Copula Yöntemi ile Karşılaştırmalı Kuraklık Analizi ve Kuraklık Tahminleri: Konya ili örneği

2017-12-31
Bu çalışmada amaç, Konya ili istasyonları temel alınarak copula yöntemi yardımıyla karşılaştırmalı bir kuraklık analizi yapmaktır. Literatürde kullanılan bazı veri–güdümlü kuraklık indekslerinin yanı sıra, copulalar aracılığıyla her bir istasyon için copula tabanlı çok boyutlu yeni kuraklık indeksleri üretilerek, her bir istasyon için karşılaştırmalı kuraklık analizi yapılacak ve benzerlikler/farklılıklar proje sonunda ortaya konulacaktır. Performansı test edilen copula tabanlı kuraklık indeksi aracılığıyla, belli kuraklık özellikleri tanımlanacak ve bu değişkenler arasındaki ilişki yine çok boyutlu copulalar kullanılarak araştırılacaktır. Kurak dönemlerin özelliklerini belirleyen kuraklık süresi, kuraklık şiddeti ve iki kurak dönem arasında geçen süre, bu çalışmada özellikle üzerinde durulacak olan değişkenlerdir. Konya ili istasyonları bazında yapılacak olan karşılaştırmalı kuraklık analizi çalışmasının bir diğer parçası olarak, elde edilen anlamlı kuraklık indeksleri üzerinden, bölge için geleceğe yönelik kuraklık tahminleri yapılacaktır. Yapılacak olan tahminlerde kullanılmak üzere uzun yıllar iklim verileri, literatürde yer alan farklı stokastik süreçler ile elde edilecek ve veri-güdümlü makine öğrenimi modelleri yardımıyla ileriye dönük kuraklık tahmin çalışmaları gerçekleştirilecektir. Elde edilen bulguların, özellikle kuraklık özelinde kullanılması muhtemel alternatif sigorta ürünlerinin oluşumuna katkıda bulunması planlanmaktadır.

Suggestions

Kucuk hacimli orneklemlerde ikili regresyon model secim kriteri
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl(2016-12-31)
Bu projede amac,ikili regresyon (İR) analizinin model karsılastırma ve secme asamasinda, ozellikle de kucuk hacimli orneklemlerde kullanılacak, yeni bir yöntem gelistirmektir. AIC gibi yaygın olarak kullanılan bilgi bazli kriterlerin, farkli (dogrusal ve dogrusal olmayan/ sabit etkili veya rassal ya da karma etkili) İR modellerinin karsılastırılması ve uygun olanın secilmesinde ozellikle de orneklem hacminin kucuk oldugu veri kumelerinde, dogru İR modelini yakalamasında problemler oldugu gozlenmistir. Bu pr...
Türev Araçların Lévy Modeli Altında Monte Carlo Benzetimi ile Fiyatlandırılması
Uğur, Ömür; Tekin, Özge(2015-12-31)
Çalışma kapsamında Lévy modelleri altında karmaşık opsiyonların fiyatlandırılmasında Monte Carlo benzetimi kullanılarak MATLAB ile nesneye dayalı bir program oluşturulması amaçlanmaktadır. Programın nesneye dayalı olması programın daha sonra geliştirilebilmesi ve tüm programı değiştirmeden sadece istenilen kısımlarda ekleme/çıkartma yapılabilmesiyle programı esnek bir hale dönüştürmektedir. Böylece program ileride kullanılan opsiyonlar çeşitlendirilerek ya da farklı yöntemler eklenerek daha kapsamlı hale ge...
Levy Süreçlerinin Yörünge Özellikleri ve En Büyük Kayıp ve En Büyük Kazancın Birlikte Dağılımları
Vardar Acar, Ceren(2018-12-31)
Levy hareketi, doğadaki ve günlük yaşamdaki pek çok olgunun modellenmesine uygun bir stokastik süreçtir. Bu sürecin istatistiksel olarak uygun olduğu zaman dizileri, geniş bir zaman ölçek diliminde ani iniş çıkışlar gösterir. Levy süreçleri durağanlık ve bağımsızlık özelliğine sahip süreçlerdir. Bu model, fiyat dizilerinin özbenzerlik özelliğini karşılar ve bağımsızlık varsayımı altında kullanılır. Bu nedenle finans, Levy sürecinin hem uygulanabileceği, hem de bu sürecin kuramsal olarak da anlam ifade edece...
Yeni kurumsalcı örgüt kuramı perspektifinden ilköğretim örgütsel alanında yaşanan kurumsal değişim ve nedenleri
Eryılmaz , Mehmet Eymen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-12-1)
Bu çalışmada, son zamanlarda Türkiye’deki ilköğretim örgütleri arasında eğitim anlayışında zekâya ilişkin ortodoks bakış açısını baz alan davranışçı yaklaşımdan, çoklu zekâyı esas alan yapılandırmacı yani öğrenci merkezli yaklaşıma doğru yaşanan hareketlilik yeni kurumsalcı örgüt kuramı perspektifinden incelenmektedir. Çalışmanın gayesi, bahsedilen örgütsel alanda kurumsal bağlamda yaşanan bu hareketliliğin öncüllerine ışık tutmaktır. Bu doğrultuda çalışmada birebir-karma görüşmeler gerçekleştirilmiş ve eld...
Zamana Bağlı Değişen Emtia Fiyat İndeksi/İndeksleri Oluşturulması
Yozgatlıgil, Ceylan; İyigün, Cem(2017-12-31)
Son yıllarda, emtia fiyat hareketlerinin enflasyon ve büyüme gibi makro ölçekte ekonomik değişkenlerle karşılıklı etkileşimi para poltikaları yapıcıları tarafından dikkatle izlenmekte ve fiyat hareketleri istatistiksel analizlerle anlaşılmaya çalışılmaktadır. Mikro ölçekteyse, 2000 li yılların başından itibaren finansallaşmaya başlayan emtiaların ve fiyat hareketlerinin üretim ve yatırım faaliyetlerine doğrudan etkilerinin belirginleştiği bilinmektedir. Bu bağlamda; emtia fiyat dinamiklerinin nasıl şekillen...
Citation Formats
C. Yozgatlıgil and S. A. Kestel, “Copula Yöntemi ile Karşılaştırmalı Kuraklık Analizi ve Kuraklık Tahminleri: Konya ili örneği,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62115.