Azarbaycan'daki Profesyönel Ve Entellektüel Elitlerin Yeniden Tabakalaşma Süreci.

2011-12-31
Projenin literatür taraması ve derinlemesine mülakat sorularının hazırlanması Haziran 2011 itibariyle tamamlanmıştır. Projenin alan araştırması Sosyoloji bölümü doktora adayı Leyla Sayfutdinova tarafından Bakü'de mühendisler ile yapılan derinlemesine mülakatlar ile gerçekleştirilmiştir. Projenin geri kalanında mülakatların çözümlemesi yapılacaktır.

Suggestions

AZERBAYCAN’DA ORTA SINIF GENÇLER’DE SİYASETE KATILIM: KUŞAK FARKI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
Ayata, Ayşe; Şentürk, Sezin(2018-12-31)
Bu proje orta sınıf gençlerin siyasi tercihlerinin ve yönelimlerinin Azerbaycan'ın bağımsızlığından bu yana nasıl bir dönüşüm geçirdiği, tarihsel örüntüsü göz önünde bulundurularak incelenecektir. Bununla birlikte farklı kuşaklar arasındaki farklılıkların ve benzerliklerinin siyasete katılma ve siyasi tutuma etkileri de araştırılacaktır. Sonuç olarak, Azerbaycan’da yapılacak olan alan araştırması ve toplanan niteliksel bilgi esas alınacaktır.
Üç Aşamalı Elektrokimya Kavram Testinin Geliştirilmesi
Şen, Şenol; Yılmaz, Ayhan; Geban, Ömer (2018-06-01)
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin elektrokimya konusundaki kavramsal anlamalarını belirlemek amacıyla üç aşamalı bir kavram testi geliştirmek, güvenirlik ve geçerlik çalışmalarını yapmaktır. Çalışmaya 268 lise öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin, yaşları 16-20 arasında değişmektedir. Çalışmada üç aşamadan oluşan 29 soruluk bir test kullanılmıştır. Kapsam ve görünüş geçerliği için uzman görüşü alınmıştır. Madde analizlerini yapmak için testin toplam puanlarına göre alt %27 ve üst %27’lik gruplar belir...
Batı Anadolu kabuk/üst manto yapısı ve anizotropisi üzerine birleştirilmiş sismolojik çalışmalar
Akyol, Nihal; Erhan, Zülfikar; Sözbilir, Hasan; Timur, Emre; Akıncı, Aybige; Sömer, Adem; Danışman, Ali M.; Zhu, Lupei; Mıtchell, J. Brian(2005)
Batı Anadolu'nun kabuk/üst manto yapısını ve anizotropisini daha iyi anlayabilmek amacıyla, toplam 50 farklı lokasyonda, yaklaşık 11 aylık bir süre ile deprem verisi toplanmıştır. 1-D tomografi uygulaması ile kabuk yapısı ve sismisite, iki farklı receiver fonksiyonu analiz yöntemi ile kabuk kalınlığı ve yapısı, relokasyon ile deprem kümelenmelerinin gözlendiği bölgelerdeki faylanma, moment tensör analizi ile deprem mekanizma çözümleri ve Shear Wave Splitting (SWS) ölçümleri ile üst manto'daki deformasyon ve...
Anaerobik Çürütücü Çıkış Sularından Strüvit Oluşumu İle Azot Ve Fosfor Giderim Ve Geri Kazanımı
Demirer, Göksel Niyazi(2009-12-31)
KAPSAM: Bu proje kapsamında önemli bir çevre kirliliği kaynağı olan, tarımsal ve kentsel alanlardan kaynaklanan azot ve fosforun anaerobik arıtım çıkış sularında strüvit oluşumu ile giderimi ve geri kazanımı araştırılacaktır. Tavuk gübresi ve evsel atık çamurun anaerobik bozundurması sonrasında kimyasal çöktürme yöntemi ile strüvit eldesi potansiyeli araştırılacak ve anaerobik bozundurma sürecinde elde edilecek olan biyogaz miktarı belirlenecektir. YÖNTEM: Çalışmanın ilk aşamasında tavuk gübresi ve evsel a...
History and theory in the construction of Ozbeg and Kazakh identity
Gürbüz, Yunus Emre; Togan, İsenbike; Department of History (2003)
The purpose of this dissertation is to follow the process of the emergence and development of the peoples called as Özbegs and Kazakhs by using both emic and etic sources of knowledge and to reflect the differences in perception. The period I have studied covers the post-Chinggisid period in Eurasia, where the tribes defined as Özbegs and Kazakhs emerged. The long period as well as both etic and emic sources I have examined showed that identities are outcomes of the habitus, which affects our perception. As...
Citation Formats
A. Ergun Özbolat, “Azarbaycan’daki Profesyönel Ve Entellektüel Elitlerin Yeniden Tabakalaşma Süreci.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61785.