Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Zaman Temelli Görsel Anlatımın Algısal Etkileri

2014-09-12
Zaman temelli anlatımlar (hareket aracılığıyla zaman sürecinde değişimi görünür kılan anlatım- lar), izleyicinin dikkatini çekmek ve etkin bir iletişim sağlamak için, başta reklamlarda olmak üzere farklı sektör ve ortamlarda, artan bir yaygınlıkta kullanılmaktadırlar. Bu anlatımların et- kin olmalarının başlıca nedenleri hareket unsurunun evrimsel olarak algısal üstünlük sağlaması ve hikaye kullanımının insan iletişiminde temel bir unsur olmasıdır. Film ve animasyon gibi za- man temelli görsel anlatımlar, sağladıkları avantajlar nedeniyle endüstri ürünleri tasarımında da kirlerin etkin şekilde sunulması için kullanılmaya başlanmıştır ancak bu anlatımların önem- li bir parçası olan hikaye unsurunun tasarım alanında kullanılmasının yarattığı algısal etkiler henüz araştırılmamıştır. Bu araştırmada, zaman temelli görsel anlatımlardaki hikayeleştirme unsurunun tasarım sunumlarına, özellikle ürün algısı açısından etkilerinin anlaşılması amaçlan- maktadır. Bu etkilerin anlaşılması için, zaman temelli anlatımlar, sunduğu olanaklar ve yarattığı kısıtlar üzerinden, geleneksel anlatım teknikleri (örn. pafta, maket) ile karşılaştırılmaktadır. Bu araştırma kapsamında, endüstri ürünleri tasarımı eğitmenleri ile görüşmeler yapılarak, bu tarz anlatımların tasarım eğitiminde, özellikle jüri ortamında kullanılmasının öngörülen etkilerine dair bilgi alınmıştır. Var olan örnekler üzerinden karşılaştırma yapmaya dayalı bu görüşmelerin ilk sonuçları, endüstri ürünleri tasarımı eğitiminde zaman temelli görsel anlatımların yeri açı- sından tartışılmaktadır.
Eğitim, Araştırma, Meslek ve Sosyal Sorumluluk , Ankara, Turkey (2014)

Suggestions

Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Zaman Temelli Görsel Anlatımın Algısal Etkileri
Özgen Koçyıldırım, Dalsu; Coşkun, Aykut; Bakırlıoğlu, Yekta (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Zaman temelli anlatımlar (hareket aracılığıyla zaman sürecinde değişimi görünür kılan anlatımlar), izleyicinin dikkatini çekmek ve etkin bir iletişim sağlamak için, başta reklamlarda olmak üzere farklı sektör ve ortamlarda, artan bir yaygınlıkta kullanılmaktadırlar. Bu anlatımların etkin olmalarının başlıca nedenleri hareket unsurunun evrimsel olarak algısal üstünlük sağlaması ve hikaye kullanımının insan iletişiminde temel bir unsur olmasıdır. Film ve animasyon gibi zaman temelli görsel anlatımlar, sağladı...
Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Endüstri 4.0 Ve Toplum 5.0’a Yönelik Derslerin Yoğunluğunun Tespiti
Kaya, Nazife Aslı; Erdem, Hilal; Ercömert, Çisem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Hızla gelişen teknolojiler ve dijitalleşen dünya, tasarımı, olanaklarını ve kapsamını hızla geniş letirken, tasarımcıların da tasarım problemlerine bu çerçevede yaklaşarak çözümlerini güncel eğilimler doğrultusunda şekillendirmelerine neden olmaktadır. Bu güncel eğilimlerden biri olan Endüstri 4.0’la hayatımıza ve meslek pratiğimize dâhil olan yapay zekâ, nesnelerin interneti, akıllı fabrikalar ve akıllı tasarım alanlarıyla birlikte tasarım becerileri gelişmiş ve dönüşüme uğramıştır. Toplum 5.0 ile de t...
Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminin Girişimcilik Açısından Değerlendirilmesi
Temeltaş, Handan; Er, Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Yeni iş imkanları yaratarak ekonomik kazanca ulaşmak tarihin her sürecinde önemli olmakla beraber son yıllarda yaşanan ekonomik krizler ve işsizliğin artmasıyla girişimcilik daha da önem kazanmıştır. Endüstri ürünleri tasarımcıları da ürünü tasarlayan ve ona katma değer katan kişiler olarak zaman zaman girişimci bir kimliğe bürünebilmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans programı mezunları ölçeğinde kendi işini kurmuş veya girişimcilik olarak tanımlanabilecek bir faaliyet ...
Product Induced Home Accidents: A Search For Safer Designs
Hasdoğan, Gülay (1992-1-1-2)
Designers usually begin the design process with some presumptions about the potential users or the consumers which aid them in-making predictions about the final product’s interaction with its user. Such presumptions may finally turn out to mismatch the actual usage. In specific usage environments, as in the home, where the user is untrained, the evidence of the outcome of mismatch is often readily observable. Accidents can be thought ofas examples ofsuch mismatches. Causes ofan accident may indicate to a d...
Endüstri 4.0 için süreç modelleme tabanlı karar destek sistemi
Koçyiğit, Altan; Şener, Umut; Kayabay, Kerem; Eren, Pekin Erhan; Gökalp, Mert Onuralp; Topcu, Aybüke Kübra(2018-12-31)
Endüstri 4.0 kapsamında akıllı üretim sistemlerinde karar destek amacıyla kullanılmak üzere iş süreci modellerini girdi olarak alıp otomatik olarak eniyileme veya makina öğrenimi problemi oluşturmak üzere bir yaklaşım önerilecektir. Bu yaklaşımı desteklemek üzere yöntem ve araçlar geliştirilecektir. Geçerleme amacıyla, geliştirilen yaklaşım, yöntem ve araçlar seçilen bir kuruluşta modellenen süreçler üzerinde uygulanacaktır.
Citation Formats
D. Özgen Koçyıldırım and Y. Bakırlıoğlu, “Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Zaman Temelli Görsel Anlatımın Algısal Etkileri,” presented at the Eğitim, Araştırma, Meslek ve Sosyal Sorumluluk , Ankara, Turkey (2014), 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://utak.id.metu.edu.tr/files/2014/10/UTAK2014_BildiriKitabi.pdf.