Yer Mühendislik Terimleri Sözlüğü

2011-01-01
ULUSAY, REŞAT
Ekmekçi, M
Çetin, Kemal Önder
AKTAR, MUSTAFA
Gerçek, H
Uzmanlık alanlarına hitap eden ve terimlerle birlikte bunların tanımlarının da birlikte verildiği sözlüklerin hazırlanması, Türk dilinin zenginliğinin ortaya çıkarılması, dilimizin dünya dilleri arasında değerine yakışır bir düzeye ulaştırılması ve terminolojide birlikteliğin sağlanması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu çerçevede; maden, jeoloji, inşaat ve jeofizik mühendisliği dallarının yer kürenin yüzeyinde ve sığ derinliklerinde gerçekleştirilen mühendislik işleriyle olan ilgileri ve ortak çalışmaları dikkate alınarak; mühendislik jeolojisi, hidrojeoloji, jeoteknik saha incelemesi, kaya mekaniği ve kaya mühendisliği, maden işletme ve tünelcilik, zemin mekaniği, temel mühendisliği, zemin dinamiği-deprem jeoteknik (yer tekniği) mühendisliği, zemin iyileştirmesi, mühendislik jeofiziği ve sismoloji gibi konuların yanı sıra, adı geçen mesleklerce ortak olarak kullanılan jeoloji terimlerini de içeren bir terimler sözlüğünün hazırlanmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu amaçla Reşat Ulusay, Mehmet Ekmekçi, Hasan Gerçek, K. Önder Çetin ve Mustafa Aktar tarafından hazırlanan ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından basılan "Yer Mühendislik Terimleri Sözlüğü"; tanımlarıyla ve İngilizceleriyle birlikte verilmiş 1675 terim ile "bkz." kısaltmasıyla birlikte sunulmuş ve yeni terimlerle aynı anlama gelen 517 terim olmak üzere, toplam 2192 terimi içermektedir. Bu sözlüğün ülkemizde yer mühendisliği konularında çalışan uygulamacı, araştırmacı ve mühendislik eğitimi alan öğrenciler arasında terminolojide birlikteliğin sağlanmasına yardımcı olması ve dilimizin teknik anlamda daha güçlü kılınması yönünde katkı sağlaması beklenmektedir. 262 sayfadan oluşan cilt kapaklı bu sözlüğe, başta Maden Mühendisleri Odası olmak üzere, Jeoloji, İnşaat ve Jeofizik Mühendisleri Odalarından da ulaşılabilir.

Suggestions

Cultural And Conceptual Frames For Architectural Criticism
Güzer, C.Abdi (1994-1-1)
Since the beginnings of seventies 'everyday architecture*, as a non-crilical and mass-produced form of architectural practice, is celebrating an acceleratingly dominant ground of freedom. The outcome of this liberation is a 'no-rule' architecture presenting itself as a sceneography based form-fetishism. The commodity based promolion of numerous 'isms' and their image-based mass productions remove architecture from being a critical practice and create a false consciousness due to its representative relations...
İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmen Adaylarının Sürdürebilirlik Bilincinin İncelenmesi
Öztekin, Ceren; Şen, Mehmet(2017-12-31)
Bu çalışma, ilköğretim öğrencilerinin ve fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilirliğin üç bileşeni (çevresel, sosyal, ekonomik) ve bu bileşenlerin etkileşimi hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeyi ile sürdürebilir kalkınma hakkında ne kadar bilinçli, bilgili olduklarını, tutumlarını ve davranışlarını ortaya çıkarmak üzere planlanmıştır. İki aşamadan oluşan çalışmada öncelikle eğitim alanında sıkça kullanılan çizim tekniğinden faydalanılarak ilköğretim öğrencileri ve fen bilgisi öğretmen adaylarına, s...
Sur’un Kamulaştırılması Üzerine Kimin Ne Söylediği Verilen Bilgiye Yönelik Değerlendirmeyi ve Kolektif Suçluluğu Etkiler mi?
Korkmaz Karaoğlu, Leman (2020-12-01)
Bu araştırmada, mesajın kaynağı, mesajın odağı ve etnik-Türk kimliği ile özdeşleşme ve olayın meşruiyetine ilişkin algı olmak üzere alıcıyla ilgili faktörlerin, kolektif suçluluk ve mesajın değerlendirilmesi üzerindeki etkisini incelemeyi amaçladık. Deneysel manipülasyon için Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki kamulaştırılma sürecini ele aldık. Üç yüz kırk etnik-Türk katılımcıdan oluşan örneklemi, mesaj kaynağının fail olduğu fail odaklı anlatım, mesaj kaynağının mağdur olduğu mağ...
The question of sovereignty in conducting a responsibility to protect mission: The case of Ukraine
Calaretu, Alina; Kahveci, Hayriye; Political Science and International Relations (2018-9)
The purpose of this research study is to examine how an illegal humanitarian intervention can be justified, how historical mythologies affects perceptions of sovereignty and what are the effects of abusing an R2P humanitarian mission. The attempt is to determine whether this mission can constitute a breach of sovereignty and if is being used as a tool for other interests. This research study aims to analyze the transforming character of sovereignty by focusing on its main contradiction between non-interfere...
Akademik dergilerin yayın kurullarında toplumsal cinsiyet temsiliyeti: Eğitim alanı örneği
Göktürk Ağın, Duygun (2022-02-01)
Bilimsel üretim süreçlerinde toplumsal cinsiyet, bilimsel üretkenlik, tanınırlık arasındaki ilişkiye yönelik mevcut literatür akademideki hiyerarşik yapılanmayı, bilimde tabakalaşmayı ve eşitsizlik biçimlerini tartışmaya açmaktadır. Bilimsel üretim süreçleri farklı eşitsizlik formlarını içermekte ve yeniden üretici mekanizmalar ile devamlılığını mümkün kılmaktadır. Bilimsel problemin tanımlanma sürecinin aktif ve sürekli öznelerinin kimler olduğu ve kimlerin temsiliyetinin bu süreçte varlığını tesis etmekte...
Citation Formats
R. ULUSAY, M. Ekmekçi, K. Ö. Çetin, M. AKTAR, and H. Gerçek, Yer Mühendislik Terimleri Sözlüğü. 2011.