Türkiye Gün Öncesi Elektrik Piyasası Dengelemesi için Matematiksel Modelleme ve Çözüm Yaklaşımları

2015-09-09
Yörükoğlu, Sinan
Avşar, Zeynep Müge
Kat, Bora
Türkiye Elektrik Piyasası’nda, elektrik ticaretinin büyük bir kısmı uzun dönemli İkili Anlaşmalar vasıtasıile yapılmakta, bu anlaşmalar sonrasında oluşan kısa süreli dengesizlikler ise başta Gün ÖncesiPiyasası olmak üzere, Dengeleme ve Uzlaştırma Piyasası’nda giderilmektedir. Gün ÖncesiPiyasası’nda, katılımcıların bir sonraki günün her bir saati için ayrı ayrı fiyat-miktar ikilileri şeklindeverdiği teklifler, Piyasaİşletmecisi tarafından bir optimizasyon aracı kullanılarak değerlendirilir; budeğerlendirme sonucunda, ertesi günün her bir saati için bir Piyasa Takas Fiyatı ve bu fiyata bağlıolarak kabul edilen teklif miktarları açıklanır. Bu çalışmada Türkiye Gün Öncesi Piyasası’nın bir günlükdengelenmesi için matematiksel bir model önerilmiştir. Bu modelde piyasadaki tüm teklif tipleri(saatlik, blok ve esnek teklifler) dikkate alınmaktadır. Modelin amaç fonksiyonu olarak, tüketici fazlası ve üretici fazlasının toplamı olan “toplam ekonomik refah” kullanılmıştır. Önerilen matematikselmodelin karışık tamsayılı doğrusal olmayan bir model olmasından kaynaklanan çözüm aşamasındakigüçlükleri gidermek için amaç fonksiyonunun doğrusal yaklaştırması da önerilmiş ve bu modellerfarklı veri setleri üzerinden test edilmiştir. Çalışmanın sonunda, önerilen yöntemlerin sonuçları veperformansı tartışılmıştır.
35. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi YA/EM’15 (2015)

Suggestions

An Empirical Investigation Of Payment Performance For Consumer Loans In Turkey
Özdemir, Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2008-12)
This paper explores the relationship between consumer credit clients’ payment performance and some demographic and financial variables. Data to examine this relationship is obtained from the customer records of a private bank in Turkey. A logistic binary regression is used to evaluate the data. Financial variables rather than the demographic characteristics of clients have significant influence on customers’ pay back performance. Thus, the longer the maturity time and the higher the interest rate, the highe...
Türkiyedeki Okul Öncesi Dönemde Motor Beceri Uygulamaları
Mülazımoğlu Ballı, Özgür; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2016-11-04)
Bu çalışmanın amacı,Türkiye’deki okul öncesi çocuklara sunulan motor beceri uygulamalarının belirlenmesi ve sonuçlarının araştırılmasıdır.Alan yazın taraması, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) Dergipark Akademik ve EBSCOhost araştırma veri tabanları kullanılarak yaılmıştır. Alanyazın taraması için okul öncesi, okul öncesi çocukları, motor beceri uygulamaları, motor beceri programları, temel motor becerileri ve kombinasyonları anahtar kelimeler olarak seçilmiştir. Tarama sonucunda bulunan çal...
Opportunities and barriers for the application of solar heat for industrial processes technologies to Turkish industrial parks
Akdemir, Sevgi Deniz; Baker, Derek Keıth; Kurt, Zöhre; Department of Earth System Science (2021-1-14)
Establishing alternative energy sources is one of Turkey's main goals, as stated by the Eleventh Development Plan (2019-2023). Therefore, understanding the possibility of applying such options is a need in the field. The thesis focuses on identifying the non-technical barriers and solar heat opportunities for industrial processes (SHIP) in Turkish industrial parks (IP). The thesis is expressly framed to support the definition of a European Common Research and In...
Evolution Of Turkish Movie Cluster: A Social Network Analysis Perspective
Beyhan, Burak; Erkılıç, Hakan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-12-30)
The aim of this paper is to shed some light on the evolution of Turkish movie cluster in Istanbul via elaboration of, on the one hand, the development of social networks in Turkish cinema by analyzing the relationships between the directors and screenwriters involved in the production of movies, and on the other hand, the importance of role and positions of these agents in the innovativeness in the network. For this purpose, the deterministic methods of social network analysis (SNA) are used together with a...
Türkiye’de Genetik ve Genomik Test Raporlamadaki Güncel Durum
Şık, Ayhan Serkan; Aydın Son, Yeşim; Aydınoğlu, Arsev Umur; Soysal, Ergin (2018-09-11)
Dünyada ve Türkiye’deki “Elektronik Sağlık Kayıtları”nda (ESK) kullanılan güncel standartların büyük kısmı, genetik ve genomik verinin, uluslararası kabul edilebilir şekilde kaydedilip paylaşılmasına olanak sağlamamaktadır. Öncelikle klinik bilgilerin ve tanının raporlaması ve kodlamasına odaklanmış olan Elektronik Sağlık Kayıtları, genetik testler için uluslararası standartlarda kodlama yapısı barındırmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve geri ödeme sistemine bağlı tüm sağlık kuruluşlarında k...
Citation Formats
S. Yörükoğlu, Z. M. Avşar, and B. Kat, “Türkiye Gün Öncesi Elektrik Piyasası Dengelemesi için Matematiksel Modelleme ve Çözüm Yaklaşımları,” Ankara, Türkiye, 2015, p. 24, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71362.