Hide/Show Apps

Optimal Finansal Yapı ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Analizi

Finansal yapı; bir ekonomide işleyen finansal kurum ve piyasaların karışımı ve söz konusu ekonomi için göreceli önemleridir. Ülkelerin finansal yapıları ile ekonomik büyümeleri arasındaki ilişki uzun yıllardır araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Bu projede finansal sistemin yapısı ele alınacaktır. Mevcut literatürde çeşitli finansal yapıların ekonomik büyümeyi desteklemeleri açısından güçlü ve zayıf yönleri konusunda ortak bir görüşe varılamamıştır. Son yıllarda her ekonomi için farklı bir optimal finansal yapının varlığı, finansal yapıların ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre nasıl farklılaştığı ve ekonomik büyümeye etkileri sorgulanmaya başlanmıştır. Bu projede güncel literatürün önerilerinden yola çıkılarak Türkiye’de hem finansal yapıların ekonomik büyümeye olan etkileri, hem de ekonomik büyüme seviyesinin finansal yapılar üzerindeki etkileri araştırılacaktır. Türkiye’de mevcut finansal yapı nedir ve ekonomik büyümeye etkileri nelerdir? Finansal yapı ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi nedir ve bu nedensellik ilişkisi hangi yöndedir? Türkiye’de olması gereken optimal finansal yapı nedir ve mevcut yapı ile olan yakınlığı ya da uzaklığı ne ölçüdedir? Mevcut yapı ile optimal yapı arasındaki farklar reel ekonomiyi ne şekilde etkilemektedir? Bu projede yukarıdaki sorulara güncel veri ve ekonometrik metodlar kullanılarak cevap verilmeye çalışılacaktır. Araştırma sonuçlarının literatüre önemli katkıda bulunacağı düşünülmektedir.