Farklı Lignoselülozik Biyokütlelerin Enzimatik Hidrolizi

2015-11-12
Doğal kaynakların büyük bir hızla tüketildiği ve sanayileşmenin giderek yaygınlaştığı günümüz dünyasında, yenilenebilir kaynakların sanayinin bu ihtiyacını karşılamak için kullanılması hem ekonomik hem de çevresel etkenlerden dolayı önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Lignoselülozik biyokütleler olarak da bilinen bitki kökenli atık maddeleri, çeşitli ön işlem metotlarıyla enzimatik hidrolize hazır hale getirip, hidroliz sonucunda oluşan şekerleri karbon kaynağı olarak kullanabilen uygun microorganizmaların da kullanımıyla oldukça ucuz maliyete laktik asit ya da biyoetanol üretimi mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada lignin içeriği yüksek olan mısır koçanı, talaş gibi biyokütleler ile lignin açısından fakir olan portakal kabuğu, nar kabuğu gibi meyve kabukları kullanılmıştır. Lignin içeriği yüksek olan biyokütleler için alkali ön işlem metodu kullanılarak, enzimatik hidroliz sonucu oluşan toplam şeker miktarı arttırılmıştır. Enzimatik hidroliz deneyleri, farklı substratlar için farklı enzim miktarları kullanılarak, 0.05 M, 4.8 pH ‘da 50ºC’de gerçekleştirilmiştir. Enzimatik hidroliz sonucu oluşan toplam indirgen şeker miktarı DNS ile glikoz miktarı ise ayrıca kan şekeri ölçüm cihazı ile belirlenmiştir. Portakal kabuklarıiçin selülolitik enzimlerin yanı sıra pektolitik enzimler de kullanılmış ve 0.25 gram selülolitik enzime ek olarak 250 mikrolitre pektinaz enzimi ilave edildiğinde toplam glikoz konsantrasyonunun 10 g/l’den 20 g/l ye arttığı bulunmuştur.
Citation Formats
P. Poçan, H. M. Öztop, and H. Hamamcı, “Farklı Lignoselülozik Biyokütlelerin Enzimatik Hidrolizi,” presented at the 9. Gıda Mühendisliği Kongresi (2015), Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71367.