BECK DEPRESYON ENVANTERİ II’NİN TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

2017-12-31
Beck Depresyon Envanteri'nin ikinci versiyonu (BDE-II; Beck, Steer, & Brown, 1996) yıllardır İngilizce literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ölçek Türkçe'ye de çevrilmiş, kültürler-arası çalışmalarda yapısal eşitliği ve madde eşitliği incelenmiştir (Canel-Çınarbaş, Cui, & Lauridsen, 2011). Ancak, bu ölçeğin Türkçe'sinin geçerlik ve güvenirliği araştırılmadığından halen Türkçe literatürde kullanılamamaktadır. Bu araştırmanın amacı BDI-II'nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Depresyon Türkiye'de de, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi, yaygın olarak görülen bir psikolojik sorundur (American Psychiatric Association, 1994; World Health Organization, 1983). Beck Depresyon Envanteri de depresyonun ölçümünde yaygın olarak kullanılan ölçeklerden biridir. Türkiye'de halen kullanılan BDE versiyonu, Beck Depresyon Envanteri'nin eski bir versiyonu olup, Hisli tarafından 1988'de Türkçe'ye çevrilmiştir. BDE-II'nin, yani BDE'nin en yeni versiyonunun Türkçe'ye kazandırılması hem bu tür psikolojik sorunlar yaşayan bireylere hem de bu alanda araştırma yapan psikologlara faydalı olacaktır.

Suggestions

Türkiye'de Eğitim ile ilgili Politika Değişikliklerinde Rastgele Kontrollü Deneylerin Kullanılması
Derin Güre, Pınar(2016-12-31)
Türkiye'de Eğitim ile ilgili Politika Değişikliklerinde Rastgele Kontrollü Deneylerin Kullanılması
Uzman-temelli geribildirime dayalı metodlarla öğretmen adaylarının sınıf yönetimi konusundaki bilgi beceri ve yaklaşımlarının geliştirilmesi
Gökalp, Gökçe; Kaya Kaşıkcı, Sevgi(2018-12-31)
Kampüslerarası bu projenin amacı, Türkiye'de farklı sınıf ortamlarında çekilen videoları, uzman odaklı eğitimin (expertise-based training; XBT) bir türü olan uzman temelli geri-bildirim yaklaşımı doğrultusunda geliştirmektir. Bu proje’de daha önce Ankara kampüsünde benim yürüttüğüm bir BAP projesi kapsamında farklı okullarda çekilen videolar; eğitim bilimciler, alan eğitimcileri, ve tecrübeli öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panel, yine aynı katılımcılarla gerçekleştirilecek bireysel görüşmeler...
Avrupa Birliği Ve Ortadoğu İlişkilerinde Süreklilik Ve Değişim Ekonomik Kriz, Kalkınma Ve Demokrasi Yardımları.
Tür Küçükkaya, Özlem(2013-12-31)
Bu araştırma, Avrupa Birliği'nin özellikle 2008-2009 ekonomik krizi sonrası Ortadoğu bölgesindeki rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Bilindiği gibi, Avrupa Birliği'nin Ortadoğu bölgesine karşı birleşik, tek bir politikası olduğunu söylemek zordur. Bunun yerine, AB'nin Ortadoğu'nun alt-bölgelerine, belirli ülkelerine ve bazı temel konularına yönelik içiçe geçmiş bir dizi siyasi girişiminden bahsedilebilir. AB'nin bölgeyle olan ‘dış ilişkileri' beş temel başlık altında toplanabilir: Avrupa-Akdeniz ilişki...
ÖYP Üniversiteleri Eğitim Fakülteleri ile Çevre Okuryazarlığı İşbirliği
Teksöz, Gaye; Gök, Gülsüm; Cengizoğlu, Seçil; Öztürk, Nilay; Sicim, Berna; Şahin, Elvan; Balgalmış, Esra; Mehmetlioğlu Demirkıran, Deniz; Şahin, İkbal Tuba; Alıcı, Şule; Karaaslan Semiz, Güliz; Yerdelen, Sündüs; İler, Celal; Yılmaz Yendi, Bahar; Sak, Ramazan; Yılmaz, Simge(2013-12-31)
Projenin hedefi, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamındaki 18 üniversite ile işbirliği yaparak söz konusu üniversitelerin eğitim fakülteleri öğrencilerinin çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, ODTÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde ÖYP kapsamında Yüksek Lisans veya Doktora yapmakta olan 20 araştırma görevlisi aracılığı ile, ÖYP üniversiteleri ile iletişim kurulmuş, izinler alınmıştır. Proje, 18 üniversitenin Eğitim Fakültelerinde öğrenci olan öğretmen adaylarının çev...
Çok Boyutlu Duygusal İstismar Ölçeği’nin Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Sümer, Zeynep(2013-12-28)
Flört şiddeti söz konusu olduğunda kullanılan en yaygın ölçeklerden biri olan Çatışma Yöntemleri Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu (Straus, Hamby, Boney-McCoy ve Sugarman, 1996) psikolojik şiddetin ölçülmesinde eksik kalmaktadır. Ölçek fiziksel şiddeti ölçmek üzere geliştirilmiş, flört şiddetinin tek boyutlu değil çok boyutlu bir kavram olduğu (cinsel ve psikolojik boyut) eleştirileri üzerine yeniden gözden geçirilmiş ve eklemeler yapılmıştır. Ancak eklenen psikolojik ve cinsel şiddet boyutları, bu kavramları ...
Citation Formats
D. Canel Çınarbaş and Ö. Bozo Özen, “BECK DEPRESYON ENVANTERİ II’NİN TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62107.