Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri ile Farklı Davranış Örüntülerinin Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

2016-12-01
Kaplan, Göknur
Gezgin, Deniz Mertkan
Günümüzde akıllı telefonların kullanımı bireylerin günlük hayatını oldukça kolaylaştırarak, hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Fakat akıllı telefonların problemli ve aşırı kullanımı birey üzerinde bağımlılık, stres, huzursuzluk gibi olumsuz psikolojik etkiler de yaratmaktadır. Son zamanlarda, bu tarz kullanımlarla ilgili medyada ve akademide vurgulanan olgulardan biri nomofobidir. Nomofobi, bireyin mobil cihazına erişemediğinde veya iletişim kuramadığında hissettiği korku ve kaygı olarak tanımlanmaktadır. Bu kaygı, bireyin yaşantısındaki günlük işlere odaklanmasını olumsuz yönde etkiler. Akıllı telefonların yaygınlığının artmasına paralel olarak, nomofobi özellikle gençler arasında artmaktadır. Bu durum gençlerin akademik yaşantılarında ve başarılarında olumsuzluklara yol açabilmektedir. Bu yüzden gençlerin davranış örüntülerindeki değişikliklerin tespiti önemlidir. Çalışmanın amacı, 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde farklı illerdeki üniversitelerin farklı bölümlerinde öğrenim gören 683 üniversite öğrencisi arasında nomofobinin yaygınlığını ve nomofobinin etkilediği bireylerdeki davranış örüntülerini incelemektir. Tarama yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmanın analiz aşamasında betimsel istatistikler, bağımsız örneklem ttesti ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Kullanılan ölçekten alınan ortalama puan ve ölçeğin iki alt boyutu olan bilgiye erişmeme ve iletişime geçememe boyutlarına göre nomofobinin öğrenciler arasında yaygınlaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca, çalışmanın bulguları, nomofobiye yatkın bireylerin, gün içerisinde sıklıkla telefonlarını kontrol ettiklerini, yanlarında şarj aleti taşıdıklarını, gece telefonlarını kapatmadıklarını, yatmadan önce yatakta telefonlarıyla zaman geçirdiklerini ve uyanır uyanmaz telefonlarını kontrol ettiklerini ortaya çıkarmıştır.
Citation Formats
G. Kaplan and D. M. Gezgin, “Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri ile Farklı Davranış Örüntülerinin Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi,” pp. 51–69, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70850.