Düşük Süpürme Açısına Sahip Delta Kanatların Akış Yapılarının Deneysel Tekniklerle İncelenmesi.

2014-12-31
İnsansız savaş uçakları (UCAV) askeri savunmaya kattığı, ve insansız hava uçakları (UAV) ve mikro hava araçları (MAV) havacılık endüstrisine kattıkları yeniliklerden dolayı dünyada en çok rağbet gören konuların başında gelmektedirler. Bunlarla direk ilişkili olarak, bu uçakların aerodinamiği son yıllarda oldukça popular araştırma konuları aralarında olmuştur. Genelde delta kanat planformlarina sahip bu uçaklar gerek sabit gerekse değişken uçuş durumlarında kompleks akış yapılarına sahiptirler. Bu kompleks akış yapılarının anlaşılıp kontrol edilmeleri, uçuş performansının optimize edilmesi ve kanat yüzey titreşiminin minimize edilmesi için gereklidir. Temel akış nitelikleri genellikle ön kanat ucu girdap oluşumu ve kırınımı, ve bölgesel akış ayrılması ile ilgilidir. Düşük ve orta süpürme açılı kanatlar için bu temel akış nitelikleri tam olarak bilinmemekte ve hem sabit hem de değişken akış yapısı çok detaylı incelenmeye ihtiyacı vardır. Projenin amacı, deneysel akışkanlar mekaniği teknikleri kullanarak düşük süpürme açılı delta kanat üzerinde oluşan akışı analiz etmektir. Kullanmayı planladığımız deneysel düzenekler, rüzgâr tünelinde çalışılacak delta kanat üzerinde yüzey sabit ve değişken basınç ölçümleri, ve sıcak tel hız ölçümü tekniklerini içerir. Sabit ve değişken yüzey basınç ölçümleri kanat yüzeyinin basınç değişimini haritalandırıp yüzey yakın akışının topolojisini çıkarmamızda yardımcı olacaktır. Belirlenen noktalardaki hızın değişken yapısını anlayabilmek için sıcak tel ölçümleri uygulanacak ve bu ölçümler değişken yüzey basınç verisiyle beraber incelenerek akışın değişken özelliği incelenecek ve dolaylı yoldan yüzey titreşimi hakkında bilgi edilecektir. 40 derece süpürme açısına sahip kanat 5 ile 15 derece arası hücum açılarında incelenecektir. Proje süresince yüzey sabit ve değişken basınç deneyleri ile sıcak tel hız ölçüm testleri yapılacaktır. Akışın değişken yapısı incelenip bu kanatlardaki en önemli problem olan yüzey titreşimi hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Buna bağlı olarak yüzey titreşiminin engellenmesi ve/veya minimize edilmesi için tavsiyelerde bulunulacaktır.

Suggestions

Doğadan Esinlenerek Değiştirilmiş Düşük Süpürme Açılı Delta Kanatlarda Akış Yapısının Pasif Akıtma Tekniği ile Kontrolü
Yavuz, Mehmet Metin; Çelik, Alper(2017-12-31)
Askeri savunmaya ve havacılık endüstrisine yenilikler katan, genelde delta kanat planformlarına sahip insansız savaş uçakları (UCAV), insansız hava uçakları (UAV), ve mikro hava araçları (MAV) dünyada en çok rağbet gören konuların başında gelmektedirler. Bu kanatların sahip oldukları kompleks akış yapılarının anlaşılıp kontrol edilmeleri, uçuş performansının optimizasyonu ve kanat yüzey titreşiminin en düşük düzeyde tutulması için büyük önem arz etmektedir. Bu projede, geometrisi doğadan esinlenerek değişti...
Dolgulu Kolonlarda Ultrason Yayılımın Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi
Uludağ, Yusuf(2015-12-31)
Bu alanda yapılan çalışmalardan pek çoğunda amaç Biot’un teorisini deneysel olarak gözlemleyerek, bu teorinin geçerliğini kanıtlamak adına yapılmıştır. Bu nedenle yapılan ölçümlerde kullanılan frekans değeri aralığı küçüktür. Bu çalışmada ise frekans değeri yüksek tutulacak ve gözeneklilik oranı ile parçacık boyutunun ses dağılımı üzerine etkisi gözlemlenecektir. Ultrasonic Doppler Velocimetry cihazı ile yapılan ölçümler düşük maliyet gerektirdiği, hızlı ölçüm yapabilme olanağı sağladığı ve opak ortamlar iç...
ÇOK TANELİ METALLERDE BÜYÜKLÜĞE BAĞLI PLASTİSİTE DAVRANIŞININ MİKROMEKANİK MODELLENMESİ
Yalçınkaya, Tuncay(2016-12-31)
Mikro-elektronik ve mikro-cihazlar sektöründe devam eden minyatürleşme, mikroyapı seviyesindeki gözlemleri mühendislik seviyesine bağlayabilen öngörü kabiliyetine sahip araçlara olan ihityacı tetiklemektedir. Çünkü bu tarz cihazların servis ömür tahmini tamamen malzemenin davranışının temelini oluşturan etkenlerin anlaşılması ile mümkündür. Mikrometre ölçeğinde ve altında son zamanlarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki kristal yapıya sahip malzemeler (örneğin metaller) büyük ölçekteki örneklerine göre, mi...
Püskürtülen İnce Kaplamaların Elastik Özelliklerinin Ve Çekme Dayanımlarının Belirlenmesi.
Öztürk, Hasan(2013-12-31)
İlk olarak 1980’li yılların sonlarında Kanada’da kullanılmaya başlanan Püskürtülen İnce Kaplama (PİK) ülkemizde daha yeni kabul görmeye ve kullanılmaya başlamıştır. Gelecekte madencilik sektöründe farklı alanlarda da kullanılması üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Araştırmacıların bu malzemenin fiziksel özelliklerine ilişkin kapsamlı deney sonuçları ve görüşleri mevcuttur. Ancak bu çalışmaların hepsi malzemenin davranışının doğrusal elastite teorisinde uyduğu varsayılarak yapılmış olmasına rağmen şimdiye ...
MALZEME ÖZELLİKLERİNİN VE KOMPOZİSYONUNUN ULTRASON YAYILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN MODELLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ
Uludağ, Yusuf(2015-12-31)
Bu çalışmanın amacı da modelleme çalışmasıyla ultrasonik cihazın sonuçlarını birleştirerek malzeme karakterizasyonu yapmaktır. Bu çalışma üç ayrı alt başlığa bölünmüştür. Bunlar nonlinear viskoelastik özelliklerin, çözeltilerin konsantrasyonlarının ve parçacık boyut dağılımının ultrasonik yöntemlerle tayini şeklindedir.Bu çalışmada non-liear viskoelastik ses sinyallerinin yayılmasını inceleyen bir matematiksel modelleme geliştirilecektir. Ses hızı çözeltilerin konsantrasyonlarının tayini için bir araç ola...
Citation Formats
M. M. Yavuz, “Düşük Süpürme Açısına Sahip Delta Kanatların Akış Yapılarının Deneysel Tekniklerle İncelenmesi.,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61864.