Robust Ürün ve Süreç Tasarımı için İstatistiksel Modelleme ve Etkileşimli Optimizasyon

2015-12-31
Ürün ve süreç tasarımında mevcut sorunları giderecek yeni tasarımların elde edilemediği durumlarda daha da önem kazanan tasarım optimizasyonu literatürde çok sayıda çalışmaya konu edilmiştir. Ancak bu çalışmalar, birden fazla amaç içeren bu problemleri ele alırken karar verici ile yeterince etkileşimde bulunmadığından beklenen düzeyde etkili olamayabilmektedir. Literatürdeki etkileşimli optimizasyon yaklaşımları da problemi henüz başlangıç düzeyinde irdelemektedir. Bu bakımdan 2014 yılı başında etkileşimli tasarım optimizasyonu için yaklaşımlar geliştirmek üzere bir bilimsel araştırma projesi başlatılmıştır (BAP-03-07-2014-002 Projesi). Aralık 2014 sonunda son raporu teslim edilecek olan bu projede, hedeflenen etkileşimli optimizasyon yaklaşımlarının geliştirilmesinde önceden öngörülemeyen belli istatistiksel tahmin problemlerinin varlığı keşfedilmiştir.Çalışma sırasında, bu problemlerin çözümünün ayrı ve kapsamlı bir araştırmanın konusu olduğu ortaya çıkmıştır. İstatistik ve Endüstri Mühendisliği disiplinlerini ilgilendiren bu konunun ilgili disiplinlerden ortak bir çalışma gerektirdiği anlaşılmıştır. Bu proje sözü edilen gereksinimi giderecek şekilde, çok amaçlı ürün ve süreç tasarım optimizasyonunu gerçekleştirebilecek yaklaşımları geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu yaklaşımlar, endüstrinin gereksinimlerine yönelik olarak çok sayıda kalite karakteristiğinin getirdiği çok sayıdaki amaç fonksiyonunu, gerekli istatistiksel tahminleri yapabilecek şekilde ele alabilecektir.

Suggestions

ÇOK AMAÇLI ÜRÜN VE SÜREÇ TASARIMI OPTİMİZASYONU İÇİN ETKİLEŞİMLİ YAKLAŞIMLAR
Köksalan, Mustafa Murat; Köksal, Gülser; Özateş Gürbüz, Melis(2015-12-31)
Günümüzün rekabet koşullarında kaliteli ürünlerin geliştirilmesinde tasarım süreci giderek artan önem kazanmaktadır. Ürünlerin kalitesinin düşük ve değişken olmasına yol açan ve kontrol edilmesi güç çok çeşitli faktör vardır. Yenilikçi problem çözme ve tasarım optimizasyonu bu faktörlere duyarsız olacak güçlü tasarımların geliştirilmesi için etkili yaklaşımlardır. Bu çalışmada, yenilikçi yaklaşımların yetersiz kaldığı durumlarda daha da önem kazanan tasarım optimizasyonu konu edinilmiştir. Çalışma kapsamınd...
Gezici Proje Rotalama Problemi için Yenilikçi Çözüm Yaklaşımları
Çelik, Melih; Süral, Haldun; Çavdar, Bahar(2016-12-31)
Gezici projeler toplumun belirli ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihtiyaç sahiplerini bulundukları noktalarda ziyaret eden, genellikle gönüllülerin görev aldığı çalışmalardır. Bu tür projelere örnek olarak gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen gezici aşılama kampanyaları, farklı günlerde farklı yerleşim yerlerini ziyaret eden mobil kan bağışı kampanyaları ve eğitim/öğretimde fırsat eşitliğini gerçekleştirmek için düzenlenen gezici eğitim/bilim projeleri verilebilir. Gezici projelerde olabildiğince fazla ...
Enerji Tüketim Takip Sisteminde Zaman Serileri Sınıflandırma Problemi için Optimizasyon Modellerinin ve Sezgisel Yaklaşımların Geliştirilmesi
İyigün, Cem(2015-12-31)
Proje kapsamında zaman serilerinin sınıflandırma problemi için hem optimizasyon bazlı çözümler hem de sezgisel yaklaşımlar üzerinde çalışılacaktır. Değişik alanlarda karşımıza çıkan bu problem son yıllarda özellikle enerji yönetimi alanındaki çalışmalarda dikkat çekmektedir. Enerji tüketim takip sisteminde, elektrikli cihazların enerji tüketimleri zaman serisi olarak temsil edilerek, sistemde aktif olan cihazların tanımlanması önemli bir problem olarak öne çıkmaktadır. Enerji tüketim takip sistemleri ile he...
Çok Kriterli Problemlerde Karar Vericinin Tercih Fonksiyonunun Tahmin Edilmesi İçin Yaklaşımlar
Karakaya, Gülşah(2018-12-31)
Birden fazla ve genellikle birbirleri ile çelişen kriterlerin bulunduğu çok kriterli karar verme problemlerinde en iyi - karar vericinin en beğendiği - çözümü bulma işi kolay değildir. Karar vericinin en beğendiği çözümü bulmak için uygulanan yöntemlerden birisi interaktif bir şekilde karar vericiden tercih bilgisini almaktır. Alınan bilgiler ışığında yeni sorular sorularak en beğenilen çözüme yaklaşılması hedeflenir. Karar vericinin tercih fonksiyonu tahmin edilebilirse, bu tercih fonksiyonuna has özellikl...
Çok Kriterli Tam Sayılı Optimizasyon Problemlerinde Etkin Çözümlerin Bulunması İçin Yaklaşımlar
Karakaya, Gülşah(2016-12-31)
Çok kriterli optimizasyon problemlerinde, tek kriterli optimizasyon problemlerinden farklı olarak genellikle birbirleri ile çelişen kriterler göz önüne alınarak tercih edilen çözüm/çözümler bulunur. Literatürde iki kriterli optimizasyon problemleri için çalışmalara sıkça rastlanırken üç ya da daha fazla kriterli optimizasyon problemleri için yapılan çalışmaların sayısı daha kısıtlıdır. Bu projede çok kriterli (iki, üç ya da daha fazla) tam sayılı optimizasyon problemlerinde tüm etkin çözümleri bulabilen bir...
Citation Formats
M. M. Köksalan, Ö. İlk Dağ, M. Özateş Gürbüz, and G. Köksal, “Robust Ürün ve Süreç Tasarımı için İstatistiksel Modelleme ve Etkileşimli Optimizasyon,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61003.