Türkiye'nin modernleşme sürecinde kamusal mekanın oluşum ve dönüşümü

Download
2003
Gurallar, Yeşilkaya Neşe
Bu araştırmada kamusal mekanın dönüşümü Beyazıt Meydanı üzerinden ele alınmıştır. Beyazıt Meydanı kentsel mekan kullanımı bakımından içe dönük geleneksel avludan (bugün varolmayan Beyazıt Camii dış avlusundan - yani \"harem\"inden) kentsel meydana geçiş (katılış) sürecine bir örnek oluşturmaktadır. Beyazıt Meydanında yaşanan önemli dönüşümün başlangıcı 19.yüzyılın ilk yarısına ve özellikle II.Mahmut\'un Yeniçeriliği kaldırışıyla gerçekleşen kentsel müdahalelere denk düşmektedir. İstanbul kent tarihi yazımı 19.yüzyılın ikinci yarısına ağırlık verirken, 1826 yılında Seraskerlik Meydanı olan Beyazıt Meydanı, modern anlamda bir kamusal mekanın oluşumu adına erken bir örnek teşkil etmektedir. Bu gelişmelerle birlikte, Beyazıt Meydanı imparatorluğa ve yeni orduya ait temsillerin gerçekleştiği bir sahne olmakla kalmamış, gelişmekte olan modern kamu yaşamının da canlı bir merkezi olmuştur.

Suggestions

Areas Of Expertise, Types Of Services Given And Client Industries Of Design Consultancy Firms In Turkey
Alparslan, Muzeyyen; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
This article presents part of a survey carried out to determine the scope of design consultancy in Turkey. The survey was conducted as part of a master’s thesis carried out in the graduate program at METU Department of Industrial Design. The article explores the role of design consultancy in Turkey in fulfilling product development needs of client firms, who may be firms from the industry, as well as clients who are not manufacturers. Design consultancy in Turkey is a small business run since the 1980s. Cur...
University Organization And Scientific Productivity In Turkey
Özinönü, Kemal A.; Tinto, Vincent (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Bu yazıda üniversite reformu sorunu geniş bir çerçeve içerisinde, yüksek öğretim planlaması açısından ele alınarak bu reformun yüksek nitelikteki bilimsel insan gücü yetiştirilmesi üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Bu nedenle bu yazıda Türkiye'de üniversite örgütünde mevcut kürsü ve bölüm düzenlerinin bilimsel bilgi üretimine olan etkileri eğitim ve bunun bir öğesi olarak üniversite planlaması yönünden incelenmektedir. Makale, 1933- 1966 devresini kapsayan temel bilimlerdeki gelişmeyle ilgili yapılan bi...
Sexual Minority Public Officials' Dismissals Based on Disgraceful and Shameful Act Under Public Officials Laws
Altay, Selin; Tokluoğlu, Ayşe Ceylan; Uygur, Gülriz; Department of Gender and Women's Studies (2022-12-30)
Law as a state apparatus uses oppression to legitimize itself. This oppression can be the result of certain provisions direct impact on an individual, but it can also be the result of the uncertainty that is created by a provision. Legal certainty is a principle that is accepted not just by jurisprudence in Turkey but by every legal culture around the world. Legal certainty entails that the individual subjected to law should know which concrete action and phenomenon are subject to which legal sanctions or c...
Türkiye’de vergi ahlakının belirleyicileri
Kaynar Bilgin, Handan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-8)
Vergilerin zorunlu bir ödeme şekline dönüşmesi ile birlikte yükümlülerin vergiye karşı olan tepkileri de ortaya çıkmaya başlamıştır. Yükümlülerin vergiye karşı davranışlarını belirleyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri olan vergi ahlakı vergi psikolojisi alanında önemli bir yere sahiptir. Vergi ahlakı yükümlülerin vergiye bakışını etkileyen bir faktör olduğundan, vergi ahlakının belirleyicilerini tespit etmek oldukça önemlidir. Vergi ahlakı vergi ödeme konusundaki içsel bir motivasyon olar...
Türkiye’de Kültürel Sermayenin Öğrenim Başarısı Üzerine Etkisi
Cansız, Mehmet; Özbaylanlı, Bilgehan; Çolakoğlu, Mustafa Hilmi (Istanbul University, 2018-12-7)
Bu çalışmada kültürel sermayenin Türkiye’deki ortaokul öğrencilerinin öğrenim başarılarındaki rolü ele alınmaktadır. Bu çerçevede Bourdieu’nun (1986) kültürel sermaye ile öğrenim başarısı arasında var olduğunu öne sürdüğü güçlü ilişki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan veriler kullanılarak regresyon modeliyle test edilmiştir. Bu sayede farklı kültürel sermaye faktörlerinin tek tek veya farklı bileşimler halinde öğrenim başarısında ne derece etkilerinin olduğu ortaya koyulmuştur. Analizlerde ...
Citation Formats
Y. N. Gurallar, “Türkiye’nin modernleşme sürecinde kamusal mekanın oluşum ve dönüşümü,” 2003. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpFME1qST0.