Lisansüstü öğrenciler arasında yapılan çevrimiçi akran mentorluğun sürdürülebilirliğini etkileyen unsurlar

2019-09-01
Can, Gülfidan
Uzun, Yıldız
Nalça, Ceylan
Böğürcü, Ceylin
Bu katılımcı eylem araştırmasının amacı lisansüstü öğrenciler arasında yapılan metin tabanlı çevrimiçi akran mentorluğun sürdürülebilirliğini etkileyen unsurları incelemektir. Çalışmada üç hafta boyunca sadece metin tabanlı sohbet uygulamaları kullanılarak 13 lisansüstü öğrenci ve bir öğretim üyesi ile çevrimiçi akran mentorluk programı yürütülmüştür. Veri kaynakları yansıma raporları, yansıma formları, odak grup görüşmeleri ve çevrimiçi sohbet kayıtlarıdır. Katılımcıların çevrimiçi akran mentorluğa devam edip etmedikleri konusunda bilgi almak için altı ay sonra tekrar veri toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından birbirinden bağımsız bir şekilde yürütülen ve karşılaştırılan içerik analizi sonuçları tutarlı bulunmuştur. Çevrimiçi metin tabanlı akran mentorluk programının sürdürülebilirliğini etkileyen üç ana unsur mentorluk işlevleri, program organizasyonu ve mentor özellikleridir. Sürdürülebilirlik için akran mentorların akademik ve psikososyal açıdan karşılıklı destek vermesi, akranlar arası uyum sağlanması ve lisansüstü öğrencilerin akran mentorluk sürecini kendi aralarında düzenleyebilmeleri için program organizasyonunun giderek esnekleştirilen bir yapıda olması gereklidir. Ayrıca, mentorluk becerilerinin ve çevrimiçi akran mentorluğa karşı olumlu tutumların gelişebilmesi için lisansüstü öğrencilere ve öğretim üyelerine eğitim sağlanması önemlidir
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Lisansüstü Öğrencilerinin Eş Seçimini Etkileyen ve Sınırlandıran Görüş ve İnançları
SANCAK AYDIN, GÖKÇE; Demir, Ayhan Gürbüz (2017-12-01)
Bu çalışmada, eş seçiminde etkili olan görüş ve olumsuz inançların anlaşılmasının yanı sıra evliliğe yönelik sınırlayıcı inançların da anlaşılması amaçlanmıştır. Bu amaçlara yönelik olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş görüşme formu kullanılarak eş seçiminde etkili olan görüş ve olumsuz inançlar belirlenmiştir. Ayrıca, katılımcılarla yapılan görüşmelerde Larson tarafından belirtilen eş seçiminde 9 sınırlayıcı inancın lisansüstü öğrencilerinde ne ölçüde yaygın olduğu da incelenmiştir. Veriler 24 l...
İlköğretim matematik öğretmenlerinin doğru denklemleri ve grafikler konusundaki yansımalarının pedagojik içerik bilgilerine etkisi üzerine bir çalışma
Işıksal Bostan, Mine(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı ilköğretim matematik öğretmenlerinin yansımalarının pedagojik içerik bilgilerine yönelik öğrenmelerini nasıl etkilediğini incelemektir. Daha özelde ise amaç, ilköğretim matematik öğretmenlerinin sekizinci sınıf düzeyinde teknoloji destekli sınıf ortamında doğru denklemleri ve grafikler konusunun öğretimine dair yansımalarının öğretmenlerin pedagojik alan bilgisine yönelik öğrenmelerini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır.
The role of academic motivation, course satisfaction, and advisory relationship on research self-efficacy beliefs of graduate students
Bayar, Ekin; Çapa Aydın, Yeşim; Department of Curriculum and Instruction (2021-10)
The aim of the study was to investigate the role of academic status, phase of the study, career plan, autonomous motivation, controlled motivation, course satisfaction, and advisory relationship in graduate students’ research self-efficacy. Data were collected from 403 master and doctoral students from Social or Educational Sciences Institutes utilizing the Motivation for PhD Studies (MPhD), Course Satisfaction, the Rapport subscale of Advisory Working Alliance – Student (AWAI-S), and Self-Efficacy Scales. ...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Tanım Ve Tanımın Matematik Eğitimindeki Önemine Yönelik Algılarının İncelenmesi
Çakıroğlu, Erdinç; Dilberoğlu, Merve(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı dördüncü sınıf ortaokul matematik öğretmeni adaylarının matematiksel tanım algılarını birbirini tamamlayan iki farklı şekilde incelemektir. Öncelikle öğretmen adaylarına matematiksel tanım anlayışlarını yansıtabilecekleri bir görev iki farklı şekilde verilecektir. Bu görevde öğretmen adaylarından kendilerine alfabetik sırada verilen dörtgenleri (deltoid, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, kare, paralelkenar, yamuk) herhangi bir öğretim programına bağlı kalmadan tercih ettikleri sıra içerisinde...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Çevre ve Alan Konusuna Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Işıksal Bostan, Mine(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, mikro-öğretim yöntemi çerçevesinde ortaokul matematik öğretmen adaylarının alan ve çevrenin ilişkisine dair pedagojik alan bilgilerini incelemektir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının izleyecekleri öğrenci düşünüşü içerikli video durumlarına yapacak oldukları yorumlar pedagojik alan bilgileri açısından incelenecektir.
Citation Formats
G. Can, Y. Uzun, C. Nalça, and C. Böğürcü, “Lisansüstü öğrenciler arasında yapılan çevrimiçi akran mentorluğun sürdürülebilirliğini etkileyen unsurlar,” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 910–942, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69668.