Optimal Finansal Yapı ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Analizi

2018-12-31
Finansal yapı; bir ekonomide işleyen finansal kurum ve piyasaların karışımı ve söz konusu ekonomi için göreceli önemleridir. Ülkelerin finansal yapıları ile ekonomik büyümeleri arasındaki ilişki uzun yıllardır araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Bu projede finansal sistemin yapısı ele alınacaktır. Mevcut literatürde çeşitli finansal yapıların ekonomik büyümeyi desteklemeleri açısından güçlü ve zayıf yönleri konusunda ortak bir görüşe varılamamıştır. Son yıllarda her ekonomi için farklı bir optimal finansal yapının varlığı, finansal yapıların ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre nasıl farklılaştığı ve ekonomik büyümeye etkileri sorgulanmaya başlanmıştır. Bu projede güncel literatürün önerilerinden yola çıkılarak Türkiye’de hem finansal yapıların ekonomik büyümeye olan etkileri, hem de ekonomik büyüme seviyesinin finansal yapılar üzerindeki etkileri araştırılacaktır. Türkiye’de mevcut finansal yapı nedir ve ekonomik büyümeye etkileri nelerdir? Finansal yapı ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi nedir ve bu nedensellik ilişkisi hangi yöndedir? Türkiye’de olması gereken optimal finansal yapı nedir ve mevcut yapı ile olan yakınlığı ya da uzaklığı ne ölçüdedir? Mevcut yapı ile optimal yapı arasındaki farklar reel ekonomiyi ne şekilde etkilemektedir? Bu projede yukarıdaki sorulara güncel veri ve ekonometrik metodlar kullanılarak cevap verilmeye çalışılacaktır. Araştırma sonuçlarının literatüre önemli katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Suggestions

Orta Karadeniz'de Yaylacılık
Pişkin, Evangelia; Köksal, Serhat; Süer, Selin(2018-12-31)
Bu projenin genel amacı; Orta Karadeniz Bölgesi’nde yaylacılığın tarihini, hem geleneksel zooarkeolojik yöntemleri hem de son yıllarda arkeolojide kullanımı artan bir analitik yöntem olan izotop analizi metodunu kullanarak araştırmaktır. Böylece tarihsel süreç içerisinde bu alanlarda yaylacılığın gerçekten ne zaman yapılmaya başlandığına ve yaylacılığın nasıl yapıldığına ilişkin sorular cevaplanmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda; bu proje Türkiye’de arkeoloji alanındaki izotop analizlerinin kullanımının yayg...
FTMM Mesleki Karmaşıklığa İlgi Envanterinin Çalışan Örnekleminde Geçerliği
Toker, Yonca(2017-12-31)
Önerilen projenin amacı; fen bilimleri, teknoloji, matematik ve mühendislik (FTMM) alanlarında mesleki karmaşıklık düzeyine ilgiyi ölçen ve önerilen projenin yürütücüsü tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) geliştirilmiş (Toker, 2010) ve geçerliği hem ABD’de (Toker ve Ackerman, 2012) hem de Türkiye’de (Toker ve Gültas, 2016) Üniversite öğrencileri arasında desteklenmiş olan FTMM Mesleki Karmaşıklık Düzeyine İlgi (STEM Interest Complexity) envanterinin çalışan yetişkinlerden oluşan örneklemlerde g...
2000'li Yıllarda Türkiye'de Kömür Madenciliğinin Ekonomi Politiği: Soma Havzası Örneği
Yalman, Osman Galip; Çelik, Coşku(2016-12-31)
Enerji sektörünün yapısı devlet, sermaye ve emek arasında özel bir ilişki biçimine işaret etmektedir. Neoliberal dönüşüme, ve özellikle özelleştirme uygulamalarına, paralel olarak enerji politikaları kamu politikalarının gündeminden çıkarılmış özel sektör yatırımları teşvik edilmeye başlanmıştır. Sonuç olarak, enerji sektörü üretken sermaye oluşumu için önemli bir girdi haline gelmiştir. Ayrıca, bu süreç doğal alanların sermaye birikimi için kullanılmasına işaret ettiği ölçüde, bu alanlardaki sınıfsal yapıy...
Ekonomik Büyüme, Tasarruflar Ve Reel Döviz Kuru.
Özmen, Erdal(2013-12-31)
Bu projede reel döviz kuru ekonomik büyüme ilişkisinde tasarrufların rolü incelenecektir. İktisat yazınında bugüne kadar yapılan çalışmalarda, reel döviz kurundaki değişmelerin ekonomik büyümeyi hangi yönde etkilediği konusunda yapılan çalışmalar henüz net bir sonuca ulaşabilmiş değildir. Özellikle bu etkinin hangi kanallarla oluştuğu konusu üzerinde yapılmış yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada panel veri ekonometrik yöntemi kullanılacaktır. Ekonometrik analiz sonucunda devalüasyonun ekono...
Erken Çocukluk Döneminde Aktif Öğrenme Ortamlarının Yaratılması
Sevimli Çelik, Serap; Demircan, Hasibe Özlen(2018-12-31)
Bilgisayar, video oyunları, televizyon, apartman hayatı ve okula servis ile ulaşım sonucunda aktif olmayan bir yaşam biçimi sürdüren günümüz çocukları için okul öncesi eğitim kurumları günlük hareketi desteklemede önemli bir role sahiptir. Okul ortamında fiziksel gelişimi desteklenen çocukların ileriki yaşamlarında fiziksel olarak daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri ve spora katılımlarının hareketsiz bir yaşam sürdüren çocuklara oranla daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Gallahue & Ozmun, 2006)....
Citation Formats
İ. Şendeniz Yüncü, “Optimal Finansal Yapı ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Analizi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62161.