Üniversite Öğrencileri ile Üniversitede Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Dil-Kültür Bağlamında Kültürlerarası İletişimsel Edinç Algısı

2018-12-31
Son yıllarda küreselleşmenin de etkisiyle yükseköğretim kurumlarında uluslararası hareketliliğinin ve işbirliği arayışları artmış ve bu durum beraberinde öğrenci ve akademisyen hareketliliği aynı zamanda ülkeler arası sosyo-kültürel etkileşimi de hızlanmasına yol açmıştır. Küreselleşme sürecinde yeni değerler de kendilerine özgü farklı boyut ve içerikle ortaya çıkmış ve bazı araştırmacılar küresel değerler kavramı üzerine vurgu yapmaya başlamışlardır. Bu bağlamda, kültürlerarası edincin (intercultural competency) önemi giderek artmakta ve son yıllarda kültürlerarası edinç ve kültürlerarası iletişimsel edinç (intercultural communicative competence -ICC) konularında daha fazla araştırma ve çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.Bu araştırmanın genel amacı, uluslararası değişim programıyla yurt dışından Türkiye’ye farklı ülkelerden gelen yabancı uyruklu üniversite öğrencileri ile yurt dışına giden Türk öğrencilerinin bulundukları ortamda iletişim kurmak için kullandıkları bir yabancı dilde yeterlik sağlama yönündeki algılarını ve tecrübelerini araştırarak ayrı kültürlerden gelen bireylerin etkileşimlerini farklı değişkenler açısından incelemektir. Ayrıca, Türkiye’de başka ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerle iletişime geçen öğretim elemanlarının da Kültürlerarası İletişim Edincine yönelik algı ve deneyimlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmanın katılımcıları öğrenci değişim programına katılarak farklı ülkelere giden üniversite öğrencileri ile öğretim elemanlarını kapsar.

Suggestions

Türkçede seçenek sorularının sözdizimi ve anlambilimi
Gracanın Yüksek, Martına(2016-12-31)
Önerilen bu çalışma, Türkçede seçenek sorularının sözdizimi ve anlambilimi üzerine yapılmış kuramsal bir çalışmadır. Seçenek soruları, konuşmada kendisine hitap edilen kişiye bir takım seçenekler sunan ve ondan, bu seçeneklerden birisini seçmesini isteyen sorulardır. Türkçede bu tip sorularda, seçeneklerden her biri genellikle evet/hayır sorularında soru eki olarak kullanılan –mI eki ile yüklenir. Seçenekler tercihe göre “yoksa” kelimesiyle de bağlanabilirler. Evet/hayır sorularının yalın bir örneği (1)’de,...
Ana Dil ve Miras Dil olarak Türkçede Çekimsel ve Türetimsel İşlemleme
Kırkıcı, Bilal; Demir, Orhan(2016-12-31)
Bu projenin amacı, D1 Türkçe konuşucularıyla Türkçeyi miras dil olarak konuşan bireyleri çekimsel ve türetimsel işlemleme açısından karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, çekimsel ve türetimsel biçimbilimsel yapıları aynı anda test eden bir dizi maskelenmiş hazırlama deneyi planlanmaktadır.
Türkçe İkinci Dil Konuşucularında Biçimbilimsel İşlemleme
Kırkıcı, Bilal; Gacan Ertuğrul, Pınar(2016-12-31)
Bu projeyle, Türkçe D2 konuşucularında biçimbilimsel yapıların zihinsel işlemleme örüntüleri incelenecektir. Türkçe biçimbilimsel açıdan çok zengin olsa da, bu konuda gerçekleştirilmiş çalışma sayısı son derece az ve yetersizdir. Mevcut proje özellikle türetimsel biçimbilime odaklanarak ilgili alanyazına önemli katkılar sunabilecektir.
Üniversitede Derslerde Verilen Dönüte Yönelik Öğrencilerin Görüşlerinin İncelenmesi
Çapa Aydın, Yeşim(2017-12-31)
Önerilen araştırma projesinin amacı, farklı bölümlerden üniversite öğrencilerinin derslerde değerlendirme süresinde/sonunda verilen dönüte yönelik algılarının ve bu algıları etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Geliştirilecek anket, Üniversitemizdeki yaklaşık 400 öğrenciye uygulanacaktır. Ankette, katılımcıların profilini çıkarmak amaçlı demografik bilgilerin sorulduğu bölüme ek olarak, katılımcılara dönütün tanımı, etkili dönüt algısı, etkili dönüt format tercihleri (bireysel veya grup; yüz yüze veya yazı...
Sözdizim-edimbilim arabirimde sözdizim edinimi: Türkçe-İngilizce, Türkçe-Almanca ve Türkçe-Rusça iki dilli çocukların Türkçe sözdizim edinimi
Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem(2018-12-31)
Bu projenin amacı Türkçe-İngilizce, Türkçe-Almanca ve Türkçe-Rusça iki dilli çocukların, Türkçe sözdizim yapısını edinimini karşılaştırmalı olarak araştırmaktır. Çalışmada İngiltere, Almanya ve Rusya’da doğan ve Türkçeyi miras dil (heritage language) olarak edinen iki dilli çocuklardan toplanacak veriler incelenerek, Türkçe tek dilli çocuklarda görüldüğü gibi hem temel Özne-Nesne-Eylem sıralamasını hem de Türkçenin esnek sözdizim yapısına uygun olarak diğer sıralamaları kullanıp kullanmadıkları araştırılaca...
Citation Formats
M. Gündüz, “Üniversite Öğrencileri ile Üniversitede Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Dil-Kültür Bağlamında Kültürlerarası İletişimsel Edinç Algısı,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62085.