Beğeni Rejimlerinin Işık ve Aydınlatma Tüketimini Şekillendirmesi

2018-12-31
Mekanın, ev dekorasyonunun ve ev eşyasının tüketimi konusunda yakın zamanda yapılan çalışmalar tüketici tarafından verilen anlamların, mekanı ve eşyaları kullanış pratiklerinin, ve mekanın ve eşyaların yerleşimi ve kategorizasyonun esasında sosyal yaşantıyı desteklediğini, kimlikler ve sosyal düzenin kurulmasını sağladığını ortaya koymuştur (Arsel ve Bean 2013, Baba 2015, Epp ve Price 2008, 2010, Epp ve Velegati 2014, Moisio ve ark. 2013, Üstüner ve Holt 2010). Özellikle tüketim pratikleri, eşyalar ve söylemlerle oluşturdukları montajların (assemblage) bireysel tüketicinin kimliğini, ailenin kimliğini, aile içi ilişkileri, aile düzenini, annelik, babalık, kadınlık veya erkeklik gibi sosyal kategorileri ve rolleri şekillendirmesi veya simgelemesi Tüketim Kültürü Kuramı alanında çalışılmaktadır (Baba 2015, Epp ve Price 2008, 2010, Epp ve Velegati 2014, Moisio ve ark. 2013, Üstüner ve Holt 2010). Mekan tasarımı, ev dekorasyonu ve ev eşyası tüketiminde estetik anlayış beğeni rejimleri üzerinden oluşmaktadır (Arsel ve Bean 2013). Ancak mekanın ve evsel tüketimin yadsınamaz bir parçası olan ışık ve aydınlatma tüketimi olanca çıplaklığı ile ortadayken, çok sınırlı olarak çalışılmıştır. Bu çalışmada Türkiye bağlamında değişik beğeni rejimlerinin tanımladığı ışık tüketimini farklı tüketici grupları için anlamayı amaçlıyoruz.

Suggestions

İlişki Sürdürme Davranışları, İlişkisel Eşitlik, Evrensel Eşitlik ve İlişkilerde Takdir (Minnetkarlık) Ölçekleri’nin Türkçe Uyarlaması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Sümer, Zeynep(2016-12-31)
Bu araştırmanın amacı, İlişki Sürdürme Davranışları (Stafford, 2011), İlişkisel Eşitlik (Sabatelli & Cecil-Pigo, 1985), Evrensel Eşitlik (Sprecher, 1986) ve İlişkilerde Takdir (Minnetkarlık) Ölçekleri’nin (Amie Gordon, Impett, Kogan, Oveis ve Keltner, 2012) Türkçe uyarlamasını yapmak ve geçerlik ve güvenirliğine ilişkin kanıtları evli bireyler örnekleminde incelemektir.
BİREYLERİN FİNANSAL RİSK ALGILARI VE SİGORTA ALIM KARARLARININ İNCELENMESİ: ANKET ÇALIŞMASI
Özdemir, Özlem; Oran, Adil(2015-12-31)
Bu çalışmada finansal kararlardan biri olan sigorta alımı kararı ele alınmış ve bireylerin belli finansal riskleri (finansal kayıpları) nasıl algıladıklarını ve bu algıların zararı azaltma yöntemlerinden biri olarak kabul edilen sigorta alım kararını nasıl etkilediği incelenecektir.Bu çalışmanın literatürdeki diğer çalışmalardan en önemli farkı ise uygulamanın psikoloji ve ekonomi bilimlerini biraraya getiriyor olması çalışmaya disiplinler arası bir nitelik kazandırmaktadır. Bunun yanısıra finans alanında ü...
Beşeri ve Sosyal Bilim Araştırmalarına Temel Oluşturan Kavramların Öğretilmesi ve Öğrenilmesinde Video Teknolojilerinden Faydalanma
Avcı, Özgür(2018-12-31)
Her akademik düzeyden ve programdan öğrencinin, farklı teknik ve içeriksel özelliklere sahip (belgesel, dijital hikayeleme, animasyon, sanal oyunlar ve uygulamalar vb.) multimedya araçlarının öğretim faaliyetlerine entegre edilmesi sayesinde, birçok yönden çok daha verimli bir öğrenme süreci geçirdiğini biliyoruz: hatırlama, muhakeme ve problem çözme yeteneklerinin pekişmesi, tekrara dayalı öğrenme ihtiyacının etkili bir biçimde desteklenmesi, motivasyonun yükselmesi, öğrenmede otonominin artması gibi. Söz ...
Anne ve çocuk arasında geçmişe yönelik ve etkinlik sırasında yapılan konuşmaların çocuğun bellek gelişimine ve öğrenmesine etkisi: Kompost etkinliği örneği
Olgan, Refika(2017-12-31)
Araştırmanın amacı beraber yer aldıkları kompost ile ilgili etkinlikler sırasında ve sonrasında 60-66 aylık okul öncesi dönem çocukları ve anneleri arasında bu etkinlikler ile ilgili geçmişe yönelik konuşmaların çocukların toprağı, kompost döngüsünü ve sürdürülebilirliği öğrenme üzerine etkisinin incelenmesidir.
Fikri Mülkiyet Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması: Çatışma Eksenleri ve İmkanlar
Güneş, Şule(2014-12-31)
Sınai mülkiyet hakları ve telif hakları olarak iki genel kategori altında güvence altına alınan fikri mülkiyet hakları, gerek Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO-World Intellectual Property Organisation) sözleşmeleri sistemi, gerekse Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde yürütülen Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Andlaşması (TRIPS-Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) hükümleri ile uluslararası ekonomi hukukunun düzenleme alanına girmekte, bunun yanısıra devletlerin ikili ve bölgesel and...
Citation Formats
E. Karababa, “Beğeni Rejimlerinin Işık ve Aydınlatma Tüketimini Şekillendirmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62116.