Birlikte çalışabilir veri tabanı sistemleri

1997-10-01
Doğaç, Asuman
Günümüzde bilgisayar ve iletişim teknolojisinin en önemli problemlerinden biri, birden fazla kaynağın (değişik bilgisayar sistemleri üzerinde çalışan farklı işletim sistemleri kullanan farklı yazılımların) bir arada işbirliği içerisinde çalışmasını sağlayarak uygulama geliştirebilmektir. Gelişmiş bilgisayar ağları teknolojisi kullanılarak değişik ortamlardaki bilgi kaynakların hizmete açmak mümkündür. Yalnız, yine günümüzdeki teknoloji ile bu kaynaklara erişmek tamamen kullanıcının sorumluluğunda olduğundan, kaynakların etkin olarak kullanımı mümkün olmamaktadır. Görüldüğü üzere, bilgisayar servislerinin otonomileri bozulmaksızın, taşınabilir (portable), yeniden kullanılabilir (reusable) ve işbirliği içinde çalışabilir (interoperable in a cooperative and corporative way) hale getirilmeleri, kaynaklardan elde edilmesi gereken faydanın en üst düzeyde sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Ortaya çıkan bu gereksinimi karşılayabilmek amacıyla gerçekleştirilen bu proje ile değişik ortamlarda çalışan değişik veri tabanı sistemleri birlikte çalışabilir hale getirilmiştir. Proje ÇORBA standardının bir gerçekleştirimi olan DEC'in ObjectBroker'ı üzerinde geliştirilmiştir. Bu sistemlerin ÇORBA kullanarak veri alışverişinde bulunur hale getirilmesi sistemin alt seviyesini oluşturmaktadır. Sistemin bir üst seviyesinde, bir ÇORBA gerçekleştirimi ile iletişimi sağlanan veri tabanlarına tek bir sisteme erişiyormuşçasına erişim kolaylığını sağlayan anlamsal birlikte çalışabilirlik katmam oluşturulmuştur. Bu amaçla katılımcı veri tabanı sistemlerinin şemaları, kanonik bir veri modeli kullanılarak entegre edilmiştir. Kanonik veri modeli ODMG-93 standardı üzerine dayandırılmıştır. Projede, kanonik veri modeli ile katılımcı veri tabanı sistemleri arasındaki eşleyicilerin tasarımı, anlamsal birlikte çalışabilirlik için şema entegrasyon modülleri gerçekleştirilmiş, federatif ortamlar için bir sorgulama dili ve eniyileştiricisi ve işlem yöneticisi (transaction manager) geliştirilmiştir. Sonuç olarak bu projenin amacı endüstriyel gelişmelerle (ÇORBA gerçekle tiriminin pazara çıkmış olması), hali hazırdaki ihtiyaçların (veri taban yönetim sistemlerinin işbirliği içinde çalışmasını sağlamak) arasındaki boşluğu kapatmaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesinde en yeni uluslararası standartlar (ÇORBA ve ODMG 93) ve günümüz teknolojisinin gelişim yönüne en uygun teknolojiller (object-oriented approach) kullanılmıştır.

Suggestions

Bilgi toplumu teknolojileri için anten sistemleri ve algılayıcılar
Cihangir, Aykut; Akın, Tayfun; Hızal, Altunkan; Demir, Şimşek; Güçlü, Caner; Alatan, Lale; Topallı, Nihan; Aydın Çivi, Hatice Özlem(2010)
Bu proje kapsamında, özellikle milimetre-dalga frekanslarında çalışan yeniden şekillendirilebilir anten, elektronik taramalı dizi anten ve yansıtıcı dizi anten tasarımı, üretimi ve ölçümleri yapılmıştır. Yeniden şekillendirilebilirlik özelliği için farklı teknolojiler kullanılmıştır. Huzmesi yönlendirilebilen sur biçimli mikroşerit yürüyen dalga anten dizisi X-bant uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlamış, üretilmiş ve ölçülmüştür. Antenin ana huzmesinin istenilen yöne elek...
Parental rejection and life adversities of adults: examining the mediational components of self-defeating patterns
Akyüz Yılmaz, Cansu; Gençöz, Tülin; Ünal, Elif; Department of Psychology (2020)
The purpose of the study was to examine the associations between parental rejection and psychological problems (psychopathology symptoms and personality disorders), and to investigate the effects of self-criticism, interpersonal problems, and self-defeating patterns on these associations. The mediating role of self-defeating patterns on the associations between parental rejection, psychopathology symptoms and personality disorders were also investigated. The study was conducted in two stages as psychometric...
Binaların Isı Yalıtım Niteliklerinin Kızıl Ötesi Isıl Görüntüleme (ırt) İle Muayenesi
Tavukçuoğlu, Ayşe(2010-12-31)
Günümüzde ısı yalıtkan malzemeler kullanarak yapı çeperinin ısıl performansını artırmak, diğer bir deyişle enerji verimli yapılar inşa etmek, hem ülke ekonomisine katkısı hem de çevresel sorunların azaltılması bakımından son derece önemlidir. Bu sebeple, günümüz yapı duvarlarından, ısıtılan iç ortamdan dışarıya ısı kaçışını ya da sıcak dış ortamdaki ısının içeriye nüfuz etmesini engellemek için yeterli ısıl dirence sahip olması beklenmelidir. Bu niteliğe yeterince sahip olmayan yapıların tespiti ve sorunlar...
Tasarımda Bir Veri Toplama Aracı Olarak Cultural Probes Yönteminin İncelenmesi
Merzalı Çelikoğlu, Özge; Timur Öğüt, Şebnem; Krippendorf, Klaus (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu bildiride, tasarımda kullanıcı verisi elde etmede cultural probes yönteminin uygulanması ve bu şekilde elde edilen verinin tasarımcılar tarafından değerlendirilmesine ilişkin yürütülmüş olan araştırmanın ilk bölümü sunulmaktadır. Kuramsal olarak cultural probes yönteminin örtülü gözlem yöntemleriyle olan ilişkisi tartışılmış ve bu bağlamda kullanıcıların gönüllü olarak katıldığı bir ampirik çalışma yürütülmüştür. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ile tasarımda kullanıcı araştırmalarında cultural pro...
Uzaktan algılanan verilerden hedef/nesne tanıma
Sayan, Gönül Turhan; Kuzuoğlu, Mustafa; Leblebicioğlu, Mehmet Kemal(2000)
Bu proje kapsamında, kuramsal ve uygulamalı olarak incelenerek geliştirilen iki farklı elektromanyetik hedef / nesne tanıma tekniği üzerinde çalışılmış, gerçekçi hedef tanıma senaryoları bilgisayar ortamında gerçekleştirilen benzetimler yoluyla test edilmiştir. İncelenen tekniklerden ilki olan, Yapay Sinir Ağları yardımı ile hedef tanıma tekniğinde Çok Katlı Perseptron ve Öz Örgütlemeli Harita tipi sinir ağları kullanılmış ve sinir ağlarının eğitiminde kullanılan hedef verilerine ait öznitelik vektörleri Za...
Citation Formats
A. Doğaç, “Birlikte çalışabilir veri tabanı sistemleri,” 1997. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95496.