Katman Katman Kaplama Tekniği Kullanılarak Metal Nanoparçacıkları ile Analit Arasındaki Uzaklığın Yüzeyde Güçlendirilmiş Raman Saçılması Sinyallerine Etkisi

2015-12-31
Yüzeyde güçlendirilmiş Raman veya yüzeyde güçlendirilmiş floresan gibi yüzeyin optik özelliklerinden etkilenen teknikler ile ilgili çalışmalar, hem temel yönleri ile hem de nanoteknoloji, biyoanaliz ve klinik uygulamlarda geniş yer bulmaları nedeni ile çok önemlidir. Oldukça karmaşık modern cihazlar ile tek molekül tayinlerini yapılabilmekle birlikte, rutin biyomedikal uygulama alanları için Raman sinyallerinde artış sağlamak önemli olmaktadır.Bu proje kapsamında ara yüzey kalınlığının YGRS sinyallerine olan etkisini incelemek için, ITO yüzeyine kaplanmış nanoparçacıklar ile analit molekülleri arasına değişen kalınlıklarda film kaplanacaktır. Çok katmanlı ince filmleri hazırlamak için katman katman kaplama (layer by layer deposition) yöntemi polielektrolitler kullanılarak yapılacaktır. Bu ara yüzeyin kalınlığının analitin yüzeyde homojen olarak dağılımına olan etkisi de incelenmek istenmektedir. Bu amaçla üç farklı yöntem kullanılarak analit yüzeyde tutturulacak ve istatiksel olarak Raman sinyallerinin tekrarlanabilirliği hesaplanacaktır. Analit moleküllerinin yüzeyde hep aynı derişimde olmaması veya homojen olarak dağılmaması, özelikle yüzeye bağımlı olarak artan floresan sinyallerinin tekrarlanabilirliğini olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Benzer deneysel koşulların Raman sinyallerine olan etkisi de bu proje kapsamında çalışılmak istenmektedir. YGRS sinyalleri ölçülürken bir diğer problemde analit moleküllerini yüzey plazmonlarının yoğunluk kazandığı nanoyapılara doğru hareket etmelerini sağlamaktır. Analit moleküllerinin ve/veya nanoyapıların yükleri aynı olduğu durumda elektrostatik itme nedeni ile YGRS sinyalleri gözlenemeyebilmektedir. Bu proje kapsamında elektriksel alan kullanılarak analit molekülleri nanoyapılara doğru seçici olarak hareket ettirmek için kullanılmak istenmektedir. Bu sayede YGRS alttaşı ile etkileşen daha fazla sayıdaki molekülün izlenebilmesi sağlanabilecek ve kontrollü olarak YGRS sinyalleri takip edilebilecektir.

Suggestions

Adsorplanmış moleküülerin NMR spektroskopisi ile incelenmesi
Üner, Deniz; Çalişan, Atalay; Halvaci, Veysi; Kahraman, Orhun; Yavuzyilmaz, Ezgi; Kaya, Deniz; Odabaşi, Selda(2017-12-31)
Masaüsütü NMR spektormetrelerinde daha önce hiç yapılmamış olan adsorplanmış moleküllerin dinamikleri, MAGRİTEK firmasından bu cihaz kiralanarak laboratuvarımzıdaki manifolda bağlanarak gerçekleştirilecektir. Katı yüzey üserine adsorplanmış moleküllere ek olarak, yüzeyinde doğal olarak hirdokarbon barındıran kömür de incelenecek yapılar arasındadır. Talep edilen bütçe cihazın bir yıllık kira bedelidir.
KAOLEN ARA KATKILI KÖMÜR YATAKLARINDAKİ GANG KAOLENİN SENTETİK ZEOLİT ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ VE EKONOMİYE KAZANDIRILMASI
Toksoy Köksal, Fatma; Akata Kurç, Burcu(2018-12-31)
Trakya havzasındaki kömür yataklarında yaygın olan ve güncel endüstriyel kullanıma uygun olmaması nedeniyle gang / atık olarak kabul edilen kaolen tipi killerin kullanım alanı çok geniş olan zeolit oluşturulmasında kullanılabilirliğini belirleyerek ekonomiye kazandırılması için ön çalışma olacaktır.
Fotovoltaik Güneş Gözelerinin Üretimine Yönelik Pirit Nanokristal Sentezi ve Karakterizasyonu
Volkan, Mürvet; Kalay, Yunus Eren(2015-12-31)
Başvurusu yapılan bu araştırma teklifinin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mikro ve Nano Teknolojiler Programı ve Kimya Bölümleri’nde ortaklaşa yürütülmek üzere, fotovoltaik uygulamalarda kullanılmak üzere pirit nanokristallerinden güneş gözelerinin üretilmesini ve detaylı içyapı karakterizasyonunu içermektedir. DAP kapsamında, sunulan disiplinlerarası proje teklifi ile, geleneksel PV hücre malzemelerinin yerini alabilecek nanokristal pirit malzemesinin üretilmesi ve g...
Hidroksil İyonu ile Ön Muamelenin Refrakter Altın Cevherlerinden Siyanür Liçi ile Altın Kazanımına Etkisi
Atalay, Mustafa Ümit; Talan, Deniz; Büyüktanır, Karden; Altun, Naci Emre(2018-12-31)
Refrakter tipi altın cevherlerinden altın kazanımı, gerek içerdikleri altının ciddi ölçüde ince boyutta olması gerekse cevher mineralojisi ve beraberinde bulunduğu minerallerin ortaya çıkardığı zorluklardan dolayı, free milling ya da komlepks tipteki altın cevherlerine göre çok daha zor ve özel çözümler gerektiren bir işlemdir. Refrakter tipi altın cevherlerine doğrudan siyanür liçi işlemi uygulaması istenen altın kazanım verimini sağlayamamakta ve bu durum da refrakter tipi birçok altın rezervinin işletilm...
Katman Katman Kendiliğinden Yapılanma Tekniği İle İşlevsel Yüzeylerin Hazırlanması.
Erel Göktepe, İrem(2013-12-31)
Kapsam: Önerilen projede, seçici olarak betainleştirilmiş diblok kopolimerlerden elde edilen misellerin çok-katmanlı ince filmler içerisine yerleştirilmesi, elde edilen filmlerin fizyolojik pH'de kararlı olması ve film katmanlarının ve/veya misel çekirdekleri içerisine hapsedilmiş moleküllerin biyolojik uygulamalara uygun pH aralığında yüzeyden kontrollü salımının sağlanması üzerine yoğunlaşılacaktır. Yöntem: Bir bloğu betainleştirilmiş, bir bloğu ise pH'ye duyarlı diblok kopolimerin pH tetiklemesiyle sulu...
Citation Formats
G. Ertaş, “Katman Katman Kaplama Tekniği Kullanılarak Metal Nanoparçacıkları ile Analit Arasındaki Uzaklığın Yüzeyde Güçlendirilmiş Raman Saçılması Sinyallerine Etkisi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61904.