SUDAN İYONLARIN GİDERİLMESİ İÇİN KAPASİTİF DEİYONİZASYON YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

2016-12-31
Dursun Balcı, Derya
Ünalan, Hüsnü Emrah
Yüksel, Recep
Özkul, Selin
Hızla artan dünya nüfusu ve kullanılabilir tatlı su kaynaklarının sınırlı olması gözönüne alındığında, içme ve kullanma suyu temin etmek için acı su (brackish water) ve deniz suyunun arıtılarak kullanılması kaçınılmaz olacaktır. Bu su kaynaklarının kullanımındaki en büyük engel, iyon konsantrasyonlarının yüksek olmasıdır. Son yıllarda, kapasitörler yardımı ile sudan iyonların giderilmesi (capacitive deionization- CDI), bu amaç ile geliştirilmeye çalışan teknolojilerden birisidir. CDI prosesi elektrosorptif deiyonizasyon yöntemi olarak tanımlanmakta ve günümüzde yaygın olarak kullanılan ters ozmos ve nanofiltrasyon gibi proseslerle kıyaslandığında düşük enerji tüketimi ve ikincil kirletici kaynak oluşturmaması ile öne çıkmaktadır. Önerilen projenin amacı , son yıllarda hızla artan malzeme ile ilgili bilgi birikimini kullanarak sudan iyonların giderilmesi için CDI prosesinin geliştirilmesi ve böylece sudan iyonların etkin bir biçimde ayrılmasının sağlanmasıdır. Projede yüzey alanı çok yüksek olan elektrotlar biraraya getirilerek farklı işletme koşulları altında suyun geçisi sağlanacak ve prosesin iyon giderme verimleri sistematik olarak incelenecektir. Projeden elde edilen sonuçların CDI işleminin geliştirilmesine önemli katkılar sağlaması hedeflenmektedir.

Suggestions

KAPASİTİF DEİYONİZASYON PROSESİNİN İYON GİDERME VERİMİNİ ARTTIRMAK AMACI İLE METAL OKSİTLER KULLANILARAK KAPASİTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durukan, Mete Batuhan(2017-12-31)
Acı sular, temiz sulardan daha fazla, deniz suyundan daha az tuz içeren ve tuz miktarı yaklaşık 500 ppm ile 30000 ppm arasında değişen sular olarak tanımlanmaktadır. Yakın zamanda su kaynaklarının azalması ile acı su olarak nitelendirilen kaynaklarımızda iyon giderimi yapılarak bu suların tekrar kullanımı oldukça önem kazanmaktadır. Sudan iyon giderimi için birçok termal ve membran prosesleri mevcut olsa da, bu teknolojilerin birçoğu pahallı ekipmanlara ihtiyaç duyması, yüksek enerji gereksinimi olması, yan...
Anaerobik Çürütme Sırasında Arıtma Çamurlarının Yakmaya Yönelik Isıl Özelliklerinin ve Enerji Potansiyelinin İrdelenmesi
Sanin, Faika Dilek; Çelebi, Emrehan Berkay(2015-12-31)
Türkiye’deki atıksu arıtma tesisleri bazında yapılan hesaplamalara göre, yurt genelinde günlük yaklaşık 9500 ton ıslak çamur üretilmektedir. Değişen yönetmeliklerden dolayı bu miktarın çoğunluğunun depolanamayacağı ve toprakta değerlendirilemeyeceği düşünüldüğünde, geriye kalan bertaraf yöntemi yakma veya beraber yakmadır. Stabilize edilmemiş çamurların kalorifik değeri yaklaşık 4500 kcal/kg’dır, stabilize olmuş çamurlarınki ise 2000-2500 kcal/kg arasında değişmektedir. Bu değerler, yüksek kalite taş kömürü...
FARKLI REAKTÖR TİPLERİNDE ANAMMOX (ANAEROBİK AMONYUM OKSİDASYONU) BAKTERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE AMONYUM GİDERİM VERİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Bayramoğlu, Tuba Hande; Dönmezoğlu, Cansu; Harb, Rayaan(2016-12-31)
Atıksu arıtma sistemlerinin çamur arıtma ünitelerinde özellikle de anaerobik çürütücülerde oluşan üst suyu yüksek azot derişimine sahiptir. Bu suyun, genelde atıksu arıtma sisteminin başına döndürülerek sistemde arıtılması hedeflenir. Fakat yüksek nütriyent içeriğine sahip olan bu üst suyu, düşük bir debiye sahip olmasına rağmen, sisteme geri verildiğinde giriş atıksu karakteristiğini ciddi şekilde değiştirerek biyolojik arıtma ünitesinin arıtım performansını ve dolayısıyla çıkış suyu karakteristiğini olums...
SUDAN ANTİMON GİDERİMİ İÇİN FARKLI ADSORBAN MADDELERİN KULLANIMI
Dursun Balcı, Derya; Yücel, Özge(2017-12-31)
Antimon (Sb) içme sularında hem akut hem de kronik sağlık etkileri olan bir kirletici olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle birçok ülke içme suyundaki antimon konsantrasyonuyla ilgili limit değerleri koymuştur. Ülkemizde de İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında yönetmelik ile Antimon için üst limit değerini 0,005 mg/l olarak belirlenmiştir. Antimon alev geciktirici olarak yanmaz kıyafetlerin üretiminde, cam ve seramik sanayinde, kalay, kurşun gibi yumuşak elementlerin alaşımlarında, batarya ve plakalarında, bo...
Tıbbi İlaç Ve Kozmetik Ürünlerinin Dezenfeksiyon Sonrası Dezenfeksiyon Yan Ürünlerine Dönüşümü
Kaymak, Barış; Somun, Gökçe(2013-12-31)
Yasalar ile içme suyu konsantrasyonuna limitler getirilmiş olan temel trihalometan (THM), haloacetic asitler (HAA), chlorite ve bromate gibi yan ürünlerin dışında 600’ün üzerinde dezenfektasyon yan ürünü potansiyeli olan kimyasal vardır Bu çalışma bir grup endokrin bozucular ve tıbbi ilaç ve kozmetik ürünlerinin dezenfektasyon sonucu olusabilecek toksisite etkilerine ve potansiyel dezenfektasyon yan ürünü olan N-nitrosodimethylamine (NDMA) oluşumunu inceleyecektir. Araştırma kapsamında kullanılacak 8 endo...
Citation Formats
D. Dursun Balcı, H. E. Ünalan, R. Yüksel, and S. Özkul, “SUDAN İYONLARIN GİDERİLMESİ İÇİN KAPASİTİF DEİYONİZASYON YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62010.