2000'lerde İsrail Dış Politikası

2009-12-31
İsrail, kurulduğu 1948 yılından itibaren Ortadoğu siyasetini etkileyen merkezî bir konumdadır. Altı savaş ve sayısız sınır ötesi çatışmayla yoğrulmuş altmış yıl boyunca İsrail siyaseti ‘güvenlik' temeline oturmuştur. Siyasetin bu belirleniş biçimine bağlı olarak ve onunla kaçınılmaz bir karşılıklı etkileşim içerisinde, ülkenin dış politikası da ‘güvenlik' parametresi üzerine kurulmuştur. Böylelikle belirlenen dış politikanın temel amacı bölgede ve uluslarası sistemde İsrail'in karşı karşıya kaldığı düşünülen varoluşsal tehditlerle başa çıkmak ve bunları bertaraf etmeyi sağlamaktır. Sıkça kullanılan bir ifadeye göre aslında İsrail'in ‘dış politikası' yoktur, ‘savunma politikası' vardır. Her ne kadar 1967 sonrası ülke görece savunulabilir sınırlara ve stratejik derinliğe kavuşmuş olsa da, sonraki yıllarda iç politikada ortaya çıkan bölünmeler ve tartışmalar ülke için en temel kavram olan ‘güvenliği' bu defa bir başka perspektiften tekrar sorgulanır hale getirmiştir. Bu bağlamda kimlik tartışmalarıyla beraber iç siyasetteki dalgalanmalar dış politikada da bir dizi tartışmayı beraberinde gündeme taşımıştır. Bu projenin amacı tüm bu bölgesel ve sistemik gelişmeler/değişimler ışığında İsrail dış politikasını incelemektir. İsrail yapılacak olan Knesset seçimleri ve ABD'deki yönetim değişikliğiyle birlikte dış poltiikasına nasıl bir yön çizecektir? Bölgesinde devlet-dışı aktörlerin yükselen gücü karşısında güvenlik ve savunma politikasını nasıl şekillendirecektir? Dış politikasının değişen ve devam eden öğeleri neler olacaktır? ABD ile ‘özel ilişkisi' önümüzdeki dönemde (değişen ABD yönetimi ve Knesset seçimleri sonrası) ne yönde gelişecektir? Bu projede bu sorulara cevap aramaktadır ve çok yönlü bir analiz ortaya koymaya çalışılacaktır.

Suggestions

The Re-Production Of The Historical Center Of İstanbul In 2000s: A Critical Account On Two Projects In Fener - Balat
Aysev Deneç, Evren (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2014-12)
Contemporary city is a multiplicity having social, political, cultural and economic projections. Production of urban space involves various mechanisms in which different interest groups play different roles in accordance with their identity, responsibility and agenda. In that sense, contemporary city is a ground of collision of conflicting interests that produce and transform urban space. Controlling urban space is a power struggle among different actors with varying agenda; constituting the basis of physic...
2000'ler Türkiye'sinde İşyerinin Yapısal Dönüşümü : Farklı Düzey Ve Boyutlarda Teknoloji Kullanımı
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2010-12-31)
Önerilen araştırmanın amacı, Türkiye'de son dönemde işyerinde artan teknoloji kullanımının farklı boyutlarını incelemektir. Bu çalışma işyerinde kullanılan teknolojinin düzeyi ve karakteri ile, işyeri organizasyonu, iş ilişkileri, işin yapısı, ve işveren-çalışan ilişkileri gibi unsurlar arasındaki etkileşimi ve bu etkileşimdeki dönüşümünü inceleyecektir. Çalışma kapsamında, teknoloji ile iş ve işyeri ilişkileri arasındaki karşılıklı etkileşim sürecinde özellikle odaklanılacak konular, toplumsal cinsiyet alg...
Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Üçüncü Dünya Yaklaşımları
Sönmez, Esma Yağmur (2021-06-01)
Uluslararası Hukukta Üçüncü Dünya Yaklaşımları (TWAIL), politik ve entelektüel bir hareket olarak eleştirel uluslararası hukuk literatüründe öne çıkmaktadır. Bu yaklaşıma göre Avrupa merkezli uluslararası hukuk kurallarının Avrupalı olmayan milletlere dikte edilmesi ile bu kurallar, Avrupalı devletlerin emperyalist ideallerini gerçekleştirmelerinin aracı haline gelmektedir. Uluslararası hukukun tarihini, yapısını ve sürecini Üçüncü Dünya devletleri açısından anlama çabasını temsil ettiği ileri sürülen TWAIL...
2000'li Yıllarda Türkiye'de Kömür Madenciliğinin Ekonomi Politiği: Soma Havzası Örneği
Yalman, Osman Galip; Çelik, Coşku(2016-12-31)
Enerji sektörünün yapısı devlet, sermaye ve emek arasında özel bir ilişki biçimine işaret etmektedir. Neoliberal dönüşüme, ve özellikle özelleştirme uygulamalarına, paralel olarak enerji politikaları kamu politikalarının gündeminden çıkarılmış özel sektör yatırımları teşvik edilmeye başlanmıştır. Sonuç olarak, enerji sektörü üretken sermaye oluşumu için önemli bir girdi haline gelmiştir. Ayrıca, bu süreç doğal alanların sermaye birikimi için kullanılmasına işaret ettiği ölçüde, bu alanlardaki sınıfsal yapıy...
Charismatic Leadership in Egypt: Gamal Abdel Nasser
Altun, Tuğba; Altunışık, Meliha; Department of Middle East Studies (2022-12-28)
During the years between 1952 and 1970, Egypt was almost the most influential country in the Arab world. Gamal Abdel Nasser’s powerful image in the eyes of the Egyptians and among the Arabs in general as the president of Egypt at that time was influential. Nasser strongly supported Arab nationalism and unity in the Arab world. Also, he was passionately against colonialism and the bipolar system in the world. Therefore, he created a powerful charismatic leadership with his ideas and policies among the Arabs....
Citation Formats
Ö. Tür Küçükkaya, “2000’lerde İsrail Dış Politikası,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61403.