İki ve Dört Çinko(II)-Bisdipikolilamin Kompleksi Taşıyan Porfirin Türevlerine Yönelik Sentetik Çalışmalar

2018-12-31
Bu projenin amacı çinko(II)-bisdipikolilamin kompleksi (Zn2BDPA) temelli bakteriyel hedefleme grupları ile singlet oksijen oluşturan porfirin türevlerini birleştirip hedeflenebilir antibakteriyel fotodinamik terapi ajanları geliştirmektir. Daha önceki çalışmalarımızda 1 adet Zn2BDPA kompleksi taşıyan porfirin türevlerini sentezleme konusunda başarılı olmuştuk. Bu projede amacımız 2 veya 4 adet Zn2BDPA kompleksi taşıyan porfirin türevlerinin sentezlenmesidir. Daha çok sayıda Zn2BDPA kompleksi taşıyan porfirin türevlerinin suda çözünürlüklerinin ve bakteriyel hücre duvarlarına ve zarlarına karşı afinitelerinin daha yüksek olacağını beklemekteyiz. Sentetik çalışmaların sonunda elde edilecek Zn2BDPA-porfirin konjugatlarının yapısal ve fotofiziksel karakterizasyonlarının yapılması hedeflenmektedir.

Suggestions

Bazik koşullarda N-(5-arilpenta-2,4-diinil)-β-enaminon bileşiklerinin halkalaşma tepkimelerinin araştırılması
Zora, Metin; Özçubukçu, Salih; Doğan, Özdemir; Tanyeli, Cihangir; Yılmaz, Elif Serel; Akdağ, Akın; Türkyılmaz, Serhan; Günbaş, Emrullah Görkem(2018-12-31)
Bu projede N-(5-arilpenta-2,4-diinil)-β-enaminon bileşiklerinin baz ortamında halkalaşma tepkimelerini araştırılacaktır. Tepkimeler bazik ortamda gerçekleştirileceğinden kapanmalar nükleofilik halkalaşma ile olacaktır. Bu tepkimelerde 5-ekzo-dig halkalaşması ile 4-proparjil-1H-pirol ve/veya 6-endo-dig halkalaşması ile 4-alkinilpiridin türevlerinin oluşması beklenmektedir. Gerek pirol gerekse de piridin türevleri tıbbi kimyada oldukça önemli bileşiklerdir. Yapılan çalışmaların ışığı altında bu bileşiklerin a...
ORGANİK ELEKTRONİK ALANI İÇİN YENİ BİR YAPITAŞININ TASARIMI VE SENTEZİ
Günbaş, Emrullah Görkem; Akdağ, Akın; Zora, Metin; Özçubukçu, Salih; Doğan, Özdemir; Tanyeli, Cihangir(2017-12-31)
Proje de tiyofen içeren özgün bir donör malzemenin çok basamaklı organik sentez yöntemleriyle bir araya getirilmesi, kimyasal ve elektrokimyasal yöntemlerle polimerleştirilmesi ve polimerin elektronik özelliklerinin incelenmesi hedeflenmektedir. Bu yapıya olan ilgi, molekülün literatürde EDOT olarak bilinen bileşik ile gösterdiği benzerlikten kaynaklanmaktadır. EDOT kullanılarak özel yöntemlerle elde edilen polimer, PEDOT, yüksek iletkenliğe sahiptir ve sayısız uygulama alanı bulunmaktadır. Bu alanlar arası...
INSÜLİN YÜKLÜ GIDA POLİMERİ BAZLI HİDROJELLERİN TASARIM VE KARAKTERİZASYONU
Öztop, Halil Mecit; Mert, Behiç(2017-12-31)
Terapötik proteinler kontrollü salınım gerektiren bileşenler arasındadır ve ağız yoluyla iletiminde bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. . Kandaki şeker seviyesini ayarlayan hormon olan insülin de bu proteinlerden biri olup ağız yoluyla alımında sıkıntılar yaşanmaktadır ve ilaç sektöründe hala bu alanda bir açık bulunmaktadır. Doğal ya da sentetik polimerler, ağız yoluyla insülin alımını sağlamak amaçlı insülin salınım sistemleri geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada farklı polimer konsantrasyonları...
İki Farklı Tip Tlr9 Agonisti İle Uyarılan Hücrelerde Etkinleşen Sinyal İletim Yolakla
Gürsel, Mayda(2011-12-31)
Bu projede CAL-1 insan plazmasitoid dendritik hücre hattı kullanılarak iki farklı tip CpG ODN ile (K ve D tipleri, Bkz Tablo I) hücreler uyarılacak, bu hücrelerdeki sinyal ileti yolaklarında rol alan transkripsiyon faktörleri florokromla (Alexa flor488, fikoeritrin gibi) işaretli antikorlar yardımıyla incelenecektir. Kısaca, bu hücrelerin yüzeyi önce i) bu hücrelere spesifik olan anti-BDCA-2 ve anti- CD123 florokromlu antikorlarla boyanacak, ii) hücreler permiabilize edildikten sonra hücre içi değişik trans...
Fonksiyonel Kağıt Üretiminde Kullanılmak Üzere Kapsaisin ve Zeytin Yaprağı Özütü ile Yüklenmiş Nano Emülsiyonların Tasarlanması
Öztop, Halil Mecit; Şibil, Yeşim(2016-12-31)
Tıp, ilaç ve gıda endüstrisinde kullanımı artan nanoemülsiyonlar, fonksiyonel özellik gösteren bileşenleri enkapsüle ederek bu bileşenlerin etkili ve kontrollü salınımını, daha yüksek antimikrobiyel aktiviteye sahip olmalarını ve biyoyararlılıklarının artmasını sağlamaktadır. Nanoemülsiyonların artırılmış antimikrobiyel özelliğinden yararlanarak yenilebilir biyofilm, gıdaya uygun paketleme materyalleri, sürfektanlar, dezenfektanlar ve dayanıklı fonksiyonel içecekler üretmek mümkün olabilmektedir. Önerilen p...
Citation Formats
S. Türkyılmaz, “İki ve Dört Çinko(II)-Bisdipikolilamin Kompleksi Taşıyan Porfirin Türevlerine Yönelik Sentetik Çalışmalar,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62164.