Ankara Kent Merkezinde Sosyo Ekonomik Tabakaların Mekansal Dağılımının Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Analizi Ve Ankara Kenti Sosyal Coğrafyası.

2010-12-31
Önerilen araştırmanın amacı, Ankara Kent Merkezinde Sosyo-Ekonomik Tabakaların mekansal dağılımını Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında analiz ederek Ankara kenti sosyal coğrafyasına yönelik bir sosyal haritalama çalışması gerçekleştirmektir. Bu araştırmanın hedefi, TÜBİTAK-SOBAG 104 K 039 no'lu proje desteği ile 2007-2008 yılında tamamlanmış ve raporu teslim edilmiş olan “Ankara Kent Merkezinden Temsili bir Örneklemde Toplumsal Tabakalaşma, Hareketlilik ve Sosyo-Ekonomik Statü Araştırması” isimli çalışmadan elde edilen Sosyo- Ekonomik Tabakalara (SES) ait verilerin ve bilgilerin Ankara'ya ait sayısal haritalar üzerinde işlenmesi ile ve çeşitli mekansal analiz yöntemlerini kullanarak farklı toplumsal tabakalara özgü sosyal ve ekonomik özelliklerin Ankara genelinde mekansal düzlemde belirlenmesi ve dolayısıyla bir sosyal coğrafya çalışmasının ortaya konmasıdır. Yukarıda bahsedilen veriler Ankara Kent Merkezi genelinde temsili bir örneklemde yapılmış araştırmada toplamış ve SES tabakaları belirlenmiştir. Dolayısıyla önerilen bu çalışma ile yapılacak analizlerde halen elde edilmiş olan bu kıymetli verilerin kent içinde birbiri ile benzeşen / farklılaşan sosyal dokuların mekandaki dağılımları arasındaki coğrafi ilişkileri bulunabilecek ve kentin her noktası için farklı sosyo-ekonomik durumlar tespit edilebilecektir. Buradan devamla Ankara Kent Merkezi için gerçek veriler üzerinden elde edilecek bir sosyal coğrafya profili ilerde kentle ilgili verilecek tüm kararlarda, kentsel ve sosyal politikalarda önemli bir destek bilgisi oluşturacaktır. TÜBİTAK-SOBAG 104 K 039 no'lu araştırmada Ankara ilinin seçilmesi ortalama yaşam süresi, eğitim ve geliri dikkate alarak hesaplanmakta olan beşeri kalkınma indeksine (HDI) göre belirlenmiştir. Ülke içinde beşeri kalkınmanın farklılaşma düzeyi de incelenmiştir. İller itibarıyla hesaplanmış beşeri kalkınma endeksine göre en yüksek beşeri kalkınmışlık düzeyi Ankara ilindedir (Yumuşak, İ. G. ve Tuna, Y., 2000). Ankara ili: • Eğitim göstergelerinin yüksek olması (en yüksek okuma-yazma ve okullaşma oranına) • Ücretli çalışan nüfusun -özellikle kadın nüfusunun- yüksek olması • Kayıt dışı sektörün görece düşük olması • Kentleşme ve ekonomik büyüme süreçlerinin hızlı olması nedenleri ile seçilmiştir. Önerilen proje kapsamında yürütülecek olan araştırma yöntemi daha çok SES verilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri yöntemleri ve programları kullanılarak sisteme işlenmesi ve daha sonra çok boyutlu analizinin yapılmasını ve Ankara Kent Merkezi için bir sosyal harita çıkarılması işlemi olacaktır. Bu çalışma sayesinde TÜBİTAK-SOBAG 104 K 039 no'lu araştırmadan özellikle sosyal ve kentsel politikalara yönelik daha yüksek bir yarar elde edilmiş olabilecektir.

Suggestions

Ankara İli Bilgi İletişim Teknolojileri Sektörü Yenilik Kapasitesi ve Üniversite-Sanayi İşbirlikleri
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Akçomak, İbrahim Semih (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2015)
Bu bölümde Ankara bölgesinin küresel düzeydeki rekabetçi pozisyonu açısından büyük önem taşıyan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün mevcut durumunun analiz edilerek, ArGe ve yenilik kapasitesini artırmaya yönelik etkin bir strateji ve politika analizinin hazırlanması amaçlanmıştır. Çalışmada ilk olarak Türkiye’de BİT sektörünün genel çerçevesi çizilmiş daha sonra da Ankara’da BİT sektöründe faaliyet gösteren paydaşların araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin sonuçla...
Ankara'nın Pursaklar İlçesinde Siyasal Kimliklerin Oluşumu
Yıldırım, Erdoğan; Aydın, Mustafa Berkay; Bağçe, Samet(2015-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde siyasal kimliklerin oluşumunu, hem ilçenin gelişimi ve kentleşme karakteristikleri hem de ilçede yaşayan nüfusun toplumsal profili ve kurumsal siyasetle geliştirdikleri ilişki ve bağlar üzerinden incelemektir. Bu bağlamda çalışma, bir kavramsal çerçevenin geliştirilmesini amaçlayan teorik bir araştırma ve Pursaklar ilçesinde gerçekleştirilecek ve kırk kişiyi kapsayacak derinlemesine görüşmelerden oluşan alan çalışması olmak üzere iki bölüm veya aşamadan ol...
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci: Daha Yapıcı Bir Dialog İçin.
Eralp, Yakup Atila(2009-12-31)
Projenin amacı, Türkiye ve AB ilişkilerini çevreleyen tartışmalarda bugüne kadar ön planda olmayan konularda Türkiye ve Avrupa Araştırma Alanı'ndaki akademik çevrelerde bilgiye dayanan, sağlıklı ve etkin bir diyalog yaratmak ve disiplinler arası araştırma kapasitesini geliştirmektir. Avrupa Çalışmaları Merkezi, bu proje ile sınırlı alanda tartışılan akademik kapsamı genişleterek, Merkez'in uzmanlık alanları çerçevesinde Türkiye- AB ilişkilerinin bu iki önemli boyutu üzerine araştırma ve işbirliği kapasites...
Ankara Mobilyacılar Sitesinde Üretim Alanında Çalışan Genç İşçiler Ve Farklı Ölçeklerdeki.dışlanma Süreçleri.
Ersoy, Melih(2012-12-31)
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yoğunlaştığı bir kentsel alanda çalışan genç işçilerin farklı toplumsal alanlarda maruz kaldıkları dışlanma süreçlerinin incelenmesi ve kentsel politika önerilmesi hedeflenmektedir.
Ankara Kalesi Bölgesi’ndeki Zanaatların Sürdürülebilir Tasarım ve Yerelleşme Odaklı Değerlendirmesi
Tokat, Aslıhan (ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2018-08-01)
On dokuzuncu yüzyıldan itibaren endüstrileşmeyle birlikte ortaya çıkan seri üretim, standardizasyon ve otomasyon gibi kavramların yaygınlaşmasıyla, endüstri öncesi toplumların temel üretim yöntemi ve kültürel paylaşımı olan zanaat tabanlı küçük ölçekli yerel üretim, yerini küresel endüstriyel üretime bıraktı. Ancak, küreselleşen endüstriyel üretim çağında geleneksel zanaatlar, sosyal, çevresel ve ekonomik faydalar sunan yerel yaklaşımlar ile sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunma potansiyelini taşırlar. B...
Citation Formats
H. S. Kalaycıoğlu, “Ankara Kent Merkezinde Sosyo Ekonomik Tabakaların Mekansal Dağılımının Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Analizi Ve Ankara Kenti Sosyal Coğrafyası.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61435.