Evlilik Doyumunda Öznel İyi Olma: Yaşam Doyumu ve İyimserliğin Rolü

2018-01-01
Bireylerin yaşamlarında evlilik, iş gibi temel yaşam olayları oldukça mühimdir. Bu ögelerin kalitesi bireylerin yaşamdan aldıkları doyumu etkilemekteyken; bireylerin sahip oldukları bir kişilik özelliği olan iyimserlik düzeyleri ise bu yaşam ögelerinden alabilecekleri doyum düzeyini etkileyebilmektedir. Bu nedenle bu kavramların birbirleri ile olan ilişkisini irdelemek alan yazına önemli katkılar sağlayabilecektir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı yaşam doyumu ve iyimserlik değişkenlerinin evli bireylerin evlilik doyum düzeylerini ne derecede yordadığını belirlemektir. Araştırmaya Ankara ilinde ikamet eden, gönüllü olan, en az lise mezunu ve gelir getiren bir işte çalışan evli bireyler dahil olmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu; 276 (% 50.3) kadın ve 273 (% 49.7) erkek olmak üzere toplam 549 evli birey oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak; bireylerin evlilik doyum düzeylerini belirleyebilmek amacıyla Evlilik Yaşam Ölçeği, yaşam doyum düzeylerini belirleyebilmek için Yaşam Doyum Ölçeği, iyimserlik düzeylerini belirleyebilmek için Yaşam Yönelim Testi ile sosyo demografik değişkenlere ilişkin bilgi toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmada toplanan veriler; Aşamalı Regresyon tekniği ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; yaşam doyumu ve iyimserlik değişkenlerinin evlilik doyumunu manidar olarak yordadığı bulunmuştur.
Journal of Turkish Studies

Suggestions

Mutluluğun Empati, Affetme ve Yaşam Doyumu Arasındaki Aracı Rolü: Bir Yol Analizi
Kaya, Özgür Salih (2019-06-01)
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin empatik eğilimleriyle yaşam doyumu ve affetme düzeyleri arasındaki ilişkide mutluluğun aracılık rolünün olup olmadığını saptamaktır. Araştırma ilişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın verileri 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 209 kız, 142 erkek olmak üzere toplam 351 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.3’tür. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Toronto Empati Ölç...
İşe Bağlılığın Yaşam Doyumuna Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
Bıyık, Yunus (2017-12-24)
Bu çalışmanın amacı banka çalışanları örnekleminde işe bağlılığın yaşam doyumu üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmaya bir bankanın Ankara İli Yenimahalle İlçesindeki şubelerinde çalışan toplam 187 personel katılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre işe bağlılık ile yaşam doyumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bununla beraber işe bağlılığın yaşam doyumu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu ve %19 oranında açıklayıcı olduğu görülmektedir
Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinden Sınır (Borderline) Kişilik Örüntüsüne Bakış: Vaka Örneği ile Temel Savunma Mekanizmalarının Yorumlanması
Akyüz Yılmaz, Cansu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-10-22)
Nesne ilişkileri kuramı, erken dönem çocukluk yaşantılarında deneyimlenen ikili ilişkilerin içselleştirilmiş nesnelerle olan bağını incelemektedir. Otto Kernberg, nesne ilişkileri kuramcılarındandır ve sınır hastalarla alakalı pek çok çalışma yapmıştır. Özellikle sınır kişilik örüntüsünün yapısı ve terapi süreci hakkında yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiştir. Sınır hastaların kendilik ve nesne tasarımlarının libidinal ve oral agresif kaynaklardan beslendiğini ve bütünleştirilemediğini belirtmiştir. Sın...
A post-pandemic reassessment of the New Urbanism principles
Kaya, Yasin Yağız; Akkar Ercan, Z. Müge; Department of City and Regional Planning (2021-12-09)
To live and take shelter, creating a physical environment for human beings first started with carving and then continued with the learning of constructing and building. These constructed physical environments expanded over time according to the needs and ultimately became cities. Several factors affect the physical forms of the cities. Some of these factors are directly related to human decisions, while others are independent of people. In history, cities and urban space design have continuously changed and...
Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinden Borderline (Sınır) Kişilik Örgütlenmesine Bakış: Vaka Örneği ile Psikoterapi Sürecinin Yorumlanması
Gündoğan, Hande (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-6-1)
Borderline (sınır) kişilik örgütlenmesi, kimlik dağılması (tutarsız ve çelişkili benlik ve öteki algısı), ilkel savunmaların kullanılması (çoğunlukla bölme [splitting] ve yansıtmalı özdeşim [projective identification]) ve gerçeği değerlendirme yetisinde e ksiklikler ile karakterize olan güçsüz benliğin yer aldığı kişilik örgütlenmesi olarak tanımlanmaktadır. 32 yaşında bekar ve çalışan bir kadın olan Beril M.’nin başvuru nedenleri ve terapi sürecinde gündem olan şikayetleri dayanak alınarak tanımlama do...
Citation Formats
P. Çağ, “Evlilik Doyumunda Öznel İyi Olma: Yaşam Doyumu ve İyimserliğin Rolü,” Journal of Turkish Studies, pp. 203–224, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69370.