Avrupaya Türkiyeden Göçün Haritası Ve Türkiye'deki Sağlık Sistemine Etkisi.

2011-12-31
Kapsam:Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye'den Avrupa Birliği'ne gelecek on yılda olacak göçü yapıtaşlarına ayırmaktır.Bu çercevede Türkiye'den oluşacak göçle ilgili,daha önceki Türk göçü ve Avrupa Birliği'ne entegrasyon çerçevesinde oluşan diğer göçler dikkate alınarak bir projeksiyon matriksi oluşturulacaktır.Bu projeksiyonda yalnızca temel göçün miktarı değil,toplumun farklı kesimlerinden ne kadar göç olacağı konusunda çıkarsamalar yapılacaktır. Bu temel amaç çerçevesinde, alt hedefler şu şekilde sıralanabilir: Türkiye'den olacak göçün temelde hangi bölgelerden olacağının hesaplanması Türkiye'den olacak göçün hangi eğitim,gelir gruplarından ve hangi sektörde çalışanlardan oluşacağının hesaplanması Türkiye'den oluşacak göçün farklı gruplara ayırarak(bu gruplanma belirli değişkenler yardımıyla yapılacaktır),bu değişik grupların farklı Avrupa ülkelerine göçünün miktarının hesaplanması ve haritalandırılması Göçün Türkiye Ekonomisine ve sürdürülebilir kalkınmasına etkisinin net olarak hesaplanması için sağlık sektörüne ve genç nüfusa olan etkisinin ve farklı sağlık hizmeti sunanlardan oluşacak göçün net olarak hesaplanması. Yöntem:Göç profilinin ayrıntılı ayrıştırmasının yapılması,regresyon analiz, spatial regression ve noktalandırma yöntemiyle göç haritalarının çıkarılması Beklenilen Sonuç: Proje sırasında Avrupa'ya göç edecek Türklerin projeksiyonu yapılacak, Türkiye'den hangi ülkeye ne kadar insan gideceğinin haritası çıkarılacaktır.Bu haritanın ülkeler için ne anlama geleceğinin anlaşılması için farklı eğitim,yetenek,yaş ve cinsiyet gruplarından ne kadar göç edeceği belirlenecektir.Aynı zamanda göç ettikleri zaman bu nüfusun ne kadarının başarılı olacağı,geri dönen bir göç dalgası yaratıp yaratmayacaklarını ölçmek için bu insanların aynı zamanda yabancı dil yeterlilikleri,yabancı dil öğrenme istekleri, ve yaşadıkları topluma entegre olma istekleri ölçülecektir.Entegresyondaki başarı Türkiye'ye dönecek işçi dövizlerini belirleyecektir.Aynı zamanda ülkeden göç edecek sağlık sektörü çalışanı göçüne önem verilecek ve bu şekilde Türkiye'de oluşan beyin göçü ölçülmeye çalışılacaktır.

Suggestions

Euro Ülkelerinde Piyasaların Entegrasyonu
Küçükkaya, Halit Engin(2017-12-31)
Bu proje Euro'yu para birimi olarak kabul etmiş olan ülkelerdeki hisse senedi piyasalarının entegrasyonunu incelemektedir.Piyasaların entegrasyonu, Avrupa Birliğinin ekonomik amaçlarından biri olmakla beraber, yatırımcılar için çeşitlendirme ile risk kontrolünü zorlaştıracak bir gelişmedir.Bu proje 1999 daki kabulunden sonra günümüze kadar Euro para birimini kullanan ülkelerdeki hisse senedi piyasalarının entegrasyonunu eşbütünleşme ve getiriler arasındaki ilişkileri de DCC yöntemlerini kullanarak incelem...
Gurbette Ölüm: Avrupa Göç-Mekânda Türk Göçmenlere Yönelik Cenaze Hizmetlerinin Ulusaşırı Kurumsallaşması
Zırh, Besim Can (Ege Yayınları, 2021-01-01)
Bu makale toplulukların göç sürecinde yaşadığı mekânsal ayrışmanın topluluğun inşasında oldukça büyük bir öneme sahip olan defin usul ve ritüellerinin nasıl dönüştürdüğü, göçmenlerin sıla-mekân ile göç-mekân arasındaki bu ayrışmayı onarmak üzere geride bıraktığımız 60 yıllık göç tarihinde nasıl yöntemler izlediği ve bunun sonucunda bugün ulusaşırı toplumsal mekân olarak andığımız göçmen topluluğun kendi bütünlüğünü yeniden sağladığı yeni bir durumun oluşmasında bu usul ve ritüellerin sahip olduğu başat rolü...
Avrupa Ülkeleri Arasındaki İnşaat Maliyetlerinin Kıyaslanmasına Yönelik Bir Kümeleme Analizi
Budayan, Cenk; Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat (2012-09-16)
Dünyanın küreselleşmesiyle birlikte, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlardaki portföylerinde de, iş yükü ve ülke çeşitliliği bazında bir artış gözlenmekte ve yüklenici firmalar iş yaptıkları ülkelere bağlı olarak çok değişken maliyet oluşumları ile karşılaşmaktadırlar. 1985 yılından bu yana, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) bağlı ülkelerde, satın alma gücü paritesinin belirlenmesi amacıyla, farklı inşaat projeleri k...
Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında marka sadakati için bir model denemesi
Gölbaşı-Şimşek, Gülhayat; Noyan, Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Yapısal Eşitlik Modelleri aracılığıyla marka sadakatine etki eden unsurların belirlenmeye çalışıldığı bu makalede marka sadakati, güven, müşteri memnuniyeti, algılanan ürün değeri, algılanan kalite, müşteri beklentileri ve marka imajı latent değişkenleri için ölçme modeli kurulduktan sonra bu latent değişkenler arasındaki eşanlı ilişkiler belirlenmiş ve Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında, cep telefonu markaları için bir marka sadakati modeli oluşturulmuştur. 770 cep telefonu kullanıcısına (üniversite ...
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim fakültelerindeki durumu Dekanların görüşleri
Göktaş, Yüksel; Yıldırım, Zahide; Yıldırım, İbrahim Soner (2008-01-01)
Bu çalışmada, eğitim fakültelerindeki bilgi ve iletişim teknolojileriyle (BİT) ilgili kaynakları, bu kaynaklardan fakültelerde nasıl yararlanıldığını, bu konudaki hizmetiçi eğitimleri ve planlamaları, konuyla ilgili fakültelerin fiziksel ve insan gücü yeterliliğini, karşılaşılan önemli zorlukları ve bu zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceğine ilişkin çözüm önerileriyle ilgili anket bulguları sunulmaktadır. Çalışmanın verileri Türkiye’deki öğrencisi olan 63 eğitim fakültesinin 51’inin dekanlarından anke...
Citation Formats
İ. C. Özen, “Avrupaya Türkiyeden Göçün Haritası Ve Türkiye’deki Sağlık Sistemine Etkisi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61815.