Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Endüstri 4.0 Ve Toplum 5.0’a Yönelik Derslerin Yoğunluğunun Tespiti

2020
Kaya, Nazife Aslı
Erdem, Hilal
Ercömert, Çisem
Hızla gelişen teknolojiler ve dijitalleşen dünya, tasarımı, olanaklarını ve kapsamını hızla geniş letirken, tasarımcıların da tasarım problemlerine bu çerçevede yaklaşarak çözümlerini güncel eğilimler doğrultusunda şekillendirmelerine neden olmaktadır. Bu güncel eğilimlerden biri olan Endüstri 4.0’la hayatımıza ve meslek pratiğimize dâhil olan yapay zekâ, nesnelerin interneti, akıllı fabrikalar ve akıllı tasarım alanlarıyla birlikte tasarım becerileri gelişmiş ve dönüşüme uğramıştır. Toplum 5.0 ile de toplumların güncel sorunlarına dijital dönüşümle çözüm arayış ları hız kazanmış, Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren teknolojiler toplumun sosyal çıkarları ve yararları doğrultusunda kullanılmaya başlanmıştır. Bu iki büyük ve etkili değişime ayak uy durabilmek ve dönüşen ihtiyaçlara cevap verebilmek adına kodlama, programlama, algoritma çözümlemesi, etkileşim analizi, enformatik ve büyük veri işleme gibi bilişim disiplinine ait be ceriler tasarım pratiği repertuarına dâhil edilmeye başlanmıştır. Tasarım pratiğinde yankı bulan bu dönüşüm ve gelişim tasarım eğitiminde ne denli değişikliğe yol açmaktadır ve müfredatlarda bu güncel becerileri öğrencilere kazandırabilecek derslerin yoğunluğu nedir? Bu sorunun ce vabını vermek amacıyla bu çalışmada, the Times Higher Education tarafından her yıl düzenli olarak yapılan üniversite sıralama verileri içerisinden 2019 yılına ait veriler kullanılarak, An tarktika ve yeteri veriye ulaşılamadığı için Afrika hariç tutulmak kaydıyla, her kıta ve Türkiye için ayrı ayrı olmak koşuluyla endüstriyel tasarım (industrial design) veya ürün tasarımı (pro duct design) bölümlerine sahip ilk beş üniversite belirlenmiş ve müfredatları ile ders içerikleri incelenmiştir. İnceleme sonucunda Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da bulunan bölümlerin müfredatlarına, öğrencilerine yukarıda bahsedilen becerileri kazandırmak adına yoğun şekilde bilişim disiplinine ait dersler ekledikleri görülmüştür. Okyanusya görece bahsi geçen dersleri müfredatlarına daha az eklerken, Türkiye ve Güney Amerika’daki bölümlerde sınırlı dönüşüm gözlenmiştir.

Suggestions

Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminin Girişimcilik Açısından Değerlendirilmesi
Temeltaş, Handan; Er, Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Yeni iş imkanları yaratarak ekonomik kazanca ulaşmak tarihin her sürecinde önemli olmakla beraber son yıllarda yaşanan ekonomik krizler ve işsizliğin artmasıyla girişimcilik daha da önem kazanmıştır. Endüstri ürünleri tasarımcıları da ürünü tasarlayan ve ona katma değer katan kişiler olarak zaman zaman girişimci bir kimliğe bürünebilmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans programı mezunları ölçeğinde kendi işini kurmuş veya girişimcilik olarak tanımlanabilecek bir faaliyet ...
Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Zaman Temelli Görsel Anlatımın Algısal Etkileri
Özgen Koçyıldırım, Dalsu; Coşkun, Aykut; Bakırlıoğlu, Yekta (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Zaman temelli anlatımlar (hareket aracılığıyla zaman sürecinde değişimi görünür kılan anlatımlar), izleyicinin dikkatini çekmek ve etkin bir iletişim sağlamak için, başta reklamlarda olmak üzere farklı sektör ve ortamlarda, artan bir yaygınlıkta kullanılmaktadırlar. Bu anlatımların etkin olmalarının başlıca nedenleri hareket unsurunun evrimsel olarak algısal üstünlük sağlaması ve hikaye kullanımının insan iletişiminde temel bir unsur olmasıdır. Film ve animasyon gibi zaman temelli görsel anlatımlar, sağladı...
Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Kapsayıcı Tasarım İçin Bir Yöntem Önerisi
Aydın, Merve; Maralcan Gülmen, Meltem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Bildiriye konu olan çalışmanın amacı, kapsayıcı tasarım yaklaşımını ürün tasarımı sürecine entegre ederek lisans seviyesinde bir tasarım stüdyosunda uygulamak üzere bir yöntem öner mek ve bu yöntemin etkinliğini incelemektir. Bu çalışmada, Steinfeld ve diğerleri (1979) tara fından konut yaşam standartlarıyla ilgili erişilebilirlik konularının incelenmesi için geliştirilen ve bir insanda görülebilecek sağlık durumlarını A harfinden N harfine kadar 15 başlık altında sınıflandıran bir ideogramı da içeren En...
Endüstri Destekli Eğitim Projelerinin Arkasındaki Motivasyonlar: ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Mezuniyet Projeleri
Hasdoğan, Gülay Fatma; Şener Pedgley, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde öğrencilerin lisans eğitimlerinin son döneminde, eğitim ekibinin yanı sıra firmaların danışmanlığı paralelinde geliştirdikleri mezuniyet projelerinin amacı, öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri becerileri ve oluşturdukları tasarım yaklaşımını, bir dış paydaşın danışmanlığında, gerçek yaşamdan bir proje ile yansıtmasıdır. Bu işbirliğinden eğitim kurumunun beklentisi iyi bir eğitim deneyimi kurgulamak ve öğrenciyi mesleki yaşama hazırlayabilmektir. Bu ...
Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Verilen Dış Kökenli Derslerin Endüstriyel Tasarım Disiplininin Karakterine Göre Revize Edilmesine Yönelik Bir Yöntem Önerisi
Kaleli, M. Celaleddin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Endüstri ürünleri tasarımı eğitiminde mesleğe özgü derslerin yanında, öğrenciyi proje derslerine hazırlayan ve yetkin endüstri tasarımcısı olarak yetiştirmeyi hedefleyen destek dersleri de okutulmaktadır. Bu dersler köklerini plastik sanatlar, mimarlık ve mühendislik gibi, oluşumunu endüstri ürünleri tasarımı disiplininden daha önce tamamlamış disiplinlerden almaktadır. Bu derslerin içeriklerinin, Türkiye’de görece daha genç olan endüstri ürünleri tasarımına göre değil, köklerini aldıkları diğer disiplinler...
Citation Formats
N. A. Kaya, H. Erdem, and Ç. Ercömert, “Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Endüstri 4.0 Ve Toplum 5.0’a Yönelik Derslerin Yoğunluğunun Tespiti,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2020, p. 287, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2020/.