Hide/Show Apps

0-8 Yaş Aralığında Çocuğu Olan Babaların Kendi Babalarıyla Yaşadıkları İlişkinin Ve Bazı Demoğrafik Özelliklerinin Çocuklarının Bakımına Katılım Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi.

Baba katılımı son yıllarda yurt dışında oldukça önem verilen bir konu haline gelmiş ve bu alanda literatür oldukça hızlı bir biçimde ilerlemeye başlamıştır. Ancak ülkemizde baba katılımına dair yapılan çalışmalar neredeyse yok denecek kadar az sayıdadır. Şahin (1998) ve Aydın (2003) aile eğitim programlarının babaların çocuklarının bakımına katılım oranlarını nasıl etkilediğini incelemiştir. Secer, Celikoz, and Yasa (2007) babaların babalık rollerine yönelik tutumlarına bakmıştır. Ancak babaların çocukların bakımına katılım oranlarını, bu oranlarını etkileyen faktörleri araştıran geniş kapsamlı bir çalışma henüz yapılmamıştır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı 0-8 yaş aralığında çocuğu olan babaların çocuklarının bakımına katılımlarını etkileyen demografik özellikleri incelemek ve özel olarak da babanın kendi babası ile yaşadığı ilişkinin, çocuğunun bakımına katılımını ile ilişkisi olup olmadığını açıklayabilmektir. Bu çalışma için en az 500 babaya ulaşılması hedeflenmektedir. Hedeflenen örnekleme kreş ve ilköğretim okulları vasıtası ile ulaşılması planlanmaktadır. Verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılacaktır. Çalışmaya katılan her babaya kendi babasıyla yaşadığı ilişkiye yönelik algılarını ölçen “Babalık Ölçeği” (Dick, 2004) ile çocuğunun bakımına katılımını ölçen ve Baba Katılımı Ölçeği (Hawkins et. al., 2002) gönderilecek ve babalardan bu ölçekleri doldurmaları istenecektir. Çalışmanın sonunda beklenen sonuçlar şunlardır: • Çocukluk ve ergenlik yıllarında babası ile pozitif veya negatif bir ilişki yaşadığını rapor eden babaların, çocuklarıyla olumlu ilişkiler kurduğu; • Genç babaların yaşlı babalardan; eğitim ve gelir seviyesi yüksek olan babaların eğitim ve gelir seviyesi düşük olan babalardan; çalışma süreleri kısa olan babaların çalışma süreleri uzun olan babalardan; eşleri çalışan babaların eşleri çalışmayan babalardan ; erkek çocuğu olan babaların kız çocuğu olan babalardan; az çocuğu olan ve çocuğu kreşe/okula giden babaların çocuk sayısı 3 veya 3ten fazla olan ve çocukları kreş/okula gitmeyen babalardan daha fazla oranda çocuklarının bakımına katılıyor olduklarının ortaya çıkması beklenmektedir.