Türkiye’deki Silahlı Çatışmanın Eğitimsel Erişime Etkileri: Bir Nesil Analizi

Download
2012-8-1
Berker, Ali
Bu çalışma, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan Kürt sorununun bir sonucu olarak ortaya çıkan ve yaklaşık son 30 yıldır devam eden silahlı çatışmanın eğitimsel erişime etkisini incelemektedir. Türkiye’deki silahlı çatışmanın etkilerinin incelenmesinde ortaya çıkabilecek ekonometrik problemlerin üstesinden gelebilmek amacıyla farkların-farkı (F-F) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem çerçevesinde, çatışma ortamına maruz kalmadaki iller ve kuşaklar arasında gerçekleşen değişkenlik kullanılarak çatışmanın eğitimsel erişime etkileri tahmin edilmiştir. Çalışmanın bulguları, çatışmaya maruz kalmanın etkilerinin eğitimsel erişimin düzeyine göre değiştiğini işaret etmektedir. Çatışmaya maruz kalmanın ilkokulu bitirme oranını pozitif olarak etkilediği gözlemlenirken, ortaokul ve liseyi bitirme oranlarını negatif olarak değiştirdiği belirlenmiştir. Ayrıca tahmin edilen negatif etkilerin kadınlar, çatışma ortamına daha uzun süre maruz kalanlar ve tarihsel olarak Kürt nüfusun yoğun olduğu iller için daha güçlü şekilde gerçekleştiğini gösteren bulgular elde edilmiştir.

Suggestions

Türkiye'deki Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Projeler Bazında Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Ersoy, Melih; Poyraz, Ufuk(2015-12-31)
Bu çalışma, Türkiye genelinde, 2000-2013 yılları arasındaki kentsel dönüşüm proje bazlı verilerinin elde edilmesi sonucunda hem görgül olarak hem de kuramsal olarak kentsel dönüşüm alanında bilgi üretmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, öncelikli olarak Türkiye genelindeki projeler taranarak bir bilgi bankası oluşturulacak daha sonra burada çekilecek örneklerle konu derinlemesine incelenecektir.
Türkiye'deki UNESCO Dünya Miras Alanlarının Maruz Kaldığı Doğal ve İnsan Kaynaklı Tehlikelerin Mekansallaştırıması
Şenol Balaban, Meltem; Uluç, Aynur(2018-12-31)
Küreselleşmeyle birlikte kültürel miras alanlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeler artmakta ve çeşitlenmektedir. Bu nedenle hassas ve özgün olan bu alanlar geri dönüşü olmayan zararlar görmekte, kimi zaman da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. UNESCO Dünya Miras Alanları’nın gerek ulusal ölçekte sosyal, ekonomik ve kültürel değere sahip olmaları, gerekse Dünya Mirası olarak ilan edilmeleriyle uluslararası ölçekte öneme sahip olmaları, bu alanların özgün değerleriyle birlikte korunmasını ve g...
Türkiye’de bütçe harcamaları: Farklı dağılımların ekonomik büyümeye etkisi
Özlale, Ümit; Yüksel, Mustafa Kerem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6)
Bu çalışma, Türkiye'nin 2001 krizi sonrasında uyguladığı maliye politikasına bütçe harcamaları perspektifinden baktıktan sonra, kamu harcamalarının büyümeye katkısını, dinamik bir model çerçevesinde incelenmektedir. Sonuçlar, 2001 sonrasında izlenen maliye politikasının bütçe disiplini üzerindeki olumlu etkilerini göstermekle beraber, son dönemde bütçenin harcama katılığında ve yapısal bütçe dengesinde bazı olumsuzlukları da tartışmaya açmaktadır. Bununla beraber, kamunun üretimi arttıracak altyapı yat...
Affetme arttırılabilinir mi? : Affetmeyi geliştirme grubu
Bugay Tuna, Aslı; Demir, Ayhan Gürbüz (2012-01-01)
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kendilerini ve başkalarını affetmelerini geliştirmeye yönelik olarak oluşturulan grupla psikolojik danışma programının etkililiğini test etmektir. Araştırma; 8’i deney, 8’i kontrol grubunda olmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde değişik bölüm ve sınıflarda eğitim gören toplam 16 öğrenciyle yürütülmüştür. Deney grubundaki öğrencilere 5 hafta süre ile haftada bir kez olmak üzere 90 dakikalık oturumlarla Enright’ın (1996) Affetme Süreç Modeli esas alınara...
Türkiye’de Nüfusun Mekansal Dağılımında Yaşanan Gelişmeler (1935-2000)
Tekeli, İlhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2005-3-2)
Bu yazıda Türkiye’de nüfusun mekansal dağılımının 1935-2000 yılları arasındaki değişme süreci, değişik teknikler kullanılarak betimlenmeye çalışılacaktır. Bu betimleme için geliştirilecek grafiklerin, göstergelerin yorumlanması ise bu çalışmayı salt bir betimleme olmanın ötesine geçirerek ona analitik ve normatif nitelikler kazandırabilecektir (2). Bir ülkenin nüfusu demografik, ekonomik ve siyasal süreçler sonucunda o ülke mekanı üzerinde sürekli olarak yeniden dağılmaktadır. Bu nedenle, değişik yıllara il...
Citation Formats
A. Berker, “Türkiye’deki Silahlı Çatışmanın Eğitimsel Erişime Etkileri: Bir Nesil Analizi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 39, no. 2, pp. 197–235, 2012, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/433.