Türkiye'de Çocuk Yoksulluğu: Diyarbakır Ve İzmir Örneği

2009-11-15
KAPSAM VE YÖNTEM Zorunlu göç ile çocuk yoksulluğu arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve yeni-yoksulluk tartışmalarında yer alan sosyal dışlanmışlığın çocuk yoksulluğuna nasıl yansıdığını ortaya koymak açısından çalışmalar Diyarbakır ve İzmir'de yürütülecektir. Böylece çocuk yoksulluğunun farklı çevre ve durumlarda nasıl farklılaştığını da ortaya koyma imkânımız olacaktır. Bu anlamda Diyarbakır ve İzmir illeri hakkında literatür taramasının tamamlanması ile kararlaştırılacak olan okullarda lise çağındaki çocuklar ile görüşmeler yürütülecektir. UNICEF Evrensel Çocuk Hakları Sözleşmesine göre 18 yaş altını “çocuk” olarak tanımlamaktadır. Bu araştırmada da bu yaş kavramsallaştırılması kullanılarak, lise çağındaki gençler çocuk olarak tanımlanacaktır. Bu çocuklarla yapılacak görüşmeler sayesinde hem zorunlu göçe dair geçmiş deneyimleri irdelenebilecek hem de bugün yaşadıkları sorun alanları ve gelecek beklentileri saptanabilecektir. Böylece araştırma üç boyutlu bir zaman dilimini kapsayacaktır. Toplamda 30 kız ve 30 erkek çocuk olmak üzere 60 çocuk ile odak grup ve derinlemesine mülakatlar yürütülmesi ve bunların 30'unun Diyarbakır'da diğer 30'unun ise İzmir'de yapılması planlanmaktadır. Bu görüşmelere ek olarak ise her iki ilde öğretmenler ve aileler ile toplamda 15 görüşme yapılması düşünülmektedir. GEREKÇE/BEKLENİLEN BULGU/SONUÇ Türkiye'de çocuk yoksulluğu konusunda az sayıda araştırma mevcuttur; var olan çalışmalarda ise bölgesel farklılıklar karşılaştırmalı olarak sınırlı incelenmektedir. Çocuk yoksulluğunun giderilmesi evrensel çocuk hakları açısından ve Türkiye'nin geleceği için kaçınılmazdır. Diyarbakır ve İzmir illerinde yapılması planlanan bu araştırma neticesinde proje ekibinden Ayşe Gündüz Hoşgör mevcut literatüre ve konuya yönelik sosyal politika alanına da katkı vermeyi öngörmektedir. Esra Arı ise araştırma verilerini kullanarak Türkiye'de Zorunlu Göç ve Çocuk Yoksulluğu konusunda bir yüksek lisans tezi hazırlayacaktır.

Suggestions

Türkiye'de Yeşil Zamanlar: Orta Sınıfın Ve Yerelin Doğaylayeni Deneyimi
Rittersberger, Helga İda(2011-12-31)
Yeni, alternatif yaşam biçimleri öneren çevre kuruluşları, dernekler ya da kolektifler gibi oluşumların, ekolojik köy, merkez ya da ekolojik pazarların hızla çoğalıyor olmasını da yalnızca çevre sorunlarına dair farkındalığımızın artmasıyla açıklayamayız. Çalışma, doğanın kamunun ve politikanın gündemine giderek daha fazla yerleştirilmesinin de bir sonucu olarak sayıları ve kapsamları giderek artan oluşumların, girişimlerin ve çabaların (çevre dernekleri, sivil toplum kuruluşları, ekolojik çiftlikler, ekolo...
Türkiye'de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş
Turanlı, Aydan; Aydınoğlu, Arsev Umur; Şahinol, Melike (İTÜ Yayınları, 2020-07-01)
Son 20 yılda başdöndürücü hızla gelişen ve etkisini tüm alanlarda gösteren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük ve hızlı dönüşümler, emek ve üretim süreçlerinden tüketim alışkanlıklarına kadar tüm yaşam biçimimizi dönüştürmekle kalmamış, bilim ve teknolojinin alışılmış düşünce kalıplarını zorlayan yepyeni soru ve sorunları da ortaya koymuştur. Bu sorunların tartışılması ve çözüm önerilerinin oluşturulması, yalnız teknik bilgiye sahip kişileri değil, bilim ve teknolojinin toplumsal, etik,...
Türkiye'de Modern Mimarlığın Sınırları: Dalokay ve Tekelioğlu
Güzer, Celal Abdi (Koç Üniversitesi VEKAM, 2020-01-01)
"Türkiye’de Modern Mimarlığın Sınırları: Dalokay ve Tekelioğlu" başlıklı bölümde1950'ler sonrasında Türkiye modern mimarlık ortamında öne çıkan mimarlar Vedat Dalokay ve Nejat Tekelioğlu'nun mimari yaklaşım yapıları üzerinden dönemin mimarlık anlayışı ve uluslararası ortamla kurduğu ilişki araştırılmakta ve değerlendirilmektedir.
Türkiye’de Kullanıcı Deneyimi Tasarımının Doğuşu ve Gelişimi Sürecinde Endüstriyel Tasarımcıların Rolü
Hamurcu, Ahmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
İnternet tabanlı sunulan ürün ve hizmetlerin, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) gömülü cihazlar üzerinden kullanımının ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaştığı ve günlük hayatımızda daha çok yer kapladığı aşikârdır. Hemen her fonksiyonun yazılımlarla çözülmeye başlandığı bu ürünlerde fiziki görünüm giderek sadeleşmekte ancak yapılabilen işlev sayısı artmaktadır. Bu durum ise ürünlerin kullanımının daha karmaşık bir hale gelmesine neden olmaktadır. Bu süreçte ise ürünlerin maddesel olmayan bileşenleri de end...
Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Kayıtdışı Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejilerin Geride Bıraktıkları Ailelerine Etkileri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2009-12-31)
Amaç: Önerilen çalışma, 1990'lardan itibaren Türkiye'den Avrupa ülkelerine göç eden kayıtdışı göçmenlerin, bu ülkelerde çalışma hakkı kazanmak için uyguladıkları stratejiler ve bu stratejilerin Türkiye'de geride bıraktıkları eşleri ve çocuklarına etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Gerekçe: Türkiye'de yaşanan uluslararası göç dalgasında geride kalanlar tarafından uygulanan farklı stratejiler, Konya'da kalan aile bireylerinin ilişkilerini, evlilik dinamiklerini ve özellikle kadınlık ve erkeklik rolle...
Citation Formats
H. A. Hoşgör, “Türkiye’de Çocuk Yoksulluğu: Diyarbakır Ve İzmir Örneği,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61411.