İstanbul Merkezi İş Alanı Ofis Kiralamanın Bulanık Mantık Yöntemi İle Mekansal Analizi.

2011-12-31
Erol, Işıl
Önerilen projenin amacı; İstanbul Merkezi İş Alanı (MİA)'nda yer alan finans, sigorta ve gayrimenkul sektörüne ait ofis alanı kira değerlerini belirleyen fiziksel, sosyo-ekonomik ve konumsal faktörlerin Bulanık Mantık (fuzzy logic) gibi gayrimenkul literatüründe oldukça yeni sayılan metodları kullanarak mekansal analizini yapmaktır. Akademik literatürde, “ofis kiralarını belirleyen faktörler” konusu yaygın olarak çalışılmış bir konudur. Özellikle, Amerika ve İngiltere'deki ofis piyasaları için oldukça fazla ve kapsamlı çalışmalar mevcuttur. Literatürde, Türkiye'deki ofis kiralarını belirleyen faktörlerin analizine yönelik sadece iki çalışma mevcuttur. Bu çalışmalardan ilkinde, Ustaoğlu (2003) hedonik fiyatlama metodunu kullanarak Ankara'daki ofis alanı kiralarının belirlenmesi üzerine çalışmıştır. Bu çalışmada, 2002 yılına ait kesitler arası veri kullanılmış ve log-lineer olarak tanımlanan hedonik fiyatlama fonksiyonu en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilmiştir. İkinci çalışmada Oven ve Pekdemir (2006), faktör analizi metodunu kullanarak İstanbul'daki ofis alanı kiralarının belirlenmesi konusunda çalışmışlardır. Bu çalışmada, ofis alanı kiralarını belirleyen mekansal faktörler istatistiksel bir yöntem olan “faktör analizi” kullanılarak tanımlanmış fakat çalışma hem oldukça sınırlı sayıdaki ofis binalarını analiz etmiştir hem de konumsal faktörlerin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)'ne dayalı bir analizi gerçekleştirilmemiştir. Mevcut çalışmalarda, ofis kiralarını belirleyen fiziksel, sosyo-ekonomik ve konumsal faktörler, metropoliten alanlar genelinde ve ekonometrik regresyon analizi kapsamında incelenmiştir. Bu projede, gayrimenkul değerleme literatüründe çok yeni bir metod olan “fuzzy logic” (bulanık mantık) yöntemi ile ofis alanı kira değerleri belirlenecektir. Bulanık mantık metodunun uluslararası gayrimenkul değerleme literatüründeki uygulamaları da çok sınırlı olduğundan (Krol et al., 2007), projeden elde edilecek sonuçların uluslararası literatüre önemli katkıları olması beklenmektedir. Proje on iki ay süreli olup bir araştırmacı ile yürütülecektir. Projenin konusu gayrimenkul değerleme literatüründe oldukça yeni bir fikri barındırmaktadır. Projenin özgün değeri, ticari taşınmazların kira değerlerini belirleyen faktörlerin mekansal analizi konusunda oldukça yeni bir fikir ve bilimsel yöntem olan “bulanık mantık” metodunun ülkemizdeki ilk uygulamalarından biri olarak mevcut literatüre katkıda bulunmasıdır. Şüphesiz proje kapsamında yapılan çalışmalar uluslarası indekslerdeki dergi, kitap ve konferanslarda yayınlanabilecek kalitede olacaktır.

Suggestions

FTMM Mesleki Karmaşıklığa İlgi Envanterinin Çalışan Örnekleminde Geçerliği
Toker, Yonca(2017-12-31)
Önerilen projenin amacı; fen bilimleri, teknoloji, matematik ve mühendislik (FTMM) alanlarında mesleki karmaşıklık düzeyine ilgiyi ölçen ve önerilen projenin yürütücüsü tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) geliştirilmiş (Toker, 2010) ve geçerliği hem ABD’de (Toker ve Ackerman, 2012) hem de Türkiye’de (Toker ve Gültas, 2016) Üniversite öğrencileri arasında desteklenmiş olan FTMM Mesleki Karmaşıklık Düzeyine İlgi (STEM Interest Complexity) envanterinin çalışan yetişkinlerden oluşan örneklemlerde g...
Antalya Traverten Zeminlerinin Ve Falezlerinin Jeolojik/jeoteknik Karakterizasyonunun Yapılması Ve Stabilite Problemlerinin Sayısal Modelleme İle İncelenmesi
Akgün, Haluk(2009-12-31)
Bu projenin amacı; Antalya traverten zeminlerinin jeoteknik parametrelerini arazi ve laboratuvar çalışmalarıyla belirlemek, kaya kütleleri davranışlarını incelemek, elde edilecek jeoteknik parametrelerin kullanıldığı sayısal modellemeler yardımı ile bu bilgileri doğrulamak, elde edilen bilgilerden oluşacak bir veri tabanı oluşturarak bölgede hızla devam eden yapılaşma için uygun yer seçimi/karstik zemin iyileştirme önerileri sunmak ve falezlerin şev duraylılığını incelemektir. Bu proje ile, Antalya Büyükşeh...
Elmas Membranlı Tedavi Amaçlı Mikroüretilmiş Kapasitif Ultrason Çevirgeçler
Bayram, Barış(2010-12-31)
Önerilen projenin amacı, tıpta tedavide (therapeutic) kullanılmak üzere, yüksek performanslı ve özgün bir ultrason çevirgeç (ultrasound transducer) geliştirmektir. Bu projede bir çevirgeç dizisinin (CMUT array) elmas membran ile yapılabilmesi için, yeni bir üretim teknolojisi ilk kez geliştirilecektir. Bu yeni teknoloji sayesinde çevirgeç dizisi, sıkça kullanılan; ama sorunlu olan (unreliable) silisyum (Si) ve silisyum nitrat (Si3N4) membran maddeleri (membrane material) yerine, elmas (diamond) membran ku...
Orta Karadeniz'de Yaylacılık
Pişkin, Evangelia; Köksal, Serhat; Süer, Selin(2018-12-31)
Bu projenin genel amacı; Orta Karadeniz Bölgesi’nde yaylacılığın tarihini, hem geleneksel zooarkeolojik yöntemleri hem de son yıllarda arkeolojide kullanımı artan bir analitik yöntem olan izotop analizi metodunu kullanarak araştırmaktır. Böylece tarihsel süreç içerisinde bu alanlarda yaylacılığın gerçekten ne zaman yapılmaya başlandığına ve yaylacılığın nasıl yapıldığına ilişkin sorular cevaplanmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda; bu proje Türkiye’de arkeoloji alanındaki izotop analizlerinin kullanımının yayg...
An analysis of stock splitz in the İstanbul Stock Exchange
Yılmaz, Işıl Sevilay; Rhoades, Seza Danışoğlu; Department of Business Administration (2003)
The primary purpose of this study is to test the validity of the trading range hypothesis as a basis for stock split decisions of Turkish companies. In the first part, the liquidity effects of stock splits on Turkish stocks are examined. Second, the optimal trading ranges for different-sized firms and firms with different investor bases are determined. Finally, the main empirical question of the study is analyzed by testing whether or not Turkish firms whose share prices rise above their optimal trading ran...
Citation Formats
I. Erol, “İstanbul Merkezi İş Alanı Ofis Kiralamanın Bulanık Mantık Yöntemi İle Mekansal Analizi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61670.