Yığma Minare Ve Kule Tipi Yapılar İçin Depreme Karşı Değerlendirme Ve Güçlendirme Metotları Geliştirilmesi

2010-12-31
Amaç: Minare, saat kulesi gibi farklı işlevler için inşa edilen, biçimsel özelliği ve inşa tekniği nedeniyle genellikle kule yapılar olarak tanımlanan yapı grubu, ülkemizdeki kültürel mirasın pek de fazla tanınmayan önemli bir parçasını oluştururlar. Kule yapı olarak tanımlanan minareler ise işlevsel gereklilikten çok, sembolik anlamları nedeniyle, yeni yapılmakta olan camilerin de vazgeçilmez parçasıdırlar. Eski yada yeni, gerek yapım teknikleri ve gerekse yapısal özellikleri açısından daha az tanınan bu yapılar; deprem, fırtına ya da şiddetli rüzgar gibi doğal afetlerde hasar görme yada yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. Önerilen bu çalışmada, genelde kule yapılar özelde ise yuvarlak kesitli, kesme taşla yığma olarak inşa edilmiş minarelerin deprem ve rüzgar gibi doğal afetler karşısında dayanıklılıkları araştırılacaktır. Çalışmanın amacı, depreme ve rüzgara karşı zayıf olan, yığma tekniği ile inşa edilen kule yapılar için, minareler özelinde bir değerlendirme yöntemi geliştirilmesi ve zayıf olduğu tespit edilen örneklerin öngörülen yükleme şartlarında ayakta kalabilmesi için, güçlendirme önerileri geliştirilmesidir. Önerilen çalışmanın kapsam ve yöntemi aşağıda maddeler halinde verilmektedir. 1) Literatür taramasına, ulaşılamayan metinler ile devam edilmesi. 2) ODTÜ imkânlarıyla ulaşılması mümkün ANSYS, LS-DYNA, ABACUS, MARC, vb programlar incelenerek, yığma tipi minare ve kule yapılarında kullanılması için deprem ve rüzgar yüklemeleri için en uygun yazılımın belirlenmesi. 3) Modelleme - uygulama çalışmalarında kullanılacak pilot yapılardan birer adet (yerine gidilerek) belirlenmesi, ölçümlerinin alınması. 4) Seçilen pilot yapıların analitik modellerinin oluşturulması ve deprem ile rüzgar yüklemesi analizi yapılması. 5) Laboratuvarda 1/8 ölçekli model ve test düzeneği kurulması, test edilmesi 6) Lab minaresinin analitik modelinin oluşturulması ve test yüklemesi ile sonuçların karşılaştırılması. 7) Analiz sonuçları ile yapısal parametreler arasında performansa dayalı davranış ilişkisi kurmak için araştırmalar yapılması. 8) Analitik modellerde ard-germe ile güçlendirme yönteminin araştırılması. Beklenilen Bulgu ve sonuçlar: Önerilen konuda, mevcut bulunan yaygın/sıradan minareler ile tarihi değeri bulunan önemli yapıların deprem ve rüzgar yüklerine karşı zayıflığı tespit edilebilecek, araştırılan güçlendirme yöntemi ile davranışının iyileştirilebilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, yığma minare tasarımı konusunda ülkemizde bulunmayan şartnamelere girmesi muhtemel veriler – formüller elde edilecektir. Böylece şartnamelerin eksiklerinin tamamlanması ya da geliştirilmesi mümkün olacaktır.

Suggestions

Western Mediterranean European Vernacular Architecture
Alomar, Gabriel (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1978)
For the purposes of this article, 'vernacular' or 'popular' architecture of a specific region is defined as 'the totality of man-made structures intended for living or for other activities, which do not classify within any historic or academic style in the classical meaning of the term but which are a part of the tradition of that particular region'. The time in which these structures were built is not significant, and the names of their builders are, generally speaking, unknown for the vernacular or popula...
Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı atmosferik kirleticilerin taşınımı 1991 yılı kesin raporu
Saydam, Cemal; Yemenicioğlu, Semal; Kubilay, Nilgün(1994-01-01)
Yakın geçmişte ülkemizde ve komşu ülkelerde yaşanan asit yağmurları, Çernobil Kazası ve Körfez Savaşının kaynaklarından uzak bölgelerde tesbit edilen döküntüleri çevre kirliliğine uzun mesafeli atmosferik taşımının katkısının gözardı edilemiyeceği gerçeğini ortaya koymuştur. Bu izleme programı Doğu Akdeniz atmosferinde bulunan parçacıkların tanımlanması, uzun mesafeli taşınım ile ulaşan materyalin kaynak bölgelerinin saptanması ve atmosferden denize giren akı miktarlarının tesbit edilmesi amacı doğrultusund...
Diyarbakır Kent Surları Koruma Sorunları
Şahin Güçhan, Neriman; Ünay, Ali İhsan; Böke, Hasan; Gökçe, Fuat (Middle East Technical University FACULTY OF ARCHITECTURE, 2005)
Anadolu’daki zengin anıtsal mimarlık eserleri arasında özel bir konuma sahip olan Diyarbakır Surları, özellikle 1990’lardan sonra farklı ilgi gruplarının çabaları ile gündeme gelmiş ve korunmaları için değişik düzlemlerde çalışmalar yapılmış, görüşler geliştirilmiştir. Nitelik itibariyle belgeleme, çevre düzenlemesi, kısmi restorasyon uygulamaları, sağlamlaştırma gibi farklı ölçek ve kapsamlarda gerçekleştirilen bu çalışmaların, gelecekte hazırlanacak bir master plan çerçevesinde, kapsamlı olarak ele alınma...
Birlikte çalışabilir veri tabanı sistemleri
Doğaç, Asuman(1997-10-01)
Günümüzde bilgisayar ve iletişim teknolojisinin en önemli problemlerinden biri, birden fazla kaynağın (değişik bilgisayar sistemleri üzerinde çalışan farklı işletim sistemleri kullanan farklı yazılımların) bir arada işbirliği içerisinde çalışmasını sağlayarak uygulama geliştirebilmektir. Gelişmiş bilgisayar ağları teknolojisi kullanılarak değişik ortamlardaki bilgi kaynakların hizmete açmak mümkündür. Yalnız, yine günümüzdeki teknoloji ile bu kaynaklara erişmek tamamen kullanıcının sorumluluğunda olduğundan...
İmar Planı Değişiklikleri Ve Yargı Denetimi
Ersoy, Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1997-12-5)
Bu çalışmanın amacı, yukarıda genel çerçevesi verilen kuramsal tartışmaya katkı yapmaktan çok, yürürlükteki mevzuat kapsamında, plan değişikliklerinde uyulması zorunlu çerçevenin yargı kararları örnekleriyle daha açık ve belirgin bir biçimde sunulmasıdır. Bu çerçevenin sınırlarının bilinmesi, kanımca, Türkiye'de plan uygulamalarında karşılaşılan sorunların tanınması ve giderek bu bağlamda önerilecek yeni düzenlemelerin tasarlanması için de bir başlangıç olacaktır.
Citation Formats
A. Türer, “Yığma Minare Ve Kule Tipi Yapılar İçin Depreme Karşı Değerlendirme Ve Güçlendirme Metotları Geliştirilmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61752.