapılacak bir saha araştırması ile araştırmak ve elde edilecek bulgular ışığında bir doktora çalışmasını gerçekleştirmek ve literatüre ve güncel tartışmalara katkıda bulunmaktır. Gerekçe: Neoliberal politikaların etkin olduğu 1980'lerden itibaren Türkiye'de özel yatırımlar devletin de teşvikiyle hız kazanmış ve bundan doğal olarak sağlık sektörü...
Noise Factors In Healthcare Facilities: A Survey Of Hospitals In Turkey
Koçyiğit Bal, Filiz (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-12-1)
Bu makale, çalışma alanının gürültü seviyesinden kaynaklanan iletişim kaybı nedeni ile çalışmaların etkilendiği sağlık merkezlerinde gürültü seviyesini değerlendirmek ve gürültü seviyesinin aynı zamanda binanın mimari tasarımı ile etkileşimini araştırmayı, elde edilen sonuçlar ile ileride yapılacak çözüm önerisi çalışmalarına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamını sınırlamak amacı ile beş hastane seçilmiştir. Örnek alınan hastanelerin hem kent hem de yakın ve uzak çevreden gelen hastaları kabul eden...
Citation Formats
E. Erdil, “Sağlık Biyoteknolojisi Ürün/hizmetleri, Toplum Üzerinde Yarattığı Etik Sorunlar Ve Riskler,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61402.