Dışa açık büyüme modelinde sanayi politikalarının gelişimi: Türk imalat sanayiinin yapısı ve rekabet gücü (1980-2011)

Download
2012-12-1
Baştav, Leyla
Çalışmanın amacı dışa açık büyüme rejiminin benimsendiği 1980 yılı sonrasında Türk sanayi politikalarının, özellikle imalat sanayiinin izlediği gelişim sürecinin, dış ticaret ile ihracatın yapısının incelenmesi ve bu çerçevede diğer ülkelerle karşılaştırmalar yapılarak yeni politika önerileri getirilmesidir. Neoliberal görüş karşısındaki Yapısalcılara göre piyasalarda her zaman tam rekabetçi yapı bulunmamakta, devletin müdahale ve yönlendirmesi gerekmektedir. Türkiye’de 1980 sonrası sanayi politikalarında yapısal dönüşüm gerçekleştirilememiş, emek, kaynak yoğun imalat sanayiinde bilime dayalı, farklılaştırılmış üretime geçilememiş, sanayi dışa bağımlı hale gelmiştir. Bu yapı sonucunda 2000’li yıllarda dış ticaret açığı büyümüş, cari açık sürdürülebilir büyüme karşısında sorun olarak ortaya çıkmıştır. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de yarı sanayileşmiş yapıdan çıkılarak sağlam ve rekabet gücüne dayalı bir piyasa ekonomisi yaratmak için, planlı seçici sanayi ile özellikle yatırım politikaları izlenmeli, uygun finansman politikaları oluşturulmalı, yatırımlarda ileri teknoloji içeren bilime dayalı sektörler teşvik edilmeli, stratejik sektörler korunmalı, yatırım ve üretim süreçleri merkezi otorite tarafından eşgüdümle yönlendirilmelidir. Yeni sanayileşmiş Güneydoğu Asya ülkeleri ile batılı sanayileşmiş ülkeler de geçmişlerinde bu yöntemleri uygulamışlardır
ODTÜ Gelişme Dergisi

Suggestions

Satış Tutundurma Faaliyetlerinin Tüketicilerin Marka Tercihlerine Etkileri ve Bir Uygulama
Uçar, Burcu; Gökalp Yavuz, Fulya (2017-01-01)
Küreselleşen dünyada cep telefonu sektöründe hızlı gelişmeler yaşanırken, cep telefonu üreten firmalar kıyasıya bir rekabet içerisine girmiştir. Günümüzde çok fazla cep telefonu marka ve modeli bulunmaktadır. Cep telefonu işletmeleri yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve pazar payından büyük dilimi alabilmek için satış tutundurma faaliyetlerine ağırlık vermelidir. Ayrıca bu faaliyetleri etkileyen faktörleri belirleyip, tüketicilerin marka tercihlerini etkileyen faktörlere yönelik çalışma yapmaları ge...
Ankara Metropoliten Alanı’nda İmalat Sanayinin Yer Değiştirme Süreci Ve Özellikleri
Boston, Meryem; Erdoğan Aras , Fatma; Görer Tamer , Nilgün (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
1980’lerde neo liberal politikaların uygulanmasına koşut olarak bir yandan firmalar arası rekabetin artması ve sanayinin yeniden yapılanması, diğer yandan da merkezi ve yerel otoritenin kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri, firmaların yer değiştirme süreçlerini etkileyen dışsal dinamikler olarak günümüzde sanayi coğrafyasının yeniden şekillenmesine yol açmaktadır. Bu çalışma son dönemde firma yer değiştirme sürecine ilişkin artan ilgiye paralel olarak, Ankara imalat sanayinin yer değiştirme davranışları üz...
Edmund Burke’de Yüce ve Jouissance, Lacancı bir okuma
Birlik, Nurten (Akdeniz University; 2018-05-18)
Burke’çü anlamda yüce, şiir kişisinin, doğada gördüğü tekil nesnelere odaklanıp bu nesnelerin arkasında yatan bütüncül metafizik yapının izlerini görebilme ya da doğada görülen nesneler aracılığıyla aşkınlığı deneyimleme çabası olarak tanımlanabilir. Bu deneyim aynı zamanda modernitede, ampirizm ve pozitivizm ile birlikte ortaya çıkan insan ve doğa kategorilerini epistemolojik bağlamda sorunsallaştırır çünkü ikisi arasında oluşmuş kopukluğu gidermeye hizmet eder. Bu bildiri odak noktası ...
Dış Pazarlara Eklemlenmeye Çalışan Konfeksiyon Sanayiinde Üretimin Örgütlenmesi Ve Emek Süreçleri
Eraydın, Ayda (ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, 2000-1-01)
Bu yazıda son dönemde Türkiye'nin toplam dış satımı içinde giderek önemi artan konfeksiyon sanayiinin bu başarıyı yakalamasında etken olan faktörler ve özellikle bu sektörün dış dünya koşullarına kolay uyumunu sağlayan üretim örgütlenmesi ve emek süreçleri tanımlanmaya çalışılmıştır. Konfeksiyon sanayi deneyiminin irdelenmesi yeni üretim örgütlenmeleri ile emek süreçlerinin rekabet gücü açısından önemine işaret ederken, aynı zamanda çok değişken ekonomik koşullar ve emek piyasalarında ortaya çıkan değişimle...
Dış Mekan Gözetleme İçin Olağandışı Olay Tespiti
Taşkaya Temizel, Tuğba(2012-12-31)
Projenin amacı birbiri ile ilişkili davranışları olan birçok nesneyi içeren karmaşık davranışların sergilendiği kalabalık alanlarda olağandışı olayları tespit etmek için bir çerçeve oluşturmaktır. Karmaşık davranışlar ve alanlar için otomatik olay tespiti özellikle davranış gösterim şeklinin ve model yapısının seçimi ile ilgili zorluklar içermektedir. Özellikle pek çok nesne içeren kalabalık ortamlarda bu nesnelerin ayrı ayrı takibi mümkün olamamaktadır ve bu nedenle nesneler arasındaki ilişkiler ve olağand...
Citation Formats
L. Baştav, “Dışa açık büyüme modelinde sanayi politikalarının gelişimi: Türk imalat sanayiinin yapısı ve rekabet gücü (1980-2011),” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 39, no. 3, pp. 303–322, 2012, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58344.