Ulusal Kimlik Krizi Ve Türklük: Türkiye'den Örnek Olay İncelemeleri.

2011-12-31
KAPSAM Alan çalışması yapılacak bölgeler: Hatay-Belen, Ankara-Polatlı ve Sakarya-Akyazı ilçeleri. Alanda 60 yaşın üzerindekiler ve güncel politikayla iç içe olanlar olmak üzere iki odak grubu tespit edilmiştir. Bu projede milliyetçi ve muhafazakar özellikleri baskın olan üç ilçede etnik ve sosyal ilişkilerin dinamiklerine odaklanılacaktır. YÖNTEM Her bölgede 20 derinlemesine görüşme, 5 odak grup görüşmesi yapılacaktır. Bu görüşmeler yöntemin sosyolojik (nitel) tarafını temsil ederken, etnografik olarak da katılımcı gözlem yöntemi uygulanacaktır. Bu gözlemlerin verileri de, görüşme verileri eşliğinde analize dahil edilecektir. GEREKÇE Türkiye’nin farklı bölgelerindeki milliyetçi yönelimlerin araştırılması, günümüzün ulusal ve etnik odaklı kimlik sorunlarının anlaşılması için zorunludur. Kimlik sorunları daha çok siyaset kurumu üzerinden değerlendirildiği için sorunun tabandaki karşılığı ihmal edilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın gerekçesi, kimlik sorunlarının topluluk içi oluşum süreçlerinin derinlikli olarak araştırılması ve analiz edilmesidir. BEKLENİLEN BULGU Kasaba düzeyinde ve daha durağan bir milliyetçi durumun topluluk içi oluşum süreçlerini anlamak için, milliyetçi muhafazakar kimliğin bölgesel farklılıklarına bakılacaktır. Bu farklılıklara ulaşmak, gerek siyasetle kurulan bağ, gerekse topluluğun kendi dışındaki mezhepsel (Alevi), etnik (Kürt) unsurlarla kurduğu ilişki hakkında bize veri sunacaktır. SONUÇ Kimliğin oluşumunda Cumhuriyet tarihi boyunca çeşitli söylem çeşitleri etkili olmuştur. Gelinen açılım süreçlerinde ise milliyetçi muhafazakar kesimlerin yapısal kimlik özelliklerinin ne derece değişime uğradığını, kendi yerel ve farklı dinamikleri çerçevesinde tartışmak ve analiz etmek hedeflenmektedir.

Suggestions

Seismic performance assessment of reinforced concrete overpass bridges with nonlinear analyses
Cantürk, Tolga; Baran, Eray; Department of Civil Engineering (2022-2)
In this study, seismic performance assessment of reinforced concrete overpass bridges located along the currently under construction Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Highway was conducted. Overpass bridges consisted of two-span precast concrete girders and reinforced concrete cast-in-place circular cross section columns. Because of proximity to active faults detailed seismic investigation of the region had already been conducted and site-specific seismic design spectrums had been developed. Structural de...
Ulusal Deniz Araştırmaları Programı, Kilikya- Adana Havzası kıta sahanlığı geç kuvaterner çökellerinin araştırılması projesi sonuç raporu- I
Ediger, Vedat; Okyar, Mahmut; Tekiroğlu, Eda S.; Görür, Naci; Çağatay, Namık(1999)
Kilikya-Adana Havzası kıta sahanlığı geç-Kuvaterner çekellerini incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, onbir değişik transgressif depolanma ve kıyısal kum kamalanması olarak adlandırılan güncel bir depolanma bulunmuştur. Bölgeye ait tabankayanın düzensiz erozyon yüzeyine ve fay kontrollü yapılara sahip olduğu belirlenmiştir.Çalışma sahası içerisinde en yaşlı transgresif depolanmanın geç-Kuvaterner öncesi dönemde, deniz seviyesi -180 m derinlikte iken, çökeldiği açıklanmıştır.Geç-Kuvaterner döne...
Kurumsal sürdürülebilirlik ve finansal performans: Türkiye üretim sektörü örneği
Soytas, Mehmet Ali; Durak Uşar, Damla (Middle East Technical University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2021-12)
Bu çalışmada Türkiye’de yerleşik İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (BIST) işlem gören üretim şirketlerinin yıllık raporlarına içerik analizi yapılmıştır. Firmalar kurumsal yönetişim, çalışan hakları, insan hakları, çevre, ürün ve tedarik zinciri yönetimi olmak üzere sürdürülebilirliğin alt boyutuna göre değerlendirilmiştir ve toplam sürdürülebilirlik puanı hesaplanmıştır. Veri kaynakları ve veri kodlama kriterleri detaylı olarak açıklanmış ve oluşturulan sürdürülebilirlik ölçütünün geçerliliği ve güveni...
GAP: An Irrigation And Development Project In Turkey
Taraklı, Duran (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
The Southeastern Anatolia Project (GAP) in Turkey, which was initiated in 1976 with the Karakaya Dam consists of thirteen major projects. Twenty-two dams and seventeen hydroelectric power plants (HPP) with a total capacity of 7 561 MW will be constructed as part of it. GAP will provide irrigation for 1641282 hectares of land and will have an annual output of 25 003 GWh of power (1). Turkey has about 27.7 million hectares (ha) of land suitable for agriculture. Surveys show that it is economically feasible to...
Online Ders Değerlendirme Anketi'ne Yönelik Öğrencilerin Görüşlerinin İncelenmesi.
Çapa Aydın, Yeşim(2013-07-01)
Üniversitemizde her dönem optik form kullanılarak uygulanan Ders Değerlendirme Anketleri, 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren elektronik ortamda uygulanmaya başlanmıştır. Optik formdan elektronik ortama geçişin sebebi, anketlerin uygulanma ve değerlendirme aşamasında yaşanan sorunlar olarak açıklanmıştır. 2011-2012 Sonbahar döneminde Online Ders Değerlendirme Anketleri 6. kez uygulanacaktır. Buna rağmen, cevap oranının düşük olduğu 30 Kasım 2011 tarihinde yapılan Yöneticiler Toplantısı’n...
Citation Formats
A. C. Tokluoğlu, “Ulusal Kimlik Krizi Ve Türklük: Türkiye’den Örnek Olay İncelemeleri.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61469.