DATÇA YARIMADASI GELENEKSEL MİMARİSİNİN İ.Ö. 4. YÜZYIL BURGAZ (PALAIA KNIDOS) YERLEŞİMİ YORUMUNA KATKISI

2017-12-31
İ.Ö. 5. ve 4. Yüzyıllara tarihlendirilen Datça/Burgaz yerleşiminde yapılan kazılar Klasik dönem yerleşimi konut ve kamusal alanları ile büyük ölçüde ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalar sonucu ortaya çıkan mimarinin Datça yarımadasındaki köy ve kırsal alan yerleşimlerinde görülen yerel mimari ile karşılaştırılması ve elde edilen verilerin Burgaz yerleşiminde sadece temel kısımlarını bulabildiğimiz yapıların yorumuna katkı sağlanması amaçlanmaktadır.. Ayrıca bu çalışmayla Klasik Dönem yerleşimi ile köy ve kırsal alan yerleşimleri arasında mimari açıdan kültürel devamlılığın olup olmadığı sorgulanacaktır. Bu çalışma temelde etnoarkeolojik bir çalışma olup, yarımadada yer alan mimari yapılar ile İ.Ö. 5. ve 4. Yüzyıllarda yerleşim görmüş olan Burgaz yerleşiminin mimari yapıları arasında paralellikler kurarak Klasik Dönem yerleşimin mimarisinin yorumlanmasına dayanmaktadır.

Suggestions

Çalışanlarının Biyografilerinden ODTÜ Tarihi Sözlü-Tarih Çalışması.
Zırh, Besim Can(2016-12-31)
ODTÜ’nün 60. Yılı kapsamında ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğrencileriyle birlikte çalışanlarıyla gerçekleştirilecek sözlü-tarih çalışmasıyla bir kurum olarak ODTÜ tarihçesinin yazılması.
1980 Sonrası Feminist Hareketin Kimlik Talebi
Mücen, Barış(2015-12-31)
Ektedir
KIZILAY VE KIZILHAÇ BELGELERİ IŞIĞINDA BALKAN SAVAŞLARI ve I. DÜNYA SAVAŞI’NDA ESİRLER SORUNU
Akgün, Saadet Seçil; Aygül, Ceren; Şeker, Nesim(2013-12-31)
Balkan Savaşları (1912-1913) ve I. Dünya Savaşı (1914- 1918) Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan coğrafyada yer alan ülkelerin 20. Yüzyıl sınırlarının belirlenmesinde olduğu kadar demografik yapılarının şekillenmesinde belirleyici bir rol oynamış gelişmelerdir. Bu savaşların söz konusu bölgeler üzerindeki etkisi, siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel yönler düşünüldüğünde, ilerleyen yıllarda da bütün dünya ülkeleri tarafından ilgiyle izlenmiş, her biri hakkında türlü araştırmalar yapılmıştır. Bununla birlikte, b...
İmpuls İçeren Diferansiyel Denklemlerin Kalitatif İncelenmesi
Zafer, Ağacık(2011-12-31)
A.) Amaç ve gerekçe: İmpuls içeren denklemler diferansiyel denklemlerin önemli konularından biridir. Süreksiz dinamik sistemlerde karşılaşılan modellerin çoğunluğu bu tiptendir. Çözümlerinin yeterince düzgün olmaması nedeniyle impuls içeren denklemlerin kalitatif olarak incelenmesi impuls içermeyen denklemlere göre daha zordur. Projedeki amacımız teorik olarak elde edilecek olan sonuçları nümerik olarak desteklemektir. Ayrica, nümerik çalışmalar teorik çalışmalarımıza da ışık tutacaktır. Projedeki...
BECK DEPRESYON ENVANTERİ II’NİN TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Canel Çınarbaş, Deniz; Bozo Özen, Özlem(2017-12-31)
Beck Depresyon Envanteri'nin ikinci versiyonu (BDE-II; Beck, Steer, & Brown, 1996) yıllardır İngilizce literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ölçek Türkçe'ye de çevrilmiş, kültürler-arası çalışmalarda yapısal eşitliği ve madde eşitliği incelenmiştir (Canel-Çınarbaş, Cui, & Lauridsen, 2011). Ancak, bu ölçeğin Türkçe'sinin geçerlik ve güvenirliği araştırılmadığından halen Türkçe literatürde kullanılamamaktadır. Bu araştırmanın amacı BDI-II'nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir...
Citation Formats
F. Gökce, E. Sevimli, İ. Sakarya, and N. Atıcı, “DATÇA YARIMADASI GELENEKSEL MİMARİSİNİN İ.Ö. 4. YÜZYIL BURGAZ (PALAIA KNIDOS) YERLEŞİMİ YORUMUNA KATKISI,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62121.