Hide/Show Apps

Copula Yöntemi ile Karşılaştırmalı Kuraklık Analizi ve Kuraklık Tahminleri: Konya ili örneği

Bu çalışmada amaç, Konya ili istasyonları temel alınarak copula yöntemi yardımıyla karşılaştırmalı bir kuraklık analizi yapmaktır. Literatürde kullanılan bazı veri–güdümlü kuraklık indekslerinin yanı sıra, copulalar aracılığıyla her bir istasyon için copula tabanlı çok boyutlu yeni kuraklık indeksleri üretilerek, her bir istasyon için karşılaştırmalı kuraklık analizi yapılacak ve benzerlikler/farklılıklar proje sonunda ortaya konulacaktır. Performansı test edilen copula tabanlı kuraklık indeksi aracılığıyla, belli kuraklık özellikleri tanımlanacak ve bu değişkenler arasındaki ilişki yine çok boyutlu copulalar kullanılarak araştırılacaktır. Kurak dönemlerin özelliklerini belirleyen kuraklık süresi, kuraklık şiddeti ve iki kurak dönem arasında geçen süre, bu çalışmada özellikle üzerinde durulacak olan değişkenlerdir. Konya ili istasyonları bazında yapılacak olan karşılaştırmalı kuraklık analizi çalışmasının bir diğer parçası olarak, elde edilen anlamlı kuraklık indeksleri üzerinden, bölge için geleceğe yönelik kuraklık tahminleri yapılacaktır. Yapılacak olan tahminlerde kullanılmak üzere uzun yıllar iklim verileri, literatürde yer alan farklı stokastik süreçler ile elde edilecek ve veri-güdümlü makine öğrenimi modelleri yardımıyla ileriye dönük kuraklık tahmin çalışmaları gerçekleştirilecektir. Elde edilen bulguların, özellikle kuraklık özelinde kullanılması muhtemel alternatif sigorta ürünlerinin oluşumuna katkıda bulunması planlanmaktadır.