TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNUN OKUMA ÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: GÖZ HAREKETLERİ ANALİZİ YOLUYLA BİR DENEYSEL İNCELEME

2015-12-31
Acartürk, Cengiz
Yazıhan, Nakşidil
Beken Fikri, Figen
Bu projede askerlik görevi sırasında savaş/çatışma travması yaşamış olan kişilerin kelime ve/veya cümle okuma etkinlikleri sırasında ortaya çıkan okuma örüntülerinin, özellikle cümleler içinde geçen kelimelerin anlamsal özelliklerine bağlı olarak (örn. negatif, pozitif, nötr veya travma ilişkili) normal dil kullanıcılarına göre farklılık sergileyip sergilemediğinin araştırılması hedeflenmektedir. Araştırmanın, okuma sırasındaki göz hareketlerinin kaydı ve analizi yoluyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. ODTÜ İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmesi planlanan deneysel çalışmalarda, “kelime kökü tamamlama görevi” ve benzer deneysel görevlerde, katılımcıların dikkatini çekecek olan seçeneklerin travmayla ilişkili kelimelere yüklü anlamlar yönünde eğilim gösterip göstermediği, sözkonusu deneysel görevler sırasında göz hareketi örüntüsü cinsinden incelenmesi planlanmaktadır.

Suggestions

Sosyal Etkileşim Süreçlerinin Oküler İzdüşümlerinin İkili Göz İzleme Tekniğiyle İncelenmesi
Çakır, Murat Perit; Acartürk, Cengiz(2015-12-31)
Önerilen BAP projesinin amacı bilgisayar ortamında işbirliğiyle ortak bir görevi yürüten iki kişinin göz hareketlerinin senkronize olarak kaydedilebildiği bir deney ortamı kurgulamak ve kaydedilen göz hareketleri arasındaki örtüşmeleri görselleştirerek analiz edilmesine imkan veren bir yazılım geliştirmektir. Geliştirilecek bu ortam ile Türkçe gönderge ifadelerinin (ing. referring expression) yapısının sosyal etkileşim bağlamında incelendiği deneysel bir çalışma yapılacaktır. Proje kapsamında yapılacak bu u...
TÜRKÇE SÖYLEM BANKASI'NIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ: ÖRTÜK BAĞLAÇLAR
Zeyrek Bozşahin, Deniz(2015-12-31)
Proje, Türkçe Söylem Bankası'nda örtük bağlaçları araştıracak, iki bağımsız işaretleyici tarafından işaretlenecektir. İşaretleme gereci ihtiyaçlara göre güncellenecek ve işaretleyiciler arası uyum hesabı yapılacaktır. Projenin temel hedefleri, orta ve uzun vadede Türkçe Söylem Bankası'nı zenginleştirmek, dil teknolojilerine, dil işlemleme deneylerine bir temel oluşturmak böylelikle Bilişsel Bilimler'e Türkçe dilbilim açısından katkı yapmaktır.
SOSYAL ETKİLEŞİM ARAŞTIRMALARI İÇİN ÇOKLU GÖZİZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Acartürk, Cengiz; Çakır, Murat Perit(2018-12-31)
Proje önerisinin amacı sosyal gözbakışı için çoklu bir gözizleme platformunu düşük maliyetli gözizleme cihazları kullanarak tasarlamak ve gözizleme verilerine dayalı ölçüm yöntemleri geliştirmektir. Bu kapsamda çoklu gözizleme platformunun geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım ve uygulamalar geliştirilecektir. Proje ekibi tarafından geliştirilen deneysel uygulamalar grup halindeki gerçek katılımcılarla ve simülasyon ile oluşturulmuş gözbakışının kullanıldığı simülasyon katılımcılarla etkileşen gerçek ...
Telsiz Teknolojiler Yardımıyla Proje Ekibi Yerinin Şantiyede Belirlenmesi
Pekeriçli, Mehmet Koray; Tanyer, Ali Murat(2015-12-31)
Önerilen proje kapsamında yeni kablosuz ağ teknolojilerinin yapı ölçeğinde yer ve aktivite takibi, bağlama özel bilgi üretilmesi ve iletilmesi için kullanımı araştırılacak ve tüm bunları destekleyecek altyapı, yazılım ve donanım entegrasyonu üzerine yeni bilgi ve teknoloji üretilecektir.Ana hedef halihazırda yaygın olarak kullanılan çevresel birimler ve bunlara ait basit arayüzler aracılığıyla mekan bilgisinin de entegre edildiği yeni deneyimler üretmek ve bunları binalara ait inşaat, yönetim, ve işletme sü...
ÇIRAK: Montaj işçileri için uyumlu robot manipülatör desteği
Şahin, Erol; Kalkan, Sinan(2020-11-01)
Proje fabrikalardaki montaj hatlarında çalışan işçilerin işlerini daha hızlı yapabilmeleri için onlara ?çırak? olarak yardım edecek bir işbirlikçi robotik manipülatör - Kobot sistemi geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda işçinin hareketlerini takip eden, montaj sırasında ihtiyacı olan parça ve aletleri zamanı geldiğinde ona uzatan, ve kullanımı bitenleri yerlerine geri götüren ve işçi ile daha doğal bir insan-robot iletişimi kurabilen bir sistem geliştirilmiştir. Daha net ifade etmek gerekirse; 1. İ...
Citation Formats
C. Acartürk, N. Yazıhan, and F. Beken Fikri, “TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNUN OKUMA ÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: GÖZ HAREKETLERİ ANALİZİ YOLUYLA BİR DENEYSEL İNCELEME,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61876.