İYİ ÖĞRETMEN KİMDİR? : ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

2014-12-31
Çalışmacının amacı Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde öğretim elemanlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini irdelemek ve etkili öğretimi destekleyen özellikleri belirlemektir. Karma araştırma yöntemi ile 2 aşamada toplanacak veriler, Türk yükseköğretim sisteminde iyi öğretmen kimdir soruna yanıt arayacaktır. Çalışma, öncelikle öğrencilerin dolduracağı öğretim elemanı değerlendirme anketi ile etkili öğretim elemanlarının özelliklerini belirleyecektir. İkinci aşamada, Yılın Eğitimcisi Ödülü alan öğretim üyeleri ile görüşme yapılacak ve öğrenci anketlerinden elde edilen özelliklerle ilgili görüşleri ve eğitim-öğretim uygulamaları konusunda veri toplanacaktır. Çalışmanın sonucunda eğitim-öğretim pratiklerine hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri gözünden bakmak, ve Türk yükseköğretim sisteminde etkili öğrenme/öğretmen tanımlamasını yapmaktır. Bu tanımlama daha sonra öğretim üyeleri mesleki gelişim çalışmalarında belirlenecek stratejiler ve sınıf içinde öğrenmeyi desteleyecek uygulamaların geliştirilmesinde kullanılabilecektir.

Suggestions

İngilizce Öğretmenlerinin Kullandıkları Mesleki Gelişim Yöntemleri Ve Bu Alandaki İhtiyaçları.
Seferoğlu, Gölge; Korkmazgil, Sibel(2015-12-31)
Kapsam Bu çalışma İngilizce öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını, kullandıkları yöntem ve teknikleri, bu alanda yaşadıkları sorunları ve hizmetiçi eğitim konusunda görüş ve önerilerini günümüz öğretmen eğitimi anlayışında değişen paradigmaları göz önünde bulundurup araştırarak ileride yapılacak eğitimler için öneriler sunmak amacıyla yürütülecektir. Çalışma kapsamında 2 farklı veri toplama aracı kullanılacaktır: 1. Geçerlik-güvenirlik ve pilot uygulama çalışmaları yapıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyet...
İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMİNDE ÇEVRİM İÇİ YARDIMCI MENTOR UYGULAMASI
Kaçar, Işıl Günseli(2018-12-31)
Bu projenin temel amacı amacı ODTÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören son sınıf öğretmen adaylarının staj derslerinde yaptıkları uygulamaları desteklemek, öğretme kaygısı düzeylerini azaltmak, mevcut kaynakları kullanarak adayların mesleki gelişimlerine ve alan yeterliklerine katkıda bulunmaktır. Çevrim içi mentorluk uygulamasının mevcut okul-tabanlı mentorluk sisteminin eksiklikleri tamamlayıcı bir rol oynayarak, adaylara daha pragmatik ve eğitim sisteminin ihtiyacı olan bir d...
Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimleri üzerine bir tarama çalışması
Çakıroğlu, Erdinç; Seferoğlu, Gölge(2015-12-31)
Bu projede eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimlerini ve alışkanlıklarını belirlemek üzere bir tarama yapılacaktır. Veriler anket yoluyla toplanacaktır. Araştırmada çalışma grubunu eğitim fakültesi öğrencileri oluşturacaktır.
Elektronik Ortamda Öğrenci Ders Değerlendirmesi Uygulaması: ODTÜ Örneğinde Öğretim Elemanlarının Görüşleri
Çapa Aydın, Yeşim(2014-12-31)
Bu çalışmada, öğretim elemanlarının elektronik ortamda öğrenci ders değerlendirmesi uygulamasına yönelik görüşlerinin alınması amaçlanmaktadır. Çalışmada öğretim elemanlarının görüşleri özellikle şu alanlarda incelenmeye çalışılacaktır: (a)öğretim performansının doğru bir şekilde değerlendirilmesi bakımından öğrencilerin yetkinlik durumu; (b)öğrenci ders değerlendirme anketi uygulamasına öğretim elemanları tarafından verilen önem ; (c)öğrenci ders değerlendirme anketinin elektronik ortamda uygulanmasının uy...
Dezavantajlı Öğretim Üyelerinin İş Yaşamı Deneyimleri
Emil, Serap(2018-12-31)
Proje, yükseköğretimde görev yapan dezavantajlı öğretim üyelerinin iş yaşamı deneyimlerini araştırmayı hedeflemektedir.
Citation Formats
S. Emil, “İYİ ÖĞRETMEN KİMDİR? : ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61928.