Sosyal Bilim Araştırmalarında Türkiye’de Veri Etiği Politikası: Sosyal Medya Ortamlarından Veri Toplanması

2017-06-01
Binark, Ferruh Mutlu
Yalçın, Haydar
Karataş, Şule
Çomu, Tuğrul
Son zamanlarda Türkiye’de sosyal bilim araştırmalarında sosyal medya ortamları üzerine yapılan araştırmalarda, özellikle bu ortamlardan kullanıcıların arayüzeydeki içerik üretimleri çeşitli uygulamalarla toplanmakta, veriler çeşitli şekillerde haritalanmakta, nitel veya nicel yöntemlerle analiz edilmektedir. Tüm bu araştırmalarda verinin toplanması ve kullanılmasında bazı etik sorunlar ortaya çıkmaktadır. Sosyal medya ortamlarında araştırma etiği konusu üzerine başta Association of Internet Research’ın, İskandinav ülkelerindeki Etik Kurulları’nın (örneğin Araştırma Etiği için Norveç Ulusal Komitesi) çeşitli çalışma ve önerileri bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında Türkiye’de sosyal bilim araştırmalarında bir veri etiği politikasının olup olmadığı sosyal medya uygulamalarından verinin toplanması konusu özelinde ele alınmaktadır. Sosyal medya ortamlarında veri toplanması ve veri etiği konusunda Türkiye’de konuyla ilgili kurumsal aktörler, konuyla ilgili uzmanlar ve veri haberciliği üzerine sahada somut çalışmalar yapan STK’larla derinlemesine görüşmeler yapılmış, yukarıda belirtilen sorunlar çerçevesinde bu görüşmeler tematik olarak analiz edilmiştir.Bu analiz sonucu, bazı araştırma konuları ve öneriler geliştirilmiştir.
Citation Formats
F. M. Binark, H. Yalçın, Ş. Karataş, and T. Çomu, “Sosyal Bilim Araştırmalarında Türkiye’de Veri Etiği Politikası: Sosyal Medya Ortamlarından Veri Toplanması,” pp. 101–127, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71478.