Sağlık Alanında Mobil ve Giyilebilir Teknolojilerin Benimsenmesini Etkileyen Faktörler: Ampirik İncelemeler

2018-12-31
Mobil ve giyilebilir teknolojilerin sağlık alanında kullanımı, teknolojik ilerlemeler neticesinde, özellikle mobil işlem gücü ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte hızla önem kazanmaktadır. Mobil ve giyilebilir teknolojilerin sağlık alanında uygulamarının hayatımızda giderek daha fazla yer alması ile kullanıcıların kendilerine sunulan bu teknoloji ürün veya uygulamalarını benimsemelerini etkileyen faktörler araştrımacıların dikkatini çekmiştir. Bu bağlamda kullanıcıların mobil ve giyilebilir sağlık sistemlerine karşı tutumu, alanda yapılacak yatırımlar ve çalışmalar açısından önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında sistematik literatür taraması yapılacak, bir mobil ve giyilebilir sağlık sistemi benimseme modeli geliştirilecek ve hipotezler tanımlanacaktır. Model temel alınarak anket soruları hazırlanacak ve uygulanacaktır. Yapılacak pilot çalışma ile kantitatif yöntem revize edilecektir. Sonrasında ana çalışma sonuçları yakınsak ve ayırt edici geçerlilikler kullanılarak doğrulanacaktır. Önerilen model ve hipotezler yapısal eşitlik modellemesi tekniklerinden kısmi en küçük kare yöntemi ile test edilecektir. Çalışmadan elde edilecek sonuçlarla ürün ve uygulama geliştiricilere tasarım aşamasında yol göstermesi öngörülmektedir. Ayrıca sektörde mobil ve giyilebilir sağlık uygulamalarına farklı bir açıdan yaklaşarak hem üretim bazında katma değer sağlanması hem de akademik literature katkıda bulunacağı öngörülmektedir.

Suggestions

Zamana Bağlı Değişen Emtia Fiyat İndeksi/İndeksleri Oluşturulması
Yozgatlıgil, Ceylan; İyigün, Cem(2017-12-31)
Son yıllarda, emtia fiyat hareketlerinin enflasyon ve büyüme gibi makro ölçekte ekonomik değişkenlerle karşılıklı etkileşimi para poltikaları yapıcıları tarafından dikkatle izlenmekte ve fiyat hareketleri istatistiksel analizlerle anlaşılmaya çalışılmaktadır. Mikro ölçekteyse, 2000 li yılların başından itibaren finansallaşmaya başlayan emtiaların ve fiyat hareketlerinin üretim ve yatırım faaliyetlerine doğrudan etkilerinin belirginleştiği bilinmektedir. Bu bağlamda; emtia fiyat dinamiklerinin nasıl şekillen...
Kucuk hacimli orneklemlerde ikili regresyon model secim kriteri
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl(2016-12-31)
Bu projede amac,ikili regresyon (İR) analizinin model karsılastırma ve secme asamasinda, ozellikle de kucuk hacimli orneklemlerde kullanılacak, yeni bir yöntem gelistirmektir. AIC gibi yaygın olarak kullanılan bilgi bazli kriterlerin, farkli (dogrusal ve dogrusal olmayan/ sabit etkili veya rassal ya da karma etkili) İR modellerinin karsılastırılması ve uygun olanın secilmesinde ozellikle de orneklem hacminin kucuk oldugu veri kumelerinde, dogru İR modelini yakalamasında problemler oldugu gozlenmistir. Bu pr...
Robust Ürün ve Süreç Tasarımı için İstatistiksel Modelleme ve Etkileşimli Optimizasyon
Köksalan, Mustafa Murat; İlk Dağ, Özlem; Özateş Gürbüz, Melis; Köksal, Gülser(2015-12-31)
Ürün ve süreç tasarımında mevcut sorunları giderecek yeni tasarımların elde edilemediği durumlarda daha da önem kazanan tasarım optimizasyonu literatürde çok sayıda çalışmaya konu edilmiştir. Ancak bu çalışmalar, birden fazla amaç içeren bu problemleri ele alırken karar verici ile yeterince etkileşimde bulunmadığından beklenen düzeyde etkili olamayabilmektedir. Literatürdeki etkileşimli optimizasyon yaklaşımları da problemi henüz başlangıç düzeyinde irdelemektedir. Bu bakımdan 2014 yılı başında etkileşimli...
Sağlık Biyoteknolojisi Ürün/hizmetleri, Toplum Üzerinde Yarattığı Etik Sorunlar Ve Riskler
Erdil, Erkan(2009-12-31)
DNA şifresinin çözülmesiyle ve biyoteknolojinin getirdiği yeniliklerle birlikte bazı etik tartışmalar da gelişmeye başlamıştır. Gen teknolojisi, doğum, öjeni, yapay üreme, kürtaj ve bunlarla birlikte canlılarla ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sonuçları, sınırları ve kullanım ilkeleri biyo-etiğin olduğu kadar sosyolojinin ve diğer bazı sosyal bilimlerin de ilgilendiği belli başlı konu başlıklarıdır. Dolayısıyla bu tür konuların herhangi bir meslek grubunun tekelinde olamayacak disiplinler arası ko...
Rassal Olmayan Kayıp Veri Analizi İçin Bayezci Model Ortalaması
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl; Çiftçi, Sezgin(2015-12-31)
Günümüzde özellikle halk sağlığı, genetik, tıp, farmakoloji, biyoloji, moleküler biyoloji, sosyoloji, psikoloji gibi pek çok farklı alanda yapılan çalışmalarda elde edilen verilerde sıklıkla rassal olmayan kayıp verilere (ROKV) rastlanmaktadır. ROKV analizlerinde yalnızca verilerin değil, kayıp olma olasılığının da modellenmesi gerekmektedir ve bu zorunluluk ROKV analizini diğer kayıp veri türlerinin analizinden çok daha zor kılmaktadır. ROKV analizinde, kayıp olma olasılığı için farklı modeller denenir v...
Citation Formats
S. Özkan Yıldırım and T. Pancar, “Sağlık Alanında Mobil ve Giyilebilir Teknolojilerin Benimsenmesini Etkileyen Faktörler: Ampirik İncelemeler,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61645.