Kırsal Kalkınma Ve Kadın: Türkiye Örneği

2011-10-01
Kapsam: Bu projenin amacı, Türkiye'deki kırsal kalkınmanın ve kırsal kadının durumunu, son dönem kırsal kalkınma politikalarını, genel ulusal ve küresel ekonomik koşulları dikkate alarak incelemektir. Türkiye'deki kırsal kalkınma politikasını kırsal kadınları dikkate alarak incelemek için, kalkınma projelerinin temel varsayım ve hedefleri ve bunların kadınlara yönelik politikalarla nasıl bir ilişki içinde oldukları analiz edilecektir. Yöntem: Kırsal kalkınma politikalarının kuramsal varsayım ve hedefleri ile bu politikaların pratik uygulamaları arasında Türkiye örneğinde bir ayırım yapmak ve kırsal kalkınma politikalarındaki değişimi bu ayrımı dikkate alarak analiz edebilmek için kırsal kalkınma uzmanlarının bu konudaki görüş ve deneyimleri derinlemesine mülakatlarla incelenecektir. Gerekçe/Sonuç: Kırsal kalkınma yaklaşımları hem kuramsal hem de pratik olarak küresel ekonomik değişimlere bağlı olarak değişim göstermiştir. Bu değişim, hem kırsal kalkınma politikalarının temel varsayım ve hedefleri hem de bu varsayım ve hedeflerin kırsal kadınla ilişkisi üzerinde etkili olmuştur. Kırsal kalkınma uzmanlarının kırsal kalkınma politikası ve kırsal kadının konumu hakkındaki görüş ve deneyimleri hem bu politikaların temel amaçları hem de amaçların, kadının toplumsal konumu, Türkiye'nin azgelişmiş konumu, küresel olarak tarım sektörünün değişimi ve küresel ekonomik koşullarla ilişkisini anlamamızı sağlayacaktır.

Suggestions

Connecting Rural Change and Local Crafts: Rebranding Sock Knitting in Yenikaraağaç
Veryeri Alaca, Ilgım; Aktaş, Bilge Merve; Gürel, Burak (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-12-31)
Rural development literature has demonstrated that in modern times, farming alone is usually unable to provide sufficient returns to develop a rural economy and keep the processes of outmigration and aging of the rural population in check. The development of non-farm activities such as small-scale industries, handicrafts, and rural tourism has been recognized as an indispensable method of providing relatively sufficient income to villagers, preventing rural exodus, and maintaining a lively village culture w...
Yerel Ekonomik Kalkınma :ankara Mobilyacılar Sitesi Örneği.
Ersoy, Melih(2009-12-31)
Projenin kapsamı, küçük sanayi üretilerinin habitus, sosyal, ekonomik ve kültürel sermaye kavramları etrafında kendilerini yeniden üretme stratejileri, yapılan derin görüşmelerle değerlendirilecektir. Siteler Mobilyacılar Sitesi üreticilerinin kendilerini yeniden üretemediği, kent mekanına ve ekonomisine tutunmakta zorlandıkları düşünülmektedir.
Uluslararası Sermaye Hareketleri: Nedenleri ve Sonuçları
Özmen, Erdal(2018-12-31)
Bu proje ile uluslararası sermaye hareketlerinin nedenleri ve sonuçlarının gelişmekte olan, yükselen piyasa ve gelişmiş ülke ekonomileri panel verisi kullanılarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada sadece toplam (aggregate) değil, aynı zamanda sermaye hareketlerinin temel alt kalemlerinin de (portföy, bono, doğrudan yabancı yatırımlar ve diğer) giriş ve çıkış dinamiklerinin belirleyicileri ile ülke ekonomilerine etkileri incelenecektir. Çalışmada temel çekim (reel gelir, göreli reel getiri vd.) ve itim...
Rehabilitasyon alanında sonuç değerlendirim ve izleminin Avrupa düzeyinde standardizasyonu
Küçükdeveci, Ayşe A.; Yavuzer, Güneş; Tur, Birkan Sonel; Elhan, Atilla H.; Kutlay, Şehim(2004-10-31)
Bu projenin amacı, Türkiye'de tıbbi rehabilitasyon alanında sonuç değerlendirim ve izleminin ulusal ve uluslararası düzeyde standardizasyonunu sağlamaktır. Bu amaçla romatolojik rehabilitasyon alanında kullanılmak üzere iki, nörolojik rehabilitasyon alanında ise üç ölçeğin standardizasyonu hedeflenmiştir. Bu ölçekler, romatoid artritte (RA) fiziksel disabilite değerlendiren Sağlık Değerlendirme Sorgulaması (HAQ) ve yaşam kalitesi değerlendiren Romatoid Artrit Yaşam Kalitesi Ölçeği (RAQoL) ile beyin hasarlıl...
The Changing Role Of Urban Heritage: Governance And Stakeholders’ Perceptions In Turkey And The United Arab Emirates
Yıldırım, Ayşe Ege (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-6-15)
Bu makalede, kültür mirasının kent yaşamındaki değişen rolü ile ilgili paydaşların kültür mirasına karşı tutumları arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Konu, yazarın 2008-11 yıllarında hazırladığı Kentsel Koruma Projelerinde Aktörlerin Örgütlenmesi başlıklı doktora tez çalışması kapsamında Türkiye içinden seçilmiş bazı kentler ile yazarın 2008-12 yıllarında çalıştığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi Emirliğindeki yerleşimler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu karşılaştırmalı incelemenin am...
Citation Formats
M. C. Ecevit, “Kırsal Kalkınma Ve Kadın: Türkiye Örneği,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61465.