Banya Başı Camii Etrafında Geliştirilen Algılar Ve Pratikler.

2010-12-31
Strasser, Sabıne

Suggestions

Balya Balıkesir Kurşun Çinko Cevherleşmelerin Kökensel İncelenmesi
Güleç, Nilgün Türkan(2008-12-31)
Önerilen proje, Balya (Balıkesir) Pb-Zn yatakları olarak işletilmiş ve 1980'li yıllarda terkedilmiş olan galeriler civarında yeni sondajlarla bulunan Pb-Zn yerleşimlerinin kökensel olarak incelenmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, yeni sondajlardan elde edilen karot örnekleri üzerinde mineralojik-petrografik, jeokimyasal ve izotopik çalışmalar yapılacak ve bulgular bölgede işletilmiş olan Pb-Zn yataklarının mevcut verileriyle (ve/veya temizlenmiş galerilerden toplanacak örnekler üzerindeki incelemeler ile) ...
Dünya Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Finans Ve Emtia Piyasalarına Etkisi.
Soytaş, Uğur(2010-12-31)
Dünya petrol fiyatlarındaki değişimlerin farklı makroekonomik ve finansal değişkenlere etkileri literatürde oldukça fazla yer bulmuştur. Özellikle petrol fiyatlarındaki artışların krizleri tetikleyebileceği varsayımı ile pek çok ampirik çalışma yapılmıştır. Son yıllardaki gelişmeler, dünya petrol piyasalarının bir başka yüzünü de ortaya koymaktadır. Emtia piyasaları alternatif yatırım alanları haline gelmiş ve spekülatif hareketlere açılmıştır. Böylece, finansal piyasaları yönlendiren dinamikler, başta petr...
Effects of titania particles on the behaviours of polylactide based composites
Can, Ulaş; Kaynak, Cevdet; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2018)
In the first part of this thesis, the main aim was to compare influences of various contents of the micron (200 nm) and nano (50 nm) sized titania (TiO2) particles especially on the mechanical performance of the polylactide (PLA) biopolymer. Micro and nano composites were prepared by twin-screw extruder melt mixing, while the specimens were shaped by compression molding. SEM analyses and mechanical tests revealed that due to the most uniform distribution in the matrix, the best improvements in the strength,...
Titanya destekli nanoyapıların ve yüzeylerin yapısal ve elektronik özellikleri
Mete, Ersen; Çakmak, Mehmet; Ellialtıoğlu, Şinasi(2010)
Technical and economic feasibility of large scale concentrating solar power deployment in Kenya
Kiema, Kathy; Fahrioğlu, Murat; Sustainable Environment and Energy Systems (2017-8)
The electricity generation portfolio in kenya has experienced some problems in the recent past due to the reliance on hydro power which in the event of poor hydrology has led to deployment of expensive diesel fired power plants. Energy planners have sought to diversify the sources utilized for power generation to mitigate risks related to over reliance on hydro and as a result the generation expansion plan for kenya as outlined in the least cost power development plan (lcpdp) is characterized by a significa...
Citation Formats
S. Strasser, “Banya Başı Camii Etrafında Geliştirilen Algılar Ve Pratikler.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61441.